Utbildning & Rekrytering

Transportföretagen sjöfart arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen inom sjöfarten. Vi genomför ett antal aktiviteter för att öka intresset för sjöfartsbranschen och dess utbildningar.

Vi deltar årligen tillsammans med studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet och ombordanställd personal på de tre största studentmässorna inför högskolevalet. Vi har också ett nära samarbete med de sju gymnasieskolor i Sverige som bedriver sjöfartsutbildning.

Vi erbjuder studiebesök ombord på olika fartyg för studievägledare och vi deltar i olika gymnasieskolors arbetslivsdagar med mera. Under 2019 genomförde vi tillsammans med branschen och skolorna ett antal omfattande rekryteringsaktiviteter såsom t.ex. Sjöfartskonvojen och Donsö Dag 0.

Satsa på sjöfarts hemsida hittar du information om sjöfartsbranschen, utbildningar, filmer m.m.

Arbeta till sjöss

För dig som vill arbeta till sjöss eller vill ha information om sjöfartsyrken finns en rikstäckande specialarbetsförmedling som du kan vända dig till – Arbetsförmedlingen Sjöfart.

Arbetsförmedlingen Sjöfart arbetar i första hand med den svenska rederinäringen men då sjöfarten är global kommer de även i kontakt med andra länders fartyg genom de olika internationella registren. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida "Söka jobb inom sjöfart".

Kommittén för utbildning och rekrytering.

Programförklaring

Kommittén för Utbildning och Rekrytering (KUR), är en kommitté inom Transportföretagen Sjöfart.

Huvudman för KUR är vår styrelse, som också utser ledamöterna i KUR. KUR:s övergripande uppdrag är att verka för att den svenskkontrollerade sjöfartsnäringen långsiktigt har tillgång till kvalificerad och kompentent personal, i tillräckligt antal, inom såväl ombord- som landorganisationerna.

Detta uppdrag utförs genom att KUR och dess ledamöter, bland annat:

  • Etablerar och vidmakthåller goda förbindelser med de svenska lärosäten som bedriver utbildning inom sjöfartsyrkena, avseende såväl befäl, manskap som administrativ personal inom bland annat logistik och ekonomi;
  • Deltar i olika programråd och bland annat därigenom håller sig välinformerade om utbildningarnas innehåll och – vid behov – föreslår sådana förändringar i utbildningsinnehållet som motiveras av teknisk utveckling, miljökrav, betydelsen av ett modernt ledarskap och andra relevanta förhållanden;
  • På olika sätt och genom olika fora medverkar till att marknadsföra yrkena inom sjöfartsnäringen, varigenom antalet sökande till de olika utbildningarna ökar och etableras på en hög nivå;
  • Inhämtar, bearbetar samt vidarebefordrar information om gällande och kommande myndighetskrav som är relevant inom området HR;
  • Aktivt samverkar med relevanta myndigheter och organisationer, däribland Föreningen Svensk Sjöfart och Sjöfartens Utbildningsinstitut.