Vår verksamhet

Transportföretagen Flyg är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Unionen, Svensk Pilotförening, Svenska Transportarbetareförbundet, Ledarna samt ytterligare några fackföreningar. Vidare hjälper vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, biträde i förhandling, avtalstolkning och är ombud i arbetsrättsliga ärenden. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig flygnäring.

I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp liksom en stark röst för flygnäringens villkor i debatten. 

Vi bistår också våra medlemmar genom bland annat:

 • Rådgivning i arbetsgivarfrågor.
 • Stöd i förhandlingar med facket.
 • Hjälp med avtalstolkning.
 • Processhjälp i tingsrätt och arbetsdomstol i arbetsrättsliga ärenden.
 • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor.
 • Arrangerar kurser och seminarier i aktuella ämnen.
 • Påverkar beslutsfattare och opinionsbildar i branschens frågor.
 • Bevakar nationell och internationell lagstiftning och regelutveckling.
 • Deltar i samråd och konsultationer om luftfartsavgifter.
 • Är remissorgan i branschfrågor.

Mål & Vision

Transportföretagen Flyg är indelat i två verksamhetsfält, arbetsgivarfrågor och branschfrågor för anslutna medlemsföretag.

Vi ska sluta kollektivavtal som ger medlemsföretagen arbetsfred och gynnar deras utveckling och konkurrenskraft. Vi ska även kunna fungera som expertinstans i alla typer av frågor för myndigheter, politiker och media samt följa och påverka utvecklingen av luftfartslagstiftning, andra aktuella regelverk och myndighetsavgifter.

Genom biträde, rådgivning, information och utbildning ska Transportföretagen Flyg stå till medlemmarnas tjänst i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare samt genom kontakter med lagstiftande myndigheter påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna. En viktig uppgift är även att se till att det finns tillräckligt många anställningsbara personer för branschen med ändamålsenlig utbildning.

Vi ska vara flygbranschens röst i arbetsmarknadsfrågor och andra lobbyfrågor samt påverka utformning av lagstiftning och regelutveckling.

Vår vision är att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för våra medlemmar och bidra till hållbar tillväxt. Verksamhetsidén är att på uppdrag av medlemmarna tillse att kansliet har kunskap om omvärldsutveckling och branschens förutsättningar och genom att påverka intressenter, leda utvecklingen i arbetsgivar- och branschfrågor mot bästa förutsättningar för flygbranschen.

Styrelse

Carina Malmgren Heander, Ordförande
Scandinavian Airlines System

Wilhelm Wohlfahrt, Vice ordförande
ACR Aviation Capacity Resources AB

Ulf Axelsson
Växjö Småland Airport AB

Jimmie Bergqvist
Braathens Regional Airlines AB

Anders Fred
Nova Airlines AB

Pär Gulle
Täby Air Maintenance AB

Anna Wilson
Scandinavian Airlines System

Malin Brandtvig
BRA Sverige AB

Jonas Brundin
Aviator Airport Services Sweden AB

Ann-Sofie Hörlin
SAS AB

Joakim Ärlund
Scandinavian Airlines System

Stefan Larsson
STORM Heliworks AB

Charlotte Holmbergh
Norwegian AIR Resources Sweden AB

Jan Nylén
Avincis Aviation Sweden AB

Marcus Dahlsten
Transportföretagen

Stadgar

Antagna vid årsmötet den 15 september 2011

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

§ 1 Förbundets ändamål

Svenska Flygbranschen är ett till Föreningen Svenskt Näringsliv anslutet förbund. Svenska Flygbranschen är indelat i två verksamhetsområden nämligen arbetsgivarfrågor och branschfrågor.

Arbetsgivarfrågor
Svenska Flygbranschen har till ändamål att i enlighet med dessa och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbetsgivare. I detta syfte har Svenska Flygbranschen bl a:

 • Att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras arbetstagare,
 • Att biträda medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer,
 • Att om det är önskvärt, upprätta kollektivavtal för medlemmarna samt
 • Att verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Branschfrågor
Svenska Flygbranschen ska verka för ökade möjligheter för medlemsföretagen att under fri konkurrens bedriva sin kommersiella verksamhet bl a genom

 • Att tillvarata medlemmarnas intressen i luftfartspolitiska, ekonomiska, operativa och tekniska frågor samt kontinuerligt förmedla information om dessa,
 • Att övervaka initiativ och åtgärder av nationella och internationella myndigheter och organisationer och verka för att de blir behandlade på för medlemmarna bästa sätt,
 • Att i möjligaste mån försöka förhindra att militärt eller statligt / kommunalt subventionerad flygverksamhet konkurrerar på den kommersiella flygmarknaden på andra villkor,
 • Att ständigt verka för vidareutveckling av kvaliteten på medlemmarnas flygverksamhet,
 • Att utgöra remissinstans,
 • Att sprida kännedom om flygverksamhetens stora betydelse för samhälle och näringsliv samt
 • Att ständigt motarbeta alla former av olaga luftfart.

Utskott och kommittéer
För att underlätta för Svenska Flygbranschen att tillvarata intressena för medlemmar inom olika sektorer och för att stärka samhörigheten mellan olika medlemsgrupper och Svenska Flygbranschen äger styrelsen besluta om bildande av utskott.
Följande utskott är ordinarie utskott: Arbetsgivarutskott (AU) och Branschutskott (BU). Utskotten beslutar vid behov i sin tur om inrättande av olika slag av kommittéer.

Utskott och kommitté får inte uppta särskild avgift eller i övrigt ha egen ekonomi. Avgift kan tas ut för separata uppdrag eller projekt.

§ 2 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Svenska Flygbranschen kan beviljas av förbundets styrelse för företag och sammanslutningar av företag verksamma inom, eller med nära anknytning till flygbranschen under förutsättning att dessa iakttar god sed och agerar i enlighet med Svenska Flygbranschens beslut och riktlinjer.

Medlemskap i Svenska Flygbranschen innebär också medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Medlem är skyldig att följa, förutom dessa stadgar, även Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Svenska Flygbranschen även som de avtal som Svenska Flygbranschen därutöver träffar.

§ 4 Särskilda branschintressenter

För stärkande av samhörigheten med olika branschintressenter som driver annan än i § 3 angiven verksamhet, äger styrelsen besluta att sådana intressenter knyts till förbundet genom särskilda avtal.

§ 5 Medlemskapets omfattning

Medlemskap skall omfatta medlems samtliga arbetstagare som är anställda i verksamhet för vilken anslutning till Svenska Flygbranschen kan ske. Styrelsen kan medge undantag från dessa bestämmelser under förutsättning av Föreningen Svenskt Näringslivs godkännande.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap, är skyldig att på begäran lämna uppgift huruvida och i vilken omfattning denne bedriver annan rörelse.

§ 6 Inträde

Ansökan om inträde i Svenska Flygbranschen och därmed följande medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv skall inges till Svenska Flygbranschen på fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl Svenska Flygbranschens som Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

§ 7 Medlemsuppgifter

Vid ansökan om medlemskap föreligger skyldighet att på fastställd blankett lämna uppgift om dels antalet anställda den 31 december föregående år, dels utbetald lönesumma under föregående kalenderår. Medlem är skyldig att årligen lämna dessa uppgifter.

Lämnas inte uppgift om lönesumma inom föreskriven tid, äger styrelsen fast ställa en årslönesumma med ledning av vad som är känt angående omfattningen av medlemmens rörelse. Styrelsens beslut om ny årslönesumma gäller från och med den 1 januari det år beslutet fattats. Beslutet skall tillställas medlemmen.

Medlem är vidare skyldig att lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden som Svenska Flygbranschen och Föreningen Svenskt Näringsliv infordrar.

§ 8 Övertagande av medlemskap

Övergår av medlem bedriven rörelse till annan innehavare och önskar denne överta medlemskapet i förbundet, skall denne till Svenska Flygbranschen inge ansökan därom med fullständiga inträdeshandlingar.

Medges övertagandet, inträder den nye innehavaren i den förres alla rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet.

§ 9 Upphörande av medlemskap

Medlemskap i förbundet upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan uppsägning ägt rum. Uppsägning må göras såväl av medlem som av förbundets styrelse.

Efter egen uppsägning kan medlem dock inte vinna utträde utan att ha tillhört förbundet under minst två hela kalenderår.

Utan hinder av vad som sagts i första stycket ovan kan styrelsen medge medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda ur förbundet vid löpande halvårs slut. Styrelsen må även i övrigt då synnerliga skäl härför föreligger medge medlem utträde vid löpande halvårs slut.

Medlem, som blir försatt i konkurs, upphör omedelbart att vara medlem.

Medlem, som inte i rätt tid erlagt de stadgade avgifterna eller som bryter mot förbundets stadgar, kan av styrelsen uppsägas till omedelbart utträde.

När medlemskap upphör är medlem ej berättigad att återfå något av vad denne inbetalt till förbundet eller att i övrigt erhålla någon andel av förbundets tillgångar.

§ 10 Avgifter och försäkringsfond

Medlem är, utöver de avgifter som medlem enligt Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar har att erlägga till Föreningen Svenskt Näringsliv, skyldig att till Svenska Flygbranschen och annan juridisk person, i vilken viss del av Svenska Flygbranschens verksamhet bedrivs, erlägga

Årsavgift efter grunder som för varje år fastställs av årsmötet.

Årsavgiften erläggs på sätt som av styrelsen närmare bestäms.

Styrelsen kan, där särskilda omständigheter därtill föranleder, besluta om undantag från vad ovan i denna paragraf stadgas.

Särskilda branschintressenter erlägger en av styrelsen fastställd årlig avgift.

§ 11 Förbundets förvaltning

Styrelsen och verkställande direktören handhar Svenska Flygbranschens angelägenheter och kan, om man finner det ändamålsenligt, förlägga viss verksamhet till särskild juridisk person.

§ 12 Styrelse

Styrelsen väljs av förbundets årsmöte och skall bestå av en särskilt vald ordförande och ytterligare minst 8 och högst 16 andra ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet.

Styrelsen väljs från tiden från årsmöte till nästa årsmöte.

Verkställande direktören är självskriven ledamot av styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig en eller flera vice ordförande. Valet gäller från årsmöte till nästa årsmöte.

§ 13 Styrelsens uppgift

Vid handhavande av Svenska Flygbranschens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt:

 • Att verka för anslutning till Svenska Flygbranschen,
 • Att tillse att Svenska Flygbranschens stadgar noga efterlevs av medlemmarna,
 • Att lämna verkställande direktören instruktioner till ledning för dennes verksamhet,
 • Att träffa avgörande i fråga om åtgärder med anledning av strejk, blockad, eller lockout därest frågan inte av styrelsen hänskjutits till möte för beslut,
 • Att förbereda alla ärenden till Svenska Flygbranschens möten,
 • Att verkställa vid Svenska Flygbranschens möten fattade beslut,
 • Att företräda Svenska Flygbranschen och besluta i alla frågor, som inte enligt stadgarna är undantagna från styrelsens befogenhet,
 • Att förrätta val av en representant i styrelsen för Föreningen Svenskt Näringsliv,
 • Att förrätta kompletteringsval av ombud att på Föreningen Svenskt Näringslivs stämmor representera Svenska Flygbranschen,
 • Att då styrelsen finner det påkallat samt då Föreningen Svenskt Näringsliv så begär sammankalla Svenska Flygbranschen till möte,
 • Att tillse att noggranna räkenskaper förs över Svenska Flygbranschens inkomster och utgifter samt att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar samt
 • Att i övrigt på sätt dessa och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar anger upprätthålla sambandet mellan Svenska Flygbranschen och Föreningen Svenskt Näringsliv.

Svenska Flygbranschens styrelse kan besluta att förlägga viss verksamhet till särskild juridisk person som omnämns i § 11. I sådant fall skall föreningens styrelse, före utgången av varje verksamhetsår, besluta om hur den enligt § 10 fastställda uttagsprocenten skall fördelas mellan föreningen och den särskilda juridiska personen. Styrelsen kan närhelst så är påkallat justera den sålunda fastställda fördelningen.

Det åligger styrelsen att tillse att Svenska Flygbranschens värdehandlingar förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen bemyndigar en eller flera personer inom eller utom densamma att var för sig eller samfällt teckna Svenska Flygbranschens firma.

Styrelsen kan befullmäktiga ombud att på Svenska Flygbranschens vägnar söka, kära och svara och i övrigt föra dess talan.

§ 14 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Kallelse skall utfärdas om minst tre ledamöter av styrelsen så påfordrar för behandling av särskilt ärende.

§ 15 Styrelsens beslut

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst.

Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening varom de flesta närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

I behandling av ärende, som angår någon av styrelseledamöterna enskilt, må denne ej deltaga.

§ 16 Verkställande direktören

Verkställande direktören leder förbundets löpande verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar.

§ 17 Årsredovisning

Förbundets räkenskaper avslutas för kalenderår.

För varje år skall styrelsen avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Årsredovisningen innefattande förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 april påföljande år.

§ 18 Revision

Granskningen av Svenska Flygbranschens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av de av årsmötet valda revisorerna.

Senast den 15 maj skall revisorerna avsluta granskningen av föregående verksamhetsårs förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

§ 19 Årsmöte och extra möte

Årsmöte skall årligen hållas senast i september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra möte hålls då styrelsen finner det behövligt eller då revisorerna eller medlemmar representerande minst en tjugondel av sammanlagda röstetalet inom Svenska Flygbranschen, räknat enligt § 21, skriftligen så begär.

Kallelse till årsmöte innehållande föredragningslista skall ske högst trettio dagar och minst tio dagar före årsmötet.

Kallelse till extra möte innehållande föredragningslista skall ske minst tio dagar före mötet. Annat ärende än det som angetts i kallelsen må ej avgöras vid sådant möte.

Påfordrar ärende skyndsam behandling kan extra möte sammanträda snarast efter utfärdande av kallelse, som i sådant fall kan ske genom telekommunikation.

§ 20 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall förekomma följande ärenden:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
 5. Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ärende som av styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv underställts mötet
 10. Ärende som kräver behandling vid årsmötet och som av enskild medlem anmälts minst fyrtio dagar före årsmötet
 11. Fastställande av inträdes- och årsavgifter för nästkommande år
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 13. Val av ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 15. Val av revisorer jämte suppleanter för dem
 16. Val av ombud vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämma
 17. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter utom verkställande direktören samt till valnämnd, revisorer och förhandlingsdelegater
 18. Val av valberedning

Därjämte behandlas de ärenden som är angivna i kallelsen eller omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Annat ärende får upptas till överläggning men ej till beslut.

§ 21 Röstning vid möte

Vid möte skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande och protokolljusterare. I övrigt äger varje medlem en röst och därutöver ytterligare en röst för varje fullt femtal arbetstagare, för vilket han är medlem i Svenska Flygbranschen enligt senast jämlikt § 7 avgiven medlemsuppgift.

Röstning sker öppet, men val verkställs, om någon så påfordrar, med slutna sedlar. Vid röstning gäller som beslut den mening som, direkt eller genom ombud, får de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val då lottning sker.

Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger befullmäktiga annan medlem att föra sin talan; ingen får dock företräda flera än fem medlemmar. Det av medlemmarna vare sig genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte heller utgöra mer än en tjugondel av det vid mötet företrädda sammanlagda röstetalet, räknat i helt tal så att bråkdelar bortfaller.

Medlem, som önskar utöva rösträtt för egen del eller som befullmäktigat ombud för annan medlem, skall göra anmälan därom till Svenska Flygbranschen minst tre dagar före mötets hållande för upprättande av röstlängd, i det senare fallet med bifogande av erhållen fullmakt. Om denna tid med hänsyn till kallelsetiden vid extra möte inte kan iakttas, skall anmälan göras så snart som möjligt.

§ 22 Protokoll

Vid möten och styrelsesammanträden skall föras protokoll. Var och en, som deltagit i ärendes avgörande, anses ha biträtt det protokollförda beslutet, såvida han ej till protokollet anfört avvikande mening.

§ 23 Valberedning

För tiden till och med följande årsmöte utser årsmöte enligt § 20 en valberedning med uppgift att ta emot och för årsmöte eller i förekommande fall extra möte framlägga förslag med avseende på punkterna 12 – 16 i § 20.

§ 24 Förhandlingsdelegation

Styrelsen kan utse förhandlingsdelegation. Om sådan utsetts, röstas inom delegationen efter huvudtal.

§ 25 Upprättande och tillämpning av kollektivavtal

Har kollektivavtal sagts upp eller uppstår fråga i annat fall om upprättande av kollektivavtal, skall medlem ofördröjligen underrätta Svenska Flygbranschen.

Kollektivavtal får av medlem inte upprättas eller ändras utan medverkan och godkännande av Svenska Flygbranschen. Förslag till sådant avtal får ej av medlem avges till arbetstagare eller deras organisation utan samtycke av Svenska Flygbranschen.

Svenska Flygbranschen skall fortlöpande informera och överlägga med Svenskt Näringsliv om frågor som är av särskild vikt i förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Svenska Flygbranschen äger att, efter berörda medlemmars hörande, lämna föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning och om arbetsvillkor, vilka inte är reglerade i sådant avtal.

Medlem får inte under pågående strejk eller lockout mot Svenska Flygbranschens eller Föreningen Svenskt Näringslivs beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller i övrigt av konflikten berörda arbetstagare.

Det åligger Svenska Flygbranschen att vidta lämpliga åtgärder för möjliggörande av den i tredje styckets angivna bestämmelsens efterlevnad.

Medlemmar är även i övrigt skyldiga att iaktta inbördes lojalitet vid arbetskonflikt. Det är sålunda förbjudet för medlem att med utnyttjande av hos annan medlem inträffad konflikt söka till dennes förfång genom särskilda åtgärder tillvinna sig dennes kundkrets.

§ 26 Förfarande vid lockout

Anser medlem att denne bör förklara lockout, skall han anmäla detta för Svenska Flygbranschen med angivande av skälen därtill och omfånget av lockouten.

Svenska Flygbranschen skall omedelbart lämna meddelande därom till Föreningen Svenskt Näringsliv med angivande om lockouten anses befogad. Medlem äger inte förklara lockout utan godkännande av Föreningen Svenskt Näringsliv.

Gör medlem framställning till styrelsen om proklamerande av mera omfattande lockout eller anser styrelsen att det finns skäl att proklamera sådan lockout, skall styrelsen skyndsamt utreda ärendet och hänskjuta det till möte. Beslutar mötet med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster att bifalla framställningen, har styrelsen att omedelbart hänskjuta ärendet till Föreningen Svenskt Näringsliv för vidare handläggning i enlighet med dess stadgar.

§ 27 Förfarande vid strejk

Hotar strejk att utbryta hos medlem, skall denne ofördröjligen göra anmälan därom till Svenska Flygbranschen. Det åligger Svenska Flygbranschen att vidta sådana åtgärder som befinns lämpliga för strejkens avvärjande.

Utbryter strejk hos medlem, skall denne ofördröjligen till Svenska Flygbranschen insända skriftligt meddelande om förhållandet. Medlemmen skall därjämte meddela Svenska Flygbranschen alla upplysningar angående strejken, som av Svenska Flygbranschen begärs eller i övrigt kan vara av vikt.

§ 28 Skadeersättning vid konflikt

Ersättning till medlem för skada under strejk och lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd utgår under de villkor och i den omfattning som anges i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar. Dessutom äger styrelsen, om och i den mån den så finner skäligt, med anlitande av Svenska Flygbranschens medel tilldela medlem ekonomiskt understöd.

§ 29 Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

Har medlem uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i § 25, 26 eller 27 eller mot föreskrifter, som lämnats med stöd av § 25, skall medlemmen till Svenska Flygbranschen utge det skadestånd som Svenska Flygbranschen prövar skäligt bestämma.

Huruvida och till vilket belopp skadestånd skall utges avgörs av styrelsen, vilken dock får hänskjuta sådant ärende till Svenska Flygbranschen vid möte.

Underlåter medlem att erlägga vad han sålunda blivit skyldig att utge, skall styrelsen omedelbart vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.

§ 30 Skiljenämnd

Tvist mellan Svenska Flygbranschen å ena och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet om tredje skiljeman inte kan uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

§ 31 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt § 2 Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) gäller följande:

Kan årsmöte på grund av rådande förhållanden ej hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och årsmöte åter kan hållas, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid årsmöte.

Därutöver gäller att den eller de personer som genom årsmötes beslut senast utsetts till:

 • Styrelseledamöter
 • Ombud vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämma

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda intill dess Svenska Flygbranschen beslutar om annat.

§ 32 Stadgeändringar och Svenska Flygbranschens upplösning

För ändring av dessa stadgar eller Svenska Flygbranschens upplösning erfordras antingen att samtliga närvarande medlemmar vid årsmöte förenar sig i beslut därom eller att dylikt beslut fattas vid två på varandra följande möten, det senare minst en månad efter det förra samt att beslutet vid det senare mötet biträds med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ändring av stadgarna är ej giltig med mindre än Föreningen Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

§ 33 Likvidation

I händelse av Svenska Flygbranschens upplösning skall dess behållna förmögenhet fördelas mellan samtliga företag, som vid tidpunkten för upplösningen är medlemmar i förbundet, i förhållande till vad var och en inbetalt i årsavgifter under de senaste tio åren bland dess dåvarande medlemmar i förhållande till summan av vad var och en under de senaste tio åren inbetalt i avgifter.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.