Transportfakta

Om transportbranschen

Transportsektorn i Sverige är stor och varierad. Sektorns över 31 000 företag skapar arbetstillfällen för omkring 210 000 personer och har en total omsättning på drygt 520 miljarder kronor. Det är dessutom en viktig sektor för såväl det övriga näringslivet som för privatpersoner. Det är transportsektorn som ser till att människor kommer till jobbet, att varor finns på butikshyllorna och att fabrikerna har råmaterial att bearbeta.

Transportsektorn navet för det svenska näringslivet

Transportsektorn spelar en avgörande roll i det svenska näringslivet. Sett till omsättning uppgick sektorns andel av det totala näringslivet till ungefär 5 procent under 2021. Det innebär att en tjugondel av det som omsätts i näringslivet kommer från transportsektorns olika grenar.

Om det i stället är förädlingsvärdet som sätts under lupp, alltså sektorns bidrag till bruttonationalprodukten (BNP), uppgick andelen under 2021 till ungefär 2,3 procent, vilket motsvarar ungefär 152 miljarder kronor.

För transportsektorn har både andelen av näringslivets omsättning och av det totala förädlingsvärdet minskat sedan år 2000. En viktig förklaring är andra branschers starka intåg i den svenska ekonomin sedan 2000-talet, med IT- och datarelaterade tjänster i spetsen. 

Minskningen beror inte på att sektorn har blivit mindre, då den totala omsättningen för företagen inom transportsektorn har ökat med 83 procent sedan år 2000. Utan minskningen beror snarare på att transportsektorn har lyckats stå sig så stark och har fortsatt vara en viktig del av bruttonationalprodukten. Detta är snarare ett tecken på hur oumbärliga transportföretagen är.

Visste du att..?

  • Omsättningen inom transportsektorn har ökat med över 83 procent sedan år 2000.
  • Transportsektorn står för 5 procent av omsättningen för hela näringslivet.
  • Nästan var tionde anställd inom transportsektorn är mellan 16 och 24 år gamla.
  • Antalet anställda inom transportsektorn har stadigt legat över 200 000 under det senaste decenniet.
  • Antalet företag har ökat för varje år sedan 2015, inklusive under pandemiåret 2020.
  • Majoriteten av företagen inom transportsektorn, 78 procent, är landtransportföretag.

Transportsektorn är en viktig arbetsgivare

År 2021 arbetade cirka 210 000 personer inom den svenska transportsektorn. Det motsvarar ungefär 4,3 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i landet. Innan 2020 steg antalet förvärvsarbetande inom transportsektorn, i takt med att branschen växte. Därefter sjönk antalet anställda år 2020, då transportsektorn drabbades hårt av restriktionerna och rekommendationerna som utfärdades under pandemin. Under det senaste decenniet har antalet förvärvsarbetande i transportbranschen legat stabilt över 200 000 personer.

Av de som arbetar i transportbranschen är nästan var tionde mellan 16 och 24 år. Det gör transportnäringen till en viktig sektor för den unga arbetskraften och deras etablering på arbetsmarknaden. Andelen unga som andel av de förvärvsarbetande har i stort följt utvecklingen för det totala antalet förvärvsarbetande, med undantag för år 2018 och 2019.

Sett till hela näringslivet är 7,3 procent av de mellan 16 och 24 år anställda inom transportnäringen. Yrken inom bud och leverans är en viktig språngbräda in i transportbranschen för unga. En annan ingång är rekryteringen från de yrkesinriktade transportprogrammen på gymnasiet, som också fyller på branschen med framtidens medarbetare.

Företagandet inom transportsektorn

Totalt fanns det år 2021 nästan 33 000 företag inom transportsektorn, vilket är drygt 3 000 fler än vad det fanns 10 år tidigare.

Företagen består till en majoritet av landtransportföretag, vilka står för 78 procent av företagen i branschen. Till landtransportföretag räknas de företag som arbetar med transporter på land, oavsett vilket färdmedel transporterna sker med. Den näst största delen av företagen består av magasin- och serviceföretag till transporter, vilka står för ungefär 12 procent av företagen. Rederier, post- och kurirföretag samt flygbolag utgör resterande 10 procent.

Transportsektorn står för ungefär 2,7 procent av det totala antalet företag i Sverige år 2021. Andelen har minskat med 0,3 procentenheter under det senaste decenniet, vilket delvis beror på många nystartade företag tillkommit i expansiva branscher som exempelvis IT, men också att det skett en viss konsolidering i transportsektorn.

Frågor eller synpunkter? Kontakta mig!

Foto på Mårten Bergman

Mårten Bergman

Transportekonom