Jämställdhet på väg - ett lektionsmaterial

Lektionsmaterial för fordons- och transportprogrammet

Detta material vänder sig i första hand till gymnasiets yrkesutbildningar med inriktning fordon- och transport. Materialet kan användas både i de praktiska ämnena och i samhällskunskap och svenska.

Ofta landar läroplanens värdegrundsarbete hos de lärare som undervisar i teoretiska ämnen, eller hos de som tycker det är intressant med normer och jämställdhet. Vi vill med detta material ge dig som yrkeslärare en möjlighet att utifrån din erfarenhet och ditt perspektiv ge eleverna kunskap och ett tryggt forum att diskutera frågor som kan vara lite känsliga och svåra att prata om.

"Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbildningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” - Läroplan för gymnasiet (Gy11), En likvärdig utbildning.

Lektionsmaterial att ladda ner för gymnasiet:

Lektionsmaterial för grundskolan åk 6-9

Skolans ansvar för att arbeta med normer och värden och hur de påverkar människors livsval och yrkesval återkommer på flera ställen i både läroplan, kursplaner, och i Skolverkets allmänna råd för Studie och yrkesvägledning. Normerna i samhället påverkar elevernas bild av vad som är möjligt
för dem som individer, och därmed vilka möjliga framtider de har. Ett bra tillfälle att lyfta detta är därför i samband med att elever ska ut på prao, samt inför gymnasievalet.

Vi vill med detta material ge er som undervisar i bild, matematik, samhällskunskap och svenska verktyg för att arbeta ämnesövergripande med normer och yrkesval som gemensam nämnare, med ämnesmässigt relevant innehåll inom ramen för det egna ämnet, och samtidigt ge eleverna konkreta och givande arbetsuppgifter inför, under och efter prao.

Jämställdhet och normer kan vara ett känsligt ämne i klassrummet, eftersom vi alla är med och skapar och upprätthåller normer både medvetet eller omedvetet. Det är därför viktigt att du hela
tiden är uppmärksam och fångar upp det som kommer upp till ytan.

Lektionsmaterial att ladda ner för grundskolan:

Filmen nedan är tänkt att inspirera till en breddad rekryteringsbas för transportnäringen.