Transportfakta

Transportsektorns utveckling över tid

Transportsektorn finns till för att tillgodose de önskemål som samhället har, vad gäller att transportera individer och varor. Transportbranschen förändras i takt med att önskemålen gör det. En sak är dock densamma – utan transporter skulle samhället stanna.

Hur används transportsystemet?

Vårt sätt att resa förändras över tid. Resor sker också med olika färdmedel och en och samma resa innehåller ofta olika transportslag. Transportsystemet finns för att skapa tillgänglighet och alla transportslag behövs.  

Under 2022 uppgick det totala transportarbetet till 137 miljarder personkilometer. Av detta kommer 82 procent från vägtrafiken. Det innebär att bilen är en viktig resurs i svenskarnas sätt att förflytta sig. Under 2022 färdades varje svensk ungefär 1300 mil, vilket motsvarar 3,6 mil per dag. Denna siffra är något högre än under 2021 då svenskarna färdades 1150 mil, motsvarande 3,2 mil per dag i genomsnitt. 

År 2022 färdades alltså genomsnittssvensken 1 066 mil med bil, buss eller motorcykel, vilket motsvarar ca 7,5 resor mellan Ystad och Kiruna, och 234 mil med tåg, båt och flyg tillsammans, vilket motsvarar ungefär en enkelresa från Stockholm till Barcelona!

Transportarbetet via luftfart (flyg inom Sverige) står för den största ökningen av personkilometer jämfört med 2000. Mellan perioden 2000 och 2022 var ökningen 128 procent och beror bland annat på att världen blivit alltmer globaliserad och att många resor, både privata och via jobbet, görs med passagerarflyg. 

Det transportslag som gjort den näst största ökningen i personkilometer jämfört med 2000 är bantrafiken (tåg, tunnelbana och spårväg). Mellan perioden 2000 och 2022 var ökningen 48 procent. En förklaring är att stora insatser har gjorts under dessa år för utbyggnad av tåg och kollektivtrafik. Jämfört med 2021 ökade antal personkilometer med 56 procent, men jämfört med 2019 är det fortfarande 13 procent lägre. I kontrast till bantrafiken hade vägtrafiken en motsatt kurva, med en minskning på 8 procentenheter jämfört med 2021, men en ökning med 4 procentenheter jämfört med innan pandemin (år 2019). 

År 2021 var däremot det år med lägst transportarbete som uppmätts under de senaste 20 åren, på grund av ett minskat resande med kollektiva trafikmedel under pandemin.

Transportarbete per trafikslag

  • Vägtrafik: 112 340 (82%)
  • Bantrafik: 15 070 (11%)
  • Sjöfart: 1 370 (1%)
  • Lufttrafik: 8 220 (6%)

Källa: SCB och Trafikanalys. År 2022. 

Not: Anges i miljoner personkilometer. Andelen av det totala transportarbetet inom parentes. 

Visste du att..?

  • 8 av 10 transporter sker på det svenska vägnätet.
  • I genomsnitt färdas varje svensk 3,6 mil per dag.
  • Transportarbetet via luftfart ökade med 128 procent mellan år 2000–2022.
  • 500 miljoner privatresor genomförs på järnväg, spårväg eller tunnelbana år 2021.
  • Nästan 500 miljoner ton gods transporteras med lastbil i Sverige.

Det mesta av persontransporter sker på väg

År 2022 utgjordes 82 procent av personkilometrarna på det svenska vägnätet av resor med personbil. Drygt 8 procent utgjordes av transporter med buss och resterande andel delas mellan MC, moped, cykel och gång. Siffrorna mäts i personkilometer, alltså inte i antalet resor utan hur långt vi transporterats på vägnätet under året. 

Vägnätet användes 2018 cirka 12 procent mer än under år 2000.* Transportarbetet med personbil har ökat med 11 procent under perioden och bilen är till följd av sin stora betydelse drivande för totalutvecklingen.

Ser man till den nya mätmetoden, som använts sedan år 2016, har användandet av vägnätet ökat med cirka 2 procent. Transportarbetet med personbil minskade 4,6 procent. De enda motordrivna fordonen som haft en positiv procentuell utveckling under den nya mätperioden är lätta lastbilar, med en ökning på cirka 4,8 procent, samt mopederna som ökat med 5,2 procent.

Transportarbetet till fots har ökat med enligt statistiken, med över 46,5 procent under perioden 2000–2018* och en ökning på 51,6 procent under den nya mätperioden 2016–2022. Det finns dock en viss osäkerhet i statistiken med avseende på transporter till fots. En anledning är svårigheterna att mäta hur många och hur långt gångtrafikanter tar sig fram varje år på det svenska vägnätet.*

Vissa förändringar i mätmetoden har skett under perioden, vilket påverkar utvecklingen. Fördelningen och utfallet under 2019 och framåt går inte att jämföra med tidsserien innan.

Olika transporter löser godsresan

Alla varor som säljs i Sverige har på något sätt fraktats till ett lager, en butik, ett hem, eller i många fall till alla tre destinationerna. Under färden kan produkten också ha fraktats med flera olika transportmedel: till en hamn, på järnvägsräls eller längs vägnätet.

Den transporterade godsmängden mäts i tonkilometer och benämns som transportarbete, vilket innefattar mängden och längden på alla genomförda transporter. Det totala svenska transportarbetet uppgick under år 2022 till 106 miljarder tonkilometer, fördelat på vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart.

Sverige har långa avstånd där några få sträckor på väg och järnväg utgör ryggraden i hela infrastruktur. Av det transportarbete som genomförs i Sverige sker drygt hälften (54%) på vägarna. Det gör att lastbilstransporterna utgör en betydande del av den svenska varu- och godsförsörjningen. I stort beror det på att en transport med järnväg eller båt bara når stationen eller hamnen och på något sätt måste varorna transporteras därifrån till sin slutdestination. Det görs ofta med lastbil.

Vid transport med tåg eller fartyg fraktas ofta en mycket stor mängd gods per enhet. I relation till i början av seklet har transportarbetet ökat både på vägarna och på järnvägsnätet. Däremot har transportarbetet via sjöfarten minskat något.

Merparten av den hanterade godsmängden i Sverige transporteras av lastbilar, som stod för 89 procent av alla hanterad godsmängd år 2022. Totalt transporterades cirka 530 miljoner ton under året.

Frågor eller synpunkter? Kontakta mig!

Foto på Mårten Bergman

Mårten Bergman

Transportekonom