Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Uppdaterad: Coronaviruset och bussbranschen

Sveriges Bussföretag får just nu många frågor om covid-19 och dess påverkan på bussbranschen, särskilt kring paketresor.

Utrikesdepartementet avråder just nu från icke nödvändiga resor till alla länder fram till 15 juli.

Utgångspunkten för resor till utlandet är att Utrikesdepartementets, UDs, bedömning är den som gäller. Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet.

Gränsövergångar

Just nu förändras läget snabbt vad gäller länder som inför gränskontroller. Vi har samlat all information på sidan Vad gäller vid gränskontroller?

Resor inom Sverige

Idag finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att i utgångsläget inte resa inom Sverige och att bilresor på 1–2 timmar är att föredra vid resor inom Sverige under sommaren. När det gäller resor till utlandet är utgångspunkten UD:s avrådan. Det finns i dagsläget en osäkerhet kring vilken tyngd Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor inom Sverige har eftersom detta inte behandlades när paketreselagen antogs.

Sveriges Bussföretags tolkning är att en rekommendation från en myndighet endast är en rekommendation, och att det krävs mer än så för kostnadsfri avbokning. Detta gäller förutsatt att ni som arrangör kan hävda att ni kommer genomföra resan som planerat och inga väsentliga förändringar sker. Se information längre ner om ändringar av innehållet i ett arrangemang eller paketresa.

Resor till utlandet efter 15 juli

Det är omöjligt att säga hur länge nuvarande situation kommer att pågå och hur det påverkar genomförandet av många beslut, från både svenska och utländska myndigheter samt regeringar. Resenärer som har resor bokade fram till 15 juli har i och med UD:s avrådan rätt att avboka dem.

Eftersom vi i dagsläget inte vet hur UD kommer att besluta kring avrådan efter 15 juli och vilken omfattning en avrådan skulle kunna ha, går det inte säkert att säga något kring resor som är planerade efter 15 juli. Riktlinjen som vi ger är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa för resor efter 15 juli.

Resor som är planerade i närtid

Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som nu omfattas av avrådan har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet.

Resor som är planerade längre fram

För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa. En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan. En riktlinje är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Om resenärer befinner sig på resmål som UD avråder från resor till

Resenärer som befinner sig på ett resmål när UD gör en avrådan har inte rätt att avboka resten av resan, och om de väljer att avbryta resan så har de inte rätt till återbetalning av de delar som inte nyttjas. Researrangören har dock en skyldighet att hjälpa resenärer som avbryter en resa med att hitta ett sätt att ta sig hem. Däremot så är det resenären som står för den kostnaden eftersom de har valt att avbryta resan.

Ändringar av innehåll i ett arrangemang eller paketresa

Regeringen har infört förbud mot sammankomster med mer än 50 deltagare. Detta har påverkat större evenemang. Detta kommer att påverka större evenemang som i dagsläget ingår i paketresor. Som arrangör är ni skyldiga att informera om ändringar som sker i paketresorna. Om det i dagsläget är osäkert om det blir ändringar kan man gå ut med en allmän information om att det kan ske ändringar på grund av myndighetsbeslut, men att ni inte vet mer i dagsläget.

Om ni som arrangör får reda på att en programpunkt under resan, exempelvis ett arrangemang, ska detta meddelas och kunden ska i första hand, om det är möjligt, erbjudas ett ersättningsarrangemang. Om ändringarna är väsentliga, exempelvis om ett evenemang var huvudsyftet med resan, får kunden avboka resan kostnadsfritt. Vad som är väsentligt bedöms från fall till fall, men om en resa består av exempelvis flera museibesök och alla muséer är stängda, är det en väsentlig ändring. Om det går att göra mer än hälften av besöken och de som inte går att genomföra ersätts med andra aktiviteter, anser vi att arrangören kan hänvisa till att det inte är väsentligt.

Information till bussföretag och resenärer som genomför resor

För er som genomför resor rekommenderar vi att ni uppmanar resenärerna om att agera som vid en influensa – det vill säga att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta och nysa i armvecket och undvika att röra ögon och ansikte med otvättade händer. Sveriges Bussföretag har tillsammans med Svenska Turistbussföretagen tagit fram ett förslag på informationsblad till resenärer och en vägledning för hur man som bussföretag kan agera vid resor för att minska smittspridning.

Ta del av information till bussföretag som färdas hem från riskområden i Europa
Ta del av information till resenärer

Vad gäller gällande resegarantier i nuvarande läge?

Som arrangör av paketresor har ni ställt säkerhet till Kammarkollegiet genom banker eller försäkringsbolag. Resegarantin täcker endast återbetalningar till resenärer vars resor ställs in på grund av att arrangören blir insolvent eller går i konkurs. Resenärer som väntar på återbetalningar för redan inställda resor vid konkurstillfället har inte rätt till ersättning via resegarantin utan är att betrakta som en fordringsägare gentemot konkursboet. Det gäller oavsett av vilken anledning resorna ställdes i.

Bussföretagens roll som arbetsgivare

När det gäller frågor rörande bussföretagens roll som arbetsgivare i denna situation hänvisar vi till Transportföretagens jour i frågan. 

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om covid-19
Sveriges Bussföretags samlade information kring coronaviruset
Frågor och svar kring din roll som arbetsgivare
Transportföretagens jour

Frågor?

Kontakta Oscar Sundås, Erik Risberg eller Transportföretagens jour.

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75
Erik Risberg

Kontakt

Erik Risberg Branschutvecklare Telefonikon 08 762 71 76

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.