Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportstyrelsen redovisar regeringsuppdrag om miljödifferentierade avgifter för flyget

Transportstyrelsen har slutfört regeringsuppdraget om miljödifferentierade avgifter som är en del av Januariöverenskommelsen. Transportstyrelsen anser att miljödifferentierade avgifter kan införas på Arlanda och Landvetter genom en ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter som ålägger flygplatserna att differentiera avgifterna utifrån flygplanens klimatpåverkan.

”Vi välkomnar regeringens intresse för klimatsmart flyg. Flygbranschen i Sverige står bakom målsättningen om ett fossilfritt flyg genom sin färdplan för fossilfrihet. Transportstyrelsens förslag om miljödifferentierade avgifter är intressant men föranleder frågor. Bland annat anser vi inte att det är fullt utrett om förslaget är förenligt med EU-rätten och Transportstyrelsen medger också att det finns risk för att Europeiska kommissionen får ta emot klagomål om diskriminering i fråga om startavgifter. Transportstyrelsen skriver också själva att miljöstyrande avgifter inom luftfarten i första hand bör hanteras gemensamt inom EU och internationellt”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg

Transportstyrelsens förslag lämnar det öppet på vilka grunder avgiftsdifferentieringen ska ske. Om regeringen genomför förslaget ska det istället tydliggöras genom myndighetsföreskrifter samt i slutänden ske efter avgiftssamråd mellan Swedavia och flygbolagen. 

”Förslaget som det nu är utformat lägger en rätt stor börda på Swedavia att hantera differentieringen inom ramen för sin avgiftskonsultation med flygplatsanvändarna. Vi är tveksamma till om det är lämpligt att lämna det till parterna i en avgiftskonsultation – som ju handlar om hur kostnaden för flygplatsen och dess drift och investeringar ska finansieras – att hantera även denna fråga” fortsätter Fredrik Kämpfe

Enligt Januariöverenskommelsen ska en hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ges ekonomiska incitament. Transportföretagen – Flyg anser att regeringen och samarbetspartierna skyndsamt behöver konkretisera innebörden av formuleringen.  

”Branschen efterlyser förslag som stimulerar och uppmuntrar flygbolagen att använda ännu mer biobränsle och vi ser inte att liggande förslag till avgiftsdifferentiering gör så stor skillnad här. Stimulanspaketen för att återstarta ekonomin efter coronakrisen utgör ett ypperligt tillfälle att satsa på storskalig biobränsleproduktion”, fortsätter Fredrik Kämpfe

Flyget i Sverige ligger i framkant i hållbarhetsarbetet med satsningar på biobränsle och elektrifiering. Ett bonus-malus-system för miljödifferentierade avgifter kan stimulera flygbolag att investera i nya mer bränsleeffektiva flygplan. Men det som framförallt efterfrågas av näringslivet är investerings- och produktionsstöd för biobränsle samt ett avgifts- och skattesystem för flyget som främjar hållbarhetssatsningar.

”Redan idag kan passagerare välja till biobränsle för sin flygresa men det krävs betydligt större volymer och mer konkurrenskraftiga biobränslepriser för att skala upp användningen. Vi vädjar därför till regeringen och samarbetspartierna att ställa sig bakom flyget och undanröja de hinder för biobränsle som identifierats i flygbranschens färdplan för fossilfrihet. Det är också viktigt att vi genomför en hållbarhetssatsning som förenar flygets konkurrenskraft med hållbarhet. Inte minst för det småskaliga regionalflyget”, avslutar Fredrik Kämpfe

Läs mer om förslaget på Transportstyrelsens hemsida

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.