Transportfakta

Konjunktur och Index

En effektiv och funktionell transportbransch, vare sig det handlar om transportslag i luften, på vattnet eller på land, är en förutsättning för att människors vardag ska fungera eller att ekonomin växa via export eller import. Transporter och ekonomisk utveckling är tätt sammankopplade och branschen är konjunkturberoende. För att belysa hur transportbranschen mår gör Transportföretagen regelbundna mätningar som presenteras nedan

Transportindex för februari 2023 landar på 28,8 vilket innebär att åkerinäringen upplever att konjunkturläget i branschen förbättrats något jämfört med föregående månad. Från september 2022 har index fallit kraftigt. 

Transportindex består av tre delindex - branschens syn på godsvolym, sysselsättning och orderingång. 

Delindex uppvisar olika utveckling. Godsvolymen har ökat påtagligt sedan föregående månad medan orderingång och sysselsättning minskat, dock mycket marginellt. 

Sysselsättning landar på 26,1 (-1 indexenheter från januari), orderingång på 27,5 (-1) och godsvolym på 32,7 (+9,6). 

Siffror och grafer finns i underlagsrapporten som du kan hämta här.

Transportindex februari 2022 – februari 2023

Ett indexvärde över 50 innebär att merparten i åkerbranschen upplever ett förbättrat konjunkturläge jämfört med föregående månad. Ett indexvärde under 50 innebär motsatsen.

Frågor och synpunkter? Kontakta mig

Mårten Bergman

Transportekonom

Mer information kommer att puliceras under första kvartalet 2023