Transportfakta

Transportslag

De vanligaste transportslagen är lastbil, personbil, fartyg, flygplan, bussar och tåg. Beroende på vad som ska transporteras och hur lång sträcka som ska färdas kan ett visst transportslag vara mer lämpligt än ett annat. Sett till samhället och ekonomin i stort så kompletterar de olika transportslagen varandra.

Lastbilar

I Sverige finns det drygt 16 000 företag som säkrar svenska lastbilstransporter, främst åkerier. Dessa företag har tillsammans motsvarande drygt 65 000 heltidsanställda, mer än en procent av den svenska arbetskraften eller lika många som bor i en medelstor svensk stad.

På Sveriges vägar transporteras varje år 470 miljoner ton varor på lastbilar.

Sverige är en av Europas största järnmalmsproducenter och sett till vikt är malm den enskilt största godskategorin. Om man även tar hänsyn till den totala sträckan som godset fraktas (i tonkilometer) är däremot livsmedel, drycker och tobak den största kategorin. 

Vanligt förekommande är också varor som säkrar livsmedelsförsörjningen, både i form av råvaror direkt från jordbruket, samt skogsrelaterade laster som massa, papper och pappersvaror.

Kort om lastbilar

 • Antal företag: 16 000
 • Antal anställda: 65 000
 • Omsättning 128 miljarder sek

År 2021. Källa: SCB, Företagens ekonomi

Majoriteten av allt gods inom Europa fraktas med hjälp av lastbilar. För långväga transporter är konkurrensen från bland annat tyska och polska åkerier hård. Allra flest transporter sker dock lokalt eller regionalt på en relativt kort sträcka. 

Mer än hälften av alla lasttransporter är kortare än 50 kilometer. Detta beror bland annat på att lastbilarna utgör ett flexibelt transportslag som kan föra varor från och till relativt avlägsna platser, innan varorna lastas om på andra transportslag - exempelvis tåg, fartyg eller flyg. Lastbilen är också ett vanligt transportslag för när- och citydistribution.

Läs mer om lastbilstrafik på Trafikanalys hemsida

Personbilar

2022 fanns det knappt 5 miljoner personbilar i trafik och den har därför en central del i mångas liv. Omkring 64 000 personer i Sverige arbetar i företag som säljer bilar inom handeln alternativt utför service på personbilar.

Urbanisering, utökat hållbarhetsfokus och att färre har råd med körkort pekar ofta ut som faktorer som skulle göra bilen alltmer överflödig i samhället. Men statistiken visar annorlunda. Antalet personbilar per 1000 invånare har växt med 5 procent sedan år 2000. För många är bilen helt nödvändig av pendlingsskäl eller för att ta sig till olika aktiviteter.

Bilen är särskilt viktig för personer som bor i glesbygd, vilket illustreras av att antalet personbilar per 1000 invånare i Sverige är lägst i Stockholms län och högst i Dalarnas län och Gotland. 

Andelen av befolkningen som har körkort av typ klass B har ökat marginellt sedan 2010, från knappt till drygt 78 procent. Dessutom har andelen unga (18–24 år) med körkort ökat från 57 till 60 procent sedan millennieskiftet. 

Unga vuxna har alltså körkort i högre utsträckning idag än i början av 2000-talet, vilket tyder på att bilen kommer att spela en avgörande roll för samhälle, infrastruktur och transportsektorn även framöver. 

Läs mer på Trafikanalys hemsida

Kort om bilar

 • Antal företag (bilhandlare samt service): 21 000
 • Antal anställda: 64 000
 • Omsättning: 495 miljerder SEK

Källa: SCB, Företagens ekonomi 2021

Visste du att..?

 • De svenska företagen som säkrar svenska lastbilstransporter har 65 000 personer anställda
 • Antalet personbilar per 1000 invånare i Sverige är lägst i Stockholms län och högst i Dalarnas och Gotlands län.
 • År 2022 transporterades 56 procent av allt ankommande utrikes gods med sjöfarten.
 • 7 av 10 fartyg som anlöper svenska hamnar är passagerarfartyg

Sjötransporter och hamnar

Tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av vatten och sjöfarten och dess hamnar utgör därför en mycket viktig del av transportinfrastrukturen. Sverige låg under stora delar av 1900-talet i absolut framkant i flera segment av sjöfarten med många framgångsrika rederier och idag är Göteborg vår största sjöfartsnod för gods.

Idag är motsvarande omkring 8 000 personer heltidsanställda direkt på svenska fartyg eller i rederierna. Tittar man däremot på alla sjöfartsrelaterade yrken i ett bredare kluster – skeppsmäklare, hamnar, administration och så vidare – är siffran upp till tio gånger så hög.

Omkring sju av tio av alla fartyg i svenska hamnar är passagerarfartyg, medan tre av tio utgörs av lastfartyg. 54 procent av det gods som transporteras via sjöfarten lossas i Sverige och kommer från hamnar utomlands, medan 46 procent lastas vid Sveriges hamnar och ska till andra länder. 

Den svenska sjöfarten har upplevt en del svårigheter under det senaste decenniet. Antalet passagerare minskade ungefär med 2,4 miljoner personer mellan 2008 och 2019 – dels i sviterna av finanskriser, men även till följd av att vissa konkurrensvillkor har avvikit kraftigt från villkoren i omvärlden. Antalet passagerare minskade ytterligare 54 procent under 2020 till följd av coronapandemin. Under 2021 och 2022 har passagerarantalet återhämtat sig något.

Även om handelsflottan minskade något mellan 2007 och 2019, har fartygen samtidigt blivit större och transporterar idag en större last räknat i vikt än före 2008. Däremot påverkade coronapandemin även flottan negativt, då den minskade med drygt 20 procent under 2020.

Sveriges hamnar utgör en viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. År 2022 hanterades nästan 170 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. 87 procent av all godshantering i svenska hamnar var med utrikes gods. 

Hamnarna möjliggör också i stor utsträckning passagerarflödena till och från Sverige. Drygt 25 miljoner passagerare reste år 2022 till och från svenska hamnar.

Mer statistik finns på Transportföretagen Hamn.

Kort om sjötransporter

 • Antal företag: 1 200
 • Antal anställda: 8 000
 • Omsättning: 32 miljarder SEK

Källa: SCB, Företagens ekonomi 2021

Flyg

Flyget utgör en förutsättning för att säkra, snabba och effektiva transporter mellan stora avstånd och till platser där annan transportinfrastruktur är otillräcklig. År 2021 fanns det drygt 300 flygbolag i Sverige.

Sett till antalet landningar på svenska flygplatser under 2022 var nästan 40 procent utrikestrafik, drygt 30 procent inrikesflygningar och resterande utgjordes av taxiflyg och övrig flygverksamhet. 

Globalisering, ökad internationell rörlighet och avregleringar av flygmarknaden har lett till en kraftig uppgång av antalet resor till och från utlandet. De flesta av dessa går inte att ersätta med andra transportslag.

Antalet utrikespassagerare vid svenska flygplatser, innan pandemin bröt ut, var sex gånger högre än för 40 år sedan. Däremot toppade utvecklingen för inrikesresor redan år 1990 och kurvan har sedan dess planat ut.

Antalet utrikespassagerare vid svenska flygplatser, innan pandemin bröt ut, var sex gånger högre än för 40 år sedan. Däremot toppade utrecklingen för inrikesresor redan år 1990 och kurvan har sedan dess planat ut.

Kort om flyg

 • Antal företag: 300
 • Antal anställda: 2 6000
 • Omsättning: 12 miljarder SEK

Källa: SCB, Företagens ekonomi 2021

 

Buss

Antalet bussar i trafik har varierat mycket sedan år 2000. Mellan 2000 och 2008 minskade antalet med cirka 7 procent, för att sedan vända uppåt igen. Pandemin hade en tydlig effekt på branschen, mellan 2019 och 2020 minskade antalet med nästan 10 procent. År 2022 visar dock på en återhämtning, och antalet bussar är nästan uppe i nivåerna före pandemin

Under åren har branschen genomgått en konsolidering där antalet små bussföretag har minskat i antal, och de stora bussföretagen har blivit större. Genom att först tidigt gå över till biodrivmedel, och nu med elektrifieringen av fordonsflottan har bussbranschen varit en föregångare i att minska utsläppen under 25 år, mellan 1996-2021 minskade utsläppen av växthusgaser från bussbranschen med 77 procent.

Den vanligaste bussklassen är typ II som ofta går under beteckningen "regionbuss". Dessa bussar används ofta till förortstrafik i anslutning till stora städer. Den näst vanligaste klassen är typ I, vilket är den klassiska stadstrafikbussen med både stå- och sittplatser, men utan bälteskrav. Klass A och B-bussar är mindre fordon som har plats för högst 22 passagerare, och dessa står för en åttondel av bussflottan.

Ta del av mer statistik på Sveriges Bussföretag sidor

Kort om bussar

 • Antal företag: 853
 • Antal anställda: 35 000
 • Omsättning: 79 miljarder SEK

Källa: SCB, Företagens ekonomi, 2021

Tåg

Tågtrafiken i Sverige har ökat under hela 2000-talet, både persontransporter och godstransporter.

Under helåret 2022 gjorde privatpersoner nästan 244 miljoner tågresor, vilket motsvarar fler än 23 resor per person. Pandemin satte däremot spår. Antalet personresor minskade med nästan 40 procent mellan 2019 och 2020 men är nästa tillbaka till nivåerna innan pandemin.

Godstransporterna har ökat med 4 procent sedan 2014. År 2009 uppmättes den lägsta nivån av godstransporter under 2000-talet. Detta berodde i stor utsträckning på att finanskrisen medförde en minskad efterfrågan på svenska råvaror. Under återhämtningsfasen har Malmbanan, mellan Luleå och Narvik i Norge, varit en drivande faktor i ökningstakten av transportarbetet. Till följd av malmutvinningen är det inte konstigt att ungefär en femtedel av godset som transporteras på svenska järnvägar fraktas längs Malmbanan år 2022.

Kort om tåg

 • Antal företag: 67
 • Antal anställda: 8000
 • Omsättning: 16 miljarder SEK

Källa: SCB, Företagens ekonomi, 2021

Frågor eller synpunkter? Kontakta mig!

Foto på Mårten Bergman

Mårten Bergman

Transportekonom