Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ändrade utstationeringsregler i Sverige

Riksdagen har beslutat att ändra ett antal regler som rör utstationering. Ändringarna träder i kraft den 30 juli 2020.

För vägtransportsektorn kommer med största sannolikhet specialregler att gälla. EU-parlamentet ska rösta i frågan den 8 juli. Antas Vägpaket 1 (där lex specialis gällande utstationering för vägtransportsektorn ingår) så förväntas reglerna träda ikraft i september 2020 och ska börja tillämpas 18 månader senare (mars 2022).

Syftet med de nu av riksdagen antagna ändringarna är att utstationerade arbetstagare ska få ett starkare skydd och villkor som är mer lika de som arbetstagare i Sverige har. De ska också underlätta arbetstagarorganisationers och myndigheters arbete för att se till att utstationerade arbetstagare får sina rättigheter tillgodosedda.

Skärpta krav på arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige

Ändringarna innebär att arbetsgivaren ska

  • anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson i Sverige senast dagen då utstationeringen startar
  • lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige om att anmälan om utstationering gjorts
  • informera en utstationerad arbetstagare som ersätter en annan på samma tjänst och plats om den sammanlagda utstationeringstiden - detta så att den utstationerade arbetstagaren kan ta tillvara sin rätt till de utökade villkor som gäller vid långvarig utstationering.

Nytt ansvar för tjänstemottagare i Sverige

Mottagaren av tjänsterna utförda av utstationerade arbetstagare ska meddela Arbetsmiljöverket om denne inte har fått dokumentation från arbetsgivaren om anmäld utstationering. Tjänstemottagaren ska meddela detta senast tre dagar efter att arbetet har startat. Kravet gäller inte privatperson tar emot tjänster för privat bruk.

Starkare skydd för utstationerade arbetstagare i Sverige

Den lön som svenska arbetstagarorganisationer kan kräva i kollektivavtal får vara mer än en minimilön. Den utstationerade arbetstagaren kan dessutom ha rätt till ersättning för resa, kost och logi under utstationeringen i Sverige samt rätt till logi.

För arbetstagare som varit utstationerade i Sverige i 12 månader gäller att arbetstagaren har rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige. Tiden räknas samman om arbetstagare fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats som en tidigare arbetstagare (sammanläggnings­regel). Arbetsgivaren måste i sådant fall informera den anställde om den sammanlagda utstationeringstiden. Innan 12-månadersperioden har gått ut får arbetsgivaren ansöka om förlängning av 12-månadersperioden till 18 månader. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket.

De ändrade reglerna innebär att arbetstagarorganisationer förväntas utarbeta särskilda kollektivavtal med villkor för långvarig utstationering. Om det behövs, kan de med stöd av stridsåtgärder se till att arbetsgivare ingår sådana avtal.

I nedanstående länk finns riksdagens beslut om regeringens proposition i frågan:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mer-likabehandling-och-ett-starkt-skydd-vid_H701AU14

 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.