Infrastruktur

Satsa på samhällets blodomlopp - infrastrukturen

Näringslivet är beroende av väl fungerande infrastruktur och effektiva transporter till ett konkurrenskraftigt pris.

Trots infrastrukturens betydelse har Sverige låtit infrastrukturen förfalla under en lång följd av år. Underhållsskulden på både väg- och järnvägsnäten är stor och växande.

Svenska företag är under ständig konkurrensutsättning och en förbättrad tillgänglighet till marknader och kompetens är avgörande för handel och jobbtillväxten. Globala trender och utmaningar förändrar ständigt näringslivet och transportbehoven.

Ekonomisk tillväxt kommer även framöver att vara avgörande för möjligheterna att möta framtidsutmaningarna. En växande befolkning och en högre ekonomisk aktivitet gör att transporterna ökar, transportsystemets funktionalitet måste hålla jämna steg med denna utveckling. 

Svensk transportinfrastruktur lider sedan länge av kapacitetsbrister och ett eftersatt underhåll. Det skapar kostnader för samhället och riskerar försämra företagens förmåga att växa och anställa.

Under de närmaste åren behövs mer resurser, med tydligt fokus på att i framtiden skapa förutsättningar för en större andel förebyggande underhåll och mindre akuta och felavhjälpande åtgärder. Arbetet med att effektivisera användandet av samhällets knappa resurser måste intensifieras. På längre sikt behövs omfördelning och en bättre användning av pengarna, utifrån mer effektiva åtgärdsval. 

Det handlar om att mer effektivt vårda och förstärka den stora massan av redan befintlig transportinfrastruktur i systemet men även framtida nybyggnationer. För långsiktig tillväxt är det nödvändigt att prioritera näringslivets konkurrenskraft. Kapacitetsbrist, hastighetsnedsättningar, avbrott och förseningar är skadligt för transportsektorn och näringslivet i sin helhet. 

Transportföretagens principer

  • Vi behöver vårda det vi redan har. Det kräver en långsiktig och finansierad underhållsplan för befintligt väg- och järnvägsnät med en halverad underhållsskuld till 2030.
  • Med tanke på att 8 av 10 transporter sker på väg behöver en ökade andel av investeringarna gå till vägarna.
  • Utveckla intermodala transportkedjor mellan land- och sjötransporter så att det för trafikuppgiften effektivaste transportslaget nyttjas.

Sverige är inte färdigbyggt.

Det finns behov av framtidsinvesteringar i väg- såväl som järnvägsinfrastruktur. Men beslutad nationell plan för transportsystemet till år 2033 fokuserar inte på de investeringar som har högst samhällsekonomisk effektivitet och som bygger Sverige starkt för framtiden. Detta är tydligt när det gäller väginfrastruktur. Med tanke på väginfrastrukturens centrala betydelse för såväl person- som godstransporter och för övriga trafikslag, anser vi att det inte är rimligt att endast 15 procent av nyinvesteringarna riktas till väginfrastruktur under planperioden. 

Fel väg att gå

Ett transportsnålt samhälle, där olika transportslag pekas ut som bättre än andra och transportefterfrågan ska dämpas med högre transportkostnader eller fysiska hinder är inte eftersträvansvärt. Ledstjärnan ska vara det transporteffektiva och utsläppssnåla samhället. Endast då kan Sverige bli en förebild för andra att följa efter.

Våra exempel på åtgärder

När det kommer till att bygga ut infrastrukturen finns det många projekt att investera i. Här har vi valt ut fem stycken förslag till åtgärder.

Östlig förbindelse

Planera för Östlig förbindelse – delfinansiering med öronmärkt infrastrukturavgift.

E6 Skåne

Framtidssäkra E6 genom Skåne – tre filer för att säkerställa kapacitet, säkerhet och tillgänglighet.

Flygplatser

En översyn bör göras av svenska flygplatser med utgångspunkt i att tydliggöra statens ansvar.

Underhållsskuld

En halverad underhållsskuld på det statliga väg- och järnvägsnätet till 2030.

Nationell plan

Länsplanernas andel av nationell plan måste ökas. Busstrafiken är beroende av ett fungerande finmaskigt vägnät.

Fakta

Fakta om infrastruktur
  • I Sverige finns det 98 500 km statliga vägar och 42 300 km kommunala gator och vägar. (år 2017)
  • I Sverige fanns det år 2021 248 flygplatser. Det finns även 23 utöver dessa som är godkända civila helikopterflygplatser

Kontakt

Foto på Anders Josephsson

Anders Josephsson

Näringspolitisk expert