Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Otydligt förslag om nya klimatdeklarationer gynnar varken resenärer eller transportörer

Regeringen vill införa ett system för klimatdeklaration för längre resor. Men, den utredningen som nu presenterats innehåller fler frågetecken än färdiga förslag. Samtidigt varnar branschföreträdare för ett byråkratiskt system som kommer att kräva stora informationsinsatser för att ge resenärerna det underlag de behöver för att räkna rätt.

Den var i dag den 30:e april som totalt fem myndigheter, som haft regeringens uppdrag att utreda hur obligatoriska klimatdeklarationer för resor ska kunna införas, lämnade över sitt förslag till regeringen. Syftet har varit att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan. Det är Trafikanalys som har samordnat utredningsarbetet tillsammans med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Myndigheternas förslag till lag om klimatdeklarationer för långa resor omfattar flyg, sjöfart, järnväg och buss. Längre resor är definierade som resor som är längre än 150 kilometer för resor med flyg, buss och tåg och längre än 15 nautiska mil för resor med fartyg. Problemet med en uträkning som jämför klimatpåverkan är att det i många fall saknas standardiserade beräkningar som är jämförbara mellan alla trafikslag.

– Det är viktigt att vi värnar ett hållbart resande och här har vi redan sett en snabb omställning inte minst hos den samlade svenska bussbranschen, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.

Hon fortsätter:

– I nuläget saknas däremot beräkningsmetoder för bussresors klimatpåverkan som är kopplade till en befintlig reglering, vilket innebär att det inte är möjligt att basera en obligatorisk klimatdeklaration för bussresorna direkt på en beräkningsmetod som redan ingår i en reglering, så som utredningen föreslår. Det finns metoder för beräkning av bussars klimatpåverkan i de trafikslagsövergripande beräkningsmetoderna, det vill säga EN 16258-standarden, NTM:s metodik, Naturvårdsverkets miljöledningssystem och Klimatsmart Semester, men hur dessa ska kunna användas ges i dagsläget inga svar på.

Det är också viktigt att vi inte skapar för hög administrativ börda på flygbolagen

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg, delar bilden av att utredningen är otydlig.

– Vi anser det helt centralt att alla åtgärder som regeringen förslår på detta område verkligen stöttar vår ambition att få ett hållbarare flyg. Att införa ett system med klimatdeklarationer är vällovligt om det kan få konsumenterna att välja mer hållbara flygbolag. Vi ser inte än att detta kommer uppnås med förslaget som nu lagts. Till exempel måste utredningens förslag utvecklas så att även biojetbränsle tas med i klimatdeklarationen.

Han tillägger:

– Det är också viktigt att vi inte skapar för hög administrativ börda på flygbolagen som redan idag är hårt trängda, inte minst av coronakrisen som är flygbranschens största kris någonsin. Det är även avgörande att klimatdeklarationerna verkligen framhäver det ambitiösa utvecklingsarbete som våra medlemsföretag står för och stöttar flygets fossilfria färdplan, säger Fredrik Kämpfe.

Både Anna Grönlund och Fredrik Kämpfe menar att det förslag som nu presenterats är svårt att ta ställning till för företagens räkning, eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas. Hur regeringen nu väljer att gå vidare blir därför avgörande för om klimatdeklarerade resor kan bli ett bra stöd för landets resenärer i val av resa eller en ökad administrativ börda för redan hårt trängda företag i resebranschen.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.