Vår verksamhet

Transportföretagen Sjöfart är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi arbetar med tre övergripande frågor: arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor i samarbete med Föreningen Svensk Sjöfart.

Vi tecknar kollektivavtal med fackliga motparter men bistår också våra medlemmar genom bland annat:

 • Rådgivning i arbetsgivarfrågor
 • Stöd i förhandlingar med facket
 • Hjälp med lag- och avtalstolkning
 • Processhjälp i tingsrätt och arbetsdomstol
 • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
 • Kurser och seminarier i aktuella ämnen.

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok

Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla reda på vad lagar och regler kräver av arbetsmiljön ombord. Den kan också fungera som ett arbetsmaterial vid exempelvis skyddskommittémöten.

Sjöfartens arbetsmiljöhandbok finns nu i digital form med klickbara länkar och det går också att prenumerera på uppdateringar. Du hittar handböckerna här.

Styrelse

Per Tunell
Wallenius Marine AB, Ordförande

Björn Blomqvist
Rederi Eckerö Sverige AB, vice ordförande

Claes Berglund
Stena Line Scandinavia AB, ledamot

Johanna Boijer-Svahnström
Viking Rederi AB, ledamot

Dennis Johansson
Wallenius Marine AB, ledamot

Margareta Jensen Dickson
Stena Line Scandinavia AB, ledamot

Mathias Jonasson
Svitzer Sverige AB, ledamot

Tommy Pettersson
AdMare Ship Management AB, ledamot

Elisabeth Svenning
Finnlines Ship Management AB

Björn Ådén
Tallink Silja AB

Anders Boman
Rederiaktiebolaget Gotland

Marcus Dahlsten
Transportföretagen, ledamot

Stadgar

Stadgar för Sjöfartens Arbetsgivareförbund antagna den 13 november 2000 samt med gjorda konsekvensändringar den 29 mars 2001 till följd av tillkomsten av Föreningen Svenskt Näringsliv, ändring i § 6 den 22 april 2004, ändring i § 6 den 23 april 2009 samt ändring i § 6 den 26 april 2018.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

§ 1 Föreningens ändamål

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) är en arbetsgivarförening för i Sverige
verksamma rederier och andra sjöfartsföretag, som bedriver sjöburen verksamhet.

SARF är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv

SARF har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen.

SARF kan ingå för medlemmarna bindande kollektivavtal och fatta andra för
medlemmarna bindande beslut.

SARF kan besluta att bedriva viss verksamhet, för vilken medlem är skyldig att
erlägga avgift, i särskild juridisk person.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i SARF kan beviljas rederi och annat sjöfartsföretag som bedriver
sjöburen verksamhet och som är verksam i Sverige.

Medlem i SARF är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och att ställa sig till efterrättelse dess stadgar och de avtal som träffas mellan
SARF och Svenskt Näringsliv.

Medlemskap i SARF skall omfatta all den sjöfartsverksamhet, som medlemmen
bedriver.

SARFs styrelse kan medge undantag härifrån.

Företag som söker eller fått medlemskap är skyldigt att till SARF anmäla antalet
anställda som är bundna av svenska kollektivavtal. Med svenska kollektivavtal
avses avtal träffade med svenska fackliga organisationer.

Om uppgiftsskyldighet i förhållande till Svenskt Näringsliv stadgas i svenskt
Näringslivs stadgar.

SARFs styrelse kan besluta att företag kan erbjudas viss service av särskild
juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket mot särskild ersättning.

§ 3 Inträdesansökan

Ansökan om inträde i SARF och medlemskap i Svenskt Näringsliv skall inges
till SARF på fastställd blankett och innehålla samtliga de uppgifter, som är av
betydelse för behandlingen av ansökan. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl SARFs som Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 4 Medlemskapets upphörande

Medlemskap i SARF och därmed följande medlemskap i Svenskt Näringsliv
upphör vid det hel- och/eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader
sedan skriftlig uppsägning skett från medlemmens, SARFs eller Svenskt
Näringsliv sida. Medlemskapet i SARF upphör därjämte om medlemskapet i
Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör.

Medlem som ej erlägger stadgeenliga avgifter eller som bryter mot andra stadgeenliga förpliktelser eller mot av SARF fattade beslut kan genom styrelsebeslut
uteslutas med omedelbar verkan.

Om påföljder vid uteblivna inbetalningar till Svenskt Näringsliv och vid brott
mot Svenskt Näringslivs stadgas i Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 5 Avgifter

Medlem skall till SARF och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1
femte stycket erlägga de årsavgifter som fastställs på föreningsmötet. Avgifterna
skall erläggas inom en månad efter anfordran.

Vid ansökan om medlemskap i SARF skall anmälningsavgift enligt av föreningsmöte fastställs belopp erläggas innan ansökan kan upptas till behandling.

För det fall medlemskap ej beviljas återbetalas anmälningsavgiften.

Vid behov äger styrelsen besluta om extra avgifter för åtgärder som ligger inom
ramen för SARF ändamål enligt § 1. Sådana avgifter skall erläggas inom ramen
för SARFs ändamål enligt § 1. Sådana avgifter skall erläggas inom den tid styrelsen fastställer. Beslut om extra avgifter skall fastställas av föreningsmöte inom två månader efter styrelsens beslut.

Erlagda avgifter till SARF och till sådan särskild juridisk person som omnämns i
§ 1 femte stycket restitueras efter ansökan, om medlemskap upphör vid halvårsskifte enl § 4 första stycket och avgift erlagts för tid därefter. Om föreningsmöte nedsätter eller inte fastställer av styrelsen beslutad extra avgift, som nedan erlagts
av medlem, skall restitution ske med ifrågakommande belopp.

Avgifter till Svenskt Näringsliv skall erläggas enligt Svenskt Näringslivs
stadgar.

§ 6 Styrelse och presidium

SARF skall ha en styrelse med lägst tio och högst femton ledamöter. Lägst nio
och högst fjorton av dessa väljs vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med
nästföljande ordinarie föreningsmöte. Verkställande direktören i Transportföretagen ingår som självskriven ledamot av styrelsen. Med undantag av den nu
nämnda befattningshavaren, skall ledamot av styrelsen ha en ledande befattning i
ett medlemsföretag.

Styrelsen utser inom sig ordförande samt en eller två vice ordförande.

Om styrelseledamot inte längre uppfyller kvalifikationskravet enligt första
stycket ovan skall uppdraget som styrelseledamot upphöra med omedelbar
verkan. Styrelsen äger då, att på förslag av valberedningen och med beaktande av
stadgarnas innehåll i övrigt, utse ersättare för tiden fram till nästa föreningsmöte.

Styrelsen må uppdra åt SARFs presidium att fullgöra på styrelsen ankommande
uppgifter. SARFs presidium består

§ 7 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören
eller då minst tre ledamöter så påfordrar.

Det åligger styrelsen: 

 • Att utse verkställande direktör
 • Att arbeta för att främja SARFs syften
 • Att verkställa av föreningsmötet fattade beslut
 • Att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom
  SARFs område och även vidta åtgärder med anledning av förestående eller
  pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd
 • Att utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringsliv styrelse
 • Att å ordinarie föreningsmöte varje år framlägga verksamhetsberättelse med
  bokslut jämte revisionsberättelse; samt
 • Att till behandling uppta framställning till styrelsen som görs av till SARF
  ansluten medlem eller av verkställande direktören.

§ 8 Styrelsens beslut

Vid sammanträde med SARFs styrelse har varje ledamot en röst. I andra fall än
sådana, som anges i tredje stycket i denna paragraf, är styrelsen beslutför, när de
vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Styrelseledamot äger icke delta i avgörande av fråga, som gäller dennes person
eller dennes företag eller företag, i vilket ledamoten kan utöva avgörande inflytande.

Styrelsens beslut bestäms genom enkel majoritet med ordförandens röst som
utslagsröst vid lika röstetal. I följande frågor krävs att minst två tredjedelar av
ledamöterna är närvarande och tre fjärdedelar av de närvarande är eniga om
beslutet.

Antagande eller uteslutande av medlem.

Beslut at ådöma medlem skadestånd.

Anställande eller entledigande av verkställande direktören.

Godkännande av SARFs bokslut.

Beslut i principfråga rörande kollektivavtal eller stridsåtgärder.

Beslut om förslag till föreningsmöte angående avgifter till SARF.

Beslut om hur den jämlikt § 13 punkt 7 fastställda avgifter skall fördelas mellan föreningen och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket.

För medlemmarna bindande beslut i fråga som ej gäller kollektivavtal eller
stridsåtgärder.

Beslut om kortare tidsfrist för kallelse till extra föreningsmöte än sex dagar.

Styrelsen äger besluta å SARFs vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestäms i dessa stadgar eller på föreningsmöte.

§ 9 Verkställande direktör

I SARF skall finnas en verkställande direktör som, i enlighet med styrelsens
instruktioner, ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

Verkställande direktören får icke vara ekonomiskt beroende av medlemsföretag.

§ 10 Firmateckning

Styrelsen även som verkställande direktören äger handla åt SARFs vägnar i förhållande till tredje man samt företräda SARF inför domstolar och myndigheter.

§ 11 Revision och räkenskapsår

Föreningsmötet skall varje år utse två revisorer och två suppleanter för granskning av nästa års räkenskaper och styrelses förvaltning.

Kalenderår skall utgöra räkenskapsår

§ 12 Valberedning

För nominering av styrelseledamöter skall finnas en valberedning, bestående av
högst fem personer. Vid val av ledamöter i valberedningen skall särskilt beaktas
att ingen må väljas som samtidigt är ledamot av SARFs styrelse och att beredningen bör få en med hänsyn till medlemsstrukturen inom SARF så allsidig sammansättning som möjligt.

Valberedningen utses av ordinarie föreningsmöte för tiden intill nästa möte. Beredningen utser ordförande inom sig och sammanträder på dennes kallelse. Varje
ledamot av beredningen har en röst.

Valberedningen skall senast tre veckor före ordinarie möte skriftligen till SARFs
ordförande anmäla sitt beslut angående nomineringar till styrelsen.

§ 13 Ordinarie föreningsmöte

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder SARFs medlemmar
varje år under första halvåret till ordinarie föreningsmöte.

Medlemmarna skall kallas genom brev minst fjorton dagar före mötet och senast
en vecka före mötet tillställas föredragningslista och bokslut för det senaste
räkenskapsåret samt verksamhetsberättelse.

Ärende, som medlem skriftligen anmält hos SARF minst tjugo dagar före ordinarie föreningsmöte, skall upptas å föredragningslistan.

På ordinarie föreningsmöte skall följande ärende upptas:

 • Val av ordförande
 • Justering av röstlängden
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 • Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut med revisorernas utlåtande.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Avgifter till SARF och till sådan särskild juridisk person som omnämns i § 1 femte stycket.
 • Framställningar från styrelsen eller från medlemmar.
 • Val av ledamöter i styrelsen.
 • Val av revisorer jämte suppleanter.
 • Val av valberedning.
 • Val av ombud till Svenskt Näringslivs stämma.

Annat ärende får ej utan alla närvarandes samtycke upptas till avgörande vid
mötet, om det ej omedelbart föranledes av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

§ 14 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987: 1262), gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie föreningsmöte ej kan hållas
gäller för tiden intill dess hindret upphör och föreningsmöte åter hålles, att
medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställs vid föreningsmöte samt att de personer som genom föreningsmötesbeslut senast utsetts till

 • Styrelseledamöter
 • Revisorer
 • Ombud till Svenskt Näringslivs stämma
 • Ledamöter i valberedning

Skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden föreningens styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.

§ 15 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte skall hållas, när styrelsen så beslutar eller då minst tre ledamöter av styrelsen gjort framställning därom. Kallelse och föredragningslista
skall utsändas genom brev minst sex dagar före mötet. Kortare tidsfrist kan
beslutas av styrelsen, när pågående eller varslad konflikt eller andra särskilda
förhållanden så påkallar.

Medlemmarna skall då kallas genom skriftlig telekommunikation. I kallelsen
skall anges de ärenden som skall förekomma vid mötet.

Annat ärende än för vilket extra föreningsmöte inkallats får ej upptas till beslut
vid mötet.

§ 16 Rösträtt vid föreningsmöte

Vid föreningsmöte äger medlem i SARF en röst. Därutöver har varje medlem en
röst för varje fullt 25 000-tal kronor utöver de första 25 000 kronorna, som
medlemmen erlagt i avgifter för senaste kalenderåret.

Där ej annat är föreskrivet bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs.

Vid föreningsmöte får ingen medlem rösta för mer än två tiondelar av det vid
föreningsmötet företrädda röstetalet.

§ 17 Medlems åligganden

Det åligger medlem:

 • Att noga ställa sig till efterrättelse SARFs och Svenskt Näringslivs stadgar och
  med stöd av dessa fattade beslut.
 • Att informera SARF om lokalt ingångna kollektivavtal samt att icke gentemot
  arbetstagarna eller deras organisationer framlägga förslag till, eller träffa kollektivavtal, i frågor som enligt beslut av SARFs styrelse skall lösas centralt, eller eljest med de anställda eller deras organisationer ingå överenskommelser som strider mot principer för lönepolitik eller lönebildning som beslutats av Svenskt
  Näringslivs eller SARFs styrelse.
 • SARF får icke träffa kollektivavtal i frågor som enligt beslut av SARFs styrelse skall lösas lokalt, om icke medlemsföretag uttryckligen begärt föreningens medverkan till ingående av sådant avtal.
 • Att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid med vad
  SARFs eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare; samt
 • Att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse eller
  fullmäktige.

§ 18 Arbetskonflikter m m

Utsätts medlem för strejk eller blockad eller hot om sådan stridsåtgärd skall förhållandet omedelbart anmälas till SARF. SARF skall därvid ges alla de upplysningar angående stridsåtgärden, som SARF begär eller som eljest bedöms vara av vikt.

Anser sig medlem böra förklara lockout skall detta anmälas till SARF med angivande av skälet till och omfattningen av den tilltänkta lockouten. SARFs styrelse har därefter att förfara i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar.

Finner styrelsen skäl föreligga för en mer omfattande lockout, äger styrelsen besluta att hos svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till föreningsmöte, som äger att hos Svenskts Näringsliv förorda lockout, därest beslut därom biträds av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Endast av Svenskt Näringsliv godkänd eller påbjuden lockout får förekomma inom SARFs verksamhetsområde.

§ 19 Konfliktersättning

Medlem är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

Ersättning för skada genom strejk eller lockout kan erhållas endast om strejken eller lockouten berör arbetstagare för vilka träffats svenska kollektivavtal.

§ 20 Skadestånd

Medlem, som uppsåtligen överträtt eller kringgått föreningens stadgar eller SARFs styrelse fattade beslut, kan av styrelsen åläggas skadestånd. Skadestånd till Svenskt Näringsliv regleras i Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 21 Skiljemän

Tvister mellan enskild medlem och SARF, vilka ej gäller utebliven betalning av avgifter enligt § 5, skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.

Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

§ 22 Stadgeändring

Beslut om ändring av SARFs stadgar skall fattas vid föreningsmöte med tre fjärdedels majoritet och godkännas av Svenskt Näringsliv.

För beslut om ändring av § 23 nedan skall dock krävas, att samtliga medlemmar inom SARF är ense om beslutet.

§ 23 Upplösning av SARF

Beslut om SARFs upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten med två tredjedels majoritet samt godkännas av Svenskt Näringsliv. Det senare skall äga rum minst en månad efter det förra.

id upplösning av SARF skall dess tillgångar efter betalning av SARFs skulder och betryggande avsättning för att täcka övriga åtaganden fördelas bland medlemmarna i förhållande till deras avgifter till SARF under de närmast förflutna två räkenskapsår.

 

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.