Transportfakta

Transportsektorns utveckling över tid

Transportsektorn finns till för att tillgodose de önskemål som människorna i samhället har, vad gäller att transportera sig och att transportera varor. Transportbranschen förändras i takt med att önskemålen gör det. En sak är dock densamma – utan transporter skulle samhället stanna.

Hur används transportsystemet?

Vårt sätt att resa förändras över tid. Mellan år 2000 och 2018 ökade antalet personkilometer i Sverige med 23 procent. Det är mer än vad befolkningen i landet ökade under samma period.

Under 2020 uppgick det totala transportarbetet till 121 miljarder personkilometer. Av detta kommer nästan 90 procent från vägtrafiken. Det innebär att bilen är en viktig resurs i svenskarnas sätt att förflytta sig. Bilens andel är dock mycket högre än tidigare, då kollektiva trafikmedel påverkades kraftigt av coronarestriktionerna och rekommendationerna som infördes under pandemin.

I genomsnitt färdas varje svensk drygt tre mil på det svenska vägnätet varje dag, mätt i personkilometer. Under ett år motsvarar det 1 035 mil med bil och 135 mil med tåg, buss, båt och flyg tillsammans!

Transportarbete via bantrafik (tåg, tunnelbana och spårväg) står för den största ökningen av personkilometer jämfört med år 2000, om pandemiåret 2020 exkluderas. Mellan perioden 2000 och 2019 var ökningen 69 procent. En förklaring är att stora insatser har gjorts under dessa år för utbyggnad av tåg och kollektivtrafik.

År 2020 var däremot det år med lägst transportarbete som uppmätts under de senaste 20 åren, på grund av ett minskat resande med kollektiva trafikmedel under pandemin.

Transportarbete per trafikslag

  • Vägtrafik: 107 403
  • Bantrafik: 9 816
  • Sjöfart: 697
  • Lufttrafik: 3 458

Not: Anges i miljon personkilometer
Källa: SCB, Trafikanalys 2020

Visste du att..?

  • 8 av 10 transporter sker på vägnätet 
  • I genomsnitt färdas varje svensk tre mil per dag 
  • Transportarbetet via bantrafik ökade med 69 procent (år 2000-2019) 
  • 260 miljoner privatresor genomförds med tåg (år 2019)  
  • 540 miljoner ton gods transporteras med lastbil i Sverige (år 2020) 

Det mesta av persontransporter sker på väg

År 2020 utgjordes 84 procent av personkilometrarna på det svenska vägnätet av resor med personbil. Drygt 8 procent utgjordes av transporter med buss och resterande andel delas mellan MC, moped, cykel och gång. Siffrorna mäts i personkilometer, alltså inte i antalet resor utan hur långt vi transporterats på vägnätet under året. Det innebär också att färdmedel som tar oss längre sträckor får större vikt i statistiken än om vi hade mätt utvecklingen i antalet resor.

Vägnätet användes 2018 cirka 12 procent mer än under år 2000*. Transportarbetet med personbil har ökat med 11 procent under perioden och bilen är till följd av sin stora betydelse drivande för totalutvecklingen.

Ser man till den nya mätmetoden, som använts mellan 2016 och 2020, har användandet av vägnätet minskat med 2 procent. Transportarbetet med personbil minskade 4 procent. Det enda motordrivna fordonet som haft en positiv procentuell utveckling under den nya mätperioden är lätta lastbilar, med en ökning på cirka 6 procent.

Transportarbetet till fots har ökat med enligt statistiken, med över 46 procent under perioden 2000–2018 och en ökning på 50 procent under den nya mätperioden 2016–2020. Det finns dock en viss osäkerhet i statistiken med avseende på transporter till fots. En anledning är svårigheterna att mäta hur många och hur långt gångtrafikanter tar sig fram varje år på det svenska vägnätet*.

* Vissa förändringar i mätmetoden har skett under perioden, vilket påverkar utvecklingen. Fördelningen och utfallet under 2019 och 2020 jämförs inte bakåt till följd av att Trafikanalys sedan 2019 inte längre publicerar siffror som är jämförbara med år innan 2017. Andel av transportarbetet från och med 2019 avser endast den nya mätmetoden.

Olika transporter löser godsresan

Alla varor som säljs i Sverige har på något sätt fraktats till ett lager, en butik, ett hem, eller i många fall till alla tre destinationerna. Under färden kan produkten också ha fraktats med flera olika transportmedel: till en hamn, på järnvägsräls eller längs vägnätet.

Den transporterade godsmängden mäts i tonkilometer och benämns som transportarbete, vilket innefattar mängden och längden på alla genomfördda transporter. Det totala svenska transportarbetet uppgick under 2020 till 102,5 miljarder tonkilometer, fördelat på vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart.

Sverige har långa avstånd där några få sträckor på väg och järnväg utgör ryggraden i hela infrastrukten. Av det transportarbete som genomförs i Sverige sker drygt hälften på vägarna. Det gör att lastbilstransporterna utgör en betydande del av den svenska varu- och godsförsörjningen. I stort beror det på att en transport med järnväg eller båt bara når stationen eller hamnen och på något sätt måste varorna transporteras därifrån till sin slutdestination. Det görs ofta med lastbil.

Vid transport med tåg eller fartyg fraktas ofta en mycket stor mängd gods per enhet. I relation till i början av seklet har transportarbetet ökat både på vägarna och på järnvägsnätet. Däremot har transportarbetet via sjöfarten minskat något.

Merparten av den hanterade godsmängden i Sverige transporteras av lastbilar, som stod för 88 procent av alla hanterad godsmängd 2020. Totalt transporterades cirka 540 miljoner ton under året.

Frågor eller synpunkter? Kontakta mig!

Mårten Bergman

Transportekonom