Transportfakta

Konjunktur och Index

En effektiv och funktionell transportbransch, vare sig det handlar om transportslag i luften, på vattnet eller på land, är en förutsättning för att människors vardag ska fungera eller att ekonomin växa via export eller import. Transporter och ekonomisk utveckling är tätt sammankopplade och branschen är konjunkturberoende. För att belysa hur transportbranschen mår gör Transportföretagen regelbundna mätningar som presenteras nedan.

Transportindex för augusti 2023 landar på 26,9 vilket innebär att åkerinäringen upplever ett försämrat konjunkturläge och index har minskar avsevärt sedan juni.  

Transportindex består av tre delindex - branschens syn på godsvolym, sysselsättning och orderingång. 

Delindex uppvisar lite olika utveckling men med en kraftig nedåtgående trend. Sysselsättning landar på 29,1 (-10,2 indexenheter från juli), orderingång på 29,6 (-14,5) och godsvolym på 21,9 (-12,4).

Siffror och grafer finns i underlagsrapporten som du kan hämta här.

Transportindikatorn augusti 2022 – april 2023

Ett indexvärde över 50 innebär att merparten i åkerbranschen upplever ett förbättrat konjunkturläge jämfört med föregående månad. Ett indexvärde under 50 innebär motsatsen.

Frågor och synpunkter? Kontakta mig

Mårten Bergman

Transportekonom

Mer information kommer att puliceras under hösten 2023