Om förbundet

Transportföretagen Sjöfart ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löner och allmänna anställningsvillkor för vår bransch. Avtal tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Sjöbefälsföreningen, SEKO och Associated Marine Officer's and Seamen's Union of the Philippines.

Vidare bistår vi våra medlemsföretag med rådgivning i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer. Detta innefattar bland annat hjälp vid förhandlingar, lag- och avtalstolkningar samt processhjälp i domstolar. För våra medlemmar anordnar vi både allmänna och företagsspecifika kurser inom det arbetsrättsliga området. Därutöver arrangerar vi även årligen en konferens för HR-personal samt en arbetsmiljökonferens.

I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med kompetensutveckling och utbildningsfrågor anpassade till våra branscher.

Med Transportföretagen Sjöfart avses såväl Sjöfartens Arbetsgivareförbund som Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB. 

Om Förbundet:

Sjöfartens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom servicebolaget, Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis vår telefonjour, rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.