Vår verksamhet

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver alla former av yrkes­mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor.

Arbetsgivarfrågor
En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Dessutom bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen.

Branschfrågor
Sveriges Bussföretag företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, uppvaktningar, skrivelser och framställningar, remissarbete samt övrig intressebevakning som ryms inom begreppet lobbying. Vi ser också till att löpande förse både medlemmar och andra externa intressenter och media med aktuell, intressant och relevant information via olika kanaler, såsom nyhetsbrev, pressmeddelanden och mässor.

Sveriges Bussföretags organisationsschema

Stadgar för Sveriges Bussföretag

Antagna vid konstituerande stämma den 11 maj 1998, med ändring beslutad vid stämma den 10 maj 2000, gjorda konsekvensändringar den 29 mars 2001 till följd av tillkomsten av Föreningen Svenskt Näringsliv, med ändring beslutad vid stämma den 19 maj 2005 (Bussarbetsgivarna)

Antagna med ändringar beslutade vid stämma den 29 oktober 2013, den 18 juni 2014, den 12 oktober 2015, den 22 oktober 2018, den 27 maj 2020.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format


1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Sveriges Bussföretag.

2 § Förbundets ändamål

Sveriges Bussföretag har till ändamål

att verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi

att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras arbetstagare. Följande gäller därutöver specifikt beträffande arbetsgivarfrågor och bransch-frågor:

Arbetsgivarfrågor

Sveriges Bussföretag har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbetsgivare. I detta syfte har Sveriges Bussföre-tag:

att biträda medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer

att om det är önskvärt, upprätta kollektivavtal för medlemmarna, samt

att ge medlemmarna information, råd och service vad gäller arbetsgivarfrågor och i övrigt tillvarata och främja deras gemensamma intressen som arbetsgivare.

Branschfrågor

Sveriges Bussföretag har till ändamål att verka för ökade möjligheter för med-lemmarna att bedriva sin kommersiella verksamhet genom:

att vara intresseorganisationen för all yrkesmässig busstrafik

att vara intresseorganisationen för företag, som yrkesmässigt anordnar paket-resor med buss

att verka för sund utveckling, gynnsamma förutsättningar, sunda konkurrens-förhållanden och god affärsetik i bussbranschen

att verka för en positiv utveckling av resor med buss

att aktivt driva den yrkesmässiga busstrafikens och bussresearrangörernas regionala, nationella och internationella intressefrågor gentemot regering, riksdag och EU samt myndigheter och uppdragsgivare

att ge medlemmarna information, råd och service vad gäller branschfrågor med beaktande av deras gemensamma intressen, samt

att i övrigt tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen.

3 § Organisation

Förbundsstämman väljer en förbundsstyrelse, som till sitt förfogande har en för-bundsdirektör/verkställande direktör samt under denne en branschchef och en förhandlingschef.

Sveriges Bussföretag är en till Föreningen Svenskt Näringsliv ansluten medlems-organisation.

Sveriges Bussföretag är indelat i två verksamhetsområden, arbetsgivarfrågor och branschfrågor. Inom branschfrågorna finns dessutom en särskild regional verksamhet (Regionutskott) som hanterar branschfrågor på regional nivå.

Utskott

För att underlätta för Sveriges Bussföretag att tillvarata intressena för medlem-mar inom olika sektorer och för att stärka samhörigheten mellan olika kategorier av företag och Sveriges Bussföretag ska tre permanenta utskott finnas, Arbetsgivarutskott (AU), Branschutskott (BU) och Regionutskottet (RU). Förbundsstyrelsen har möjlighet att besluta om bildande av ytterligare utskott.

Förbundsstyrelsen beslutar om antalet representanter i de permanenta utskotten och vilka som ska ingå. För Regionutskottet gäller att SBFs regionavdelningar var och en äger föreslå en representant per avdelning till detta utskott. Till utskottsordföranden i de permanenta utskotten ska utses representanter som har plats i Sveriges Bussföretags styrelse.

4 § Regionala avdelningar och avdelningsstyrelser

Regionala avdelningar ska bedriva verksamhet inom förbundets branschområden. Medlemsföretagen inom den regionala avdelningen väljer en styrelse enligt instruktion som utser en ledamot, vilken ska föreslås ingå i Sveriges Bussföretags nationella regionutskott enligt § 3.

Den regionala avdelningen omfattar de medlemmar i Sveriges Bussföretag som inom den regionala avdelningens geografiska område har eget driftkontor eller där utför lokal eller regional linjetrafik. De regionala avdelningarnas verksamhet finansieras inom ramen för förbundets samlade verksamhet. Fördelningen av de medel som RU på detta sätt har att förvalta beslutas av RU i samband med förbundets budgetprocess enligt instruktion.

En instruktion för regionutskottet ska finnas och beslutas av förbundsstyrelsen.

5 § Medlemskap och annan anslutningsform

Frågor om medlemskap och annan anslutningsform till Sveriges Bussföretag prövas och avgörs av förbundets styrelse enligt dessa stadgar samt riktlinjer som förbunds-stämma fastställt.

Styrelsen kan bevilja;

1. medlemskap, vilket kan komma i fråga för två olika kategorier företag a) registrerade utövare av yrkesmässig busstrafik i Sverige samt b) registre-rade företag som arrangerar paketresor med buss.

Medlemskap i Sveriges Bussföretag innebär också att företaget är medlemsföre-tag i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Medlem är skyldig att följa, förutom dessa stadgar, även Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Sveriges Bussföretag, samt de avtal som Sveriges Bussföretag därutöver träffar.

2. anslutning som särskild branschintressent, vilket kan beviljas fysiska eller juridiska personer, som utan att vara kvalificerade för medlemskap har intresse av att stödja och följa förbundets verksamhet och som därigenom kan gagna förbundets intressen.

6 § Medlemskapets omfattning

För företag som är medlem i Sveriges Bussföretag omfattar medlemskapet all medlemmens verksamhet för vilken medlemskap kan erbjudas.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap i förbundet, är skyldig att på begäran av Sveriges Bussföretag eller Föreningen Svenskt Näringsliv lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning annan rörelse också bedrivs.

7 § Inträde

Ansökan om inträde i Sveriges Bussföretag som medlem samt tillhörande medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv, ska inges till Sveriges Bussföretag på fastställd blankett. Sökanden skall skriftligen godkänna Sveriges Bussföretags stadgar och före-ningen Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökan om medlemskap ska innehålla uppgift om antalet sysselsatta arbets-tagare hos sökanden och den lönesumma som sökanden utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar, som Sveriges Bussföretags styrelse anser erforderliga.

8 § Medlems åliggande

Det åligger medlem:

att följa Sveriges Bussföretags och Svenskt Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut,

att följa de etiska riktlinjer och andra riktlinjer för medlemskapet som Sveriges Bussföretags styrelse beslutat,

att inom föreskriven tid lämna de uppgifter angående arbets- och löneför-hållanden, som Sveriges Bussföretag eller Svenskt Näringsliv infordrar,

att icke för arbetstagarna eller deras organisationer framlägga förslag till kollektivavtal innan Sveriges Bussföretags styrelse yttrat sig däröver, eller träffa sådant avtal utan att Sveriges Bussföretags och Svenskt Näringslivs styrelser godkänt detsamma,

att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid med vad Sveriges Bussföretags eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller ute-stängda eller annars av konflikten berörda arbetstagare,

att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse samt

att för medlemskapet erlägga beslutade avgifter.

9 § Upphörande av medlemskapet eller anslutningen som särskild branschintressent

Medlemskap i Sveriges Bussföretag och Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsäg-ning från medlemmens, Sveriges Bussföretags eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Samma förutsättningar gäller för företag med anslutning som särskild branschintressent.

Medlem som allvarligt försummat sina skyldigheter enligt 8 § eller i övrigt agerat i strid mot organisationens stadgar och riktlinjer kan genom beslut av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. Om försummelse bedöms vara mindre allvarlig får förbundsstyrelsen meddela varning. Den, som genom förbundsstyrelsens beslut har uteslutits ur förbundet, får skriftligen begära att närmast påföljande förbundsstämma efterprövar beslutet och har härvid rätt att föra sin talan inför stämman.

Medlemskapet för medlem i Sveriges Bussföretag upphör om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. Utan hinder av vad som sagts i första stycken kan styrelsen efter ansökan från medlem bevilja medlem, branschpartner eller särskild branschintressent utträde ur Sveriges Bussföretag om särskilda skäl föreligger.

10 § Avgifter

Medlem är, utöver de avgifter som medlem i förekommande fall enligt Före-ningen Svenskt Näringslivs stadgar har att erlägga till Föreningen Svenskt Näringsliv, skyldig att till Sveriges Bussföretag och annan juridisk person, i vilken del av Sveriges Buss-företags verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsstämma.

Företag med särskilda branschintressen erlägger en av styrelsen fastställd årlig avgift.

11 § Styrelse och arbetsutskott

Förbundsstyrelsen består av det antal ledamöter som väljs vid ordinarie förbunds-stämma, dock minst nio ledamöter. Inga suppleanter väljs till styrelsen. Endast representanter för medlemmar kan väljas till styrelsen. I antalet ledamöter som väljs enligt ovan vid förbundsstämma inräknas ordförande i bransch-, arbetsgivar- respektive regionsutskottet.

Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma för en mandatperiod från det att stämman avslutats till och med att den påföljande ordinarie förbundsstämman har avslutats. Ordinarie förbundsstämma väljer för samma period styrelsens ordförande.

Styrelsen väljer inom sig en eller flera vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Kallelse ska även ske om minst tre ledamöter av styrelsen så begärt.

Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder.

För behandling av ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur må styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

12 § Styrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen verkar för förbundets ändamål och ansvarar för handhavandet av dess löpande verksamhet under tiden mellan ordinarie förbundsstämmor.

Det åligger styrelsen:

att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom Sveriges Bussföretags område och även vidta åtgärder med anledning av före-stående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd

att när så kommer ifråga utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse

att när så kommer ifråga utse representant i Svenskt Näringslivs SME-kommitté

att å ordinarie förbundsstämma varje år framlägga redogörelse för sin förvalt-ning jämte revisorernas utlåtande därutöver

att verkställa av förbundsstämman fattade beslut

att tillsätta och entlediga verkställande direktören

att även i övrigt arbeta för främjande av Sveriges Bussföretags syften, samt

att sörja för att Sveriges Bussföretag har en tillfredsställande organisation och om så anses ändamålsenligt förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person och svara för att Sveriges Bussföretags bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt och att behörig kontroll av detta finns.

13 § Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta å Sveriges Bussföretags vägnar i alla ärenden där annat inte bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma.

14 § Verkställande direktör

Verkställande direktören är inför styrelsen ansvarig för verksamheten i förbun-dets kansli.

Utan särskild fullmakt av styrelsen äger verkställande direktören att själv eller genom honom befullmäktigat ombud söka, kära och svara för Sveriges Buss-företag samt föra dess talan i övrigt.

15 § Firmateckning

Sveriges Bussföretags firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.

16 § Förhandlingsdelegationer

För behandling av frågor om upprättande och tolkning av kollektivavtal kan styrelsen utse förhandlingsdelegationer att biträda Sveriges Bussföretag. Antalet ledamöter ska vara minst två och högst nio.

Härutöver äger styrelsen eller VD rätt att utse adjungerad ledamot till förhand-lingsdelegation.

Inom delegation har varje ledamot en röst.

17 § Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

18 § Verksamhetsberättelse m m

För varje år skall styrelsen avge berättelse över verksamheten och förvaltningen med balans- och resultaträkningar att tillställas revisorerna.

19 § Revision

För granskning av Sveriges Bussföretags räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt väljs på ordinarie förbundsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma två revisorer, av vilka en ska vara auktoriserad, samt två revisors-suppleanter, av vilka en ska vara auktoriserad.

20 § Valberedning

Ordinarie förbundsstämma väljer för tiden till och med nästa ordinarie stämma en valberedning med uppgift att framlägga förslag till val vid stämma enligt 21 § punkterna 13-18 och i förekommande fall vid extra stämma.
Valberedningen ska utgöras av fem ledamöter, varav en sammankallande ord-förande.
Valberedningen ska arbeta i enlighet med av förbundsstämman beslutad instruktion för valberedningen.

21 § Ordinarie förbundsstämma

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbunds-stämma ska hållas årligen på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Kallelse ska ske till medlemmarna senast 90 dagar före ordinarie stämma. Erforderligt underlag för behandling av ärendena på stämman ska finnas tillgängligt för medlemmar och stämmodeltagare senast 30 dagar före stämman.

På den ordinarie förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Granskning av fullmakter och justering av röstlängd
2. Fråga om kallelse till stämman skett i stadgad ordning
3. Val av ordföranden vid stämman
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän för protokollet och vid rösträkning
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse avseende det senast avslutade verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. I stadgad ordning väckta motioner
11. Ärenden, som väckts av förbundsstyrelsen
12. Fastställande av medlemmars årsavgifter
13. Fastställande av arvoden till stämmovalda funktionärer
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ledamöter i styrelsen
16. Val av styrelsens ordförande
17. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
18. Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
19. Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande ordförande

Motioner till ordinarie förbundsstämma kan väckas av medlem. Motion ska lämnas skriftligen och ha inkommit till Sveriges Bussföretag senast 60 dagar före stämman.

Annat ärende får ej utan samtliga röstberättigades samtycke upptas vid stämman, om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på föredragningslistan.

22 § Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma sammankallas, då sådan vid ordinarie förbundsstämma beslutas eller då styrelsen så finner erforderligt, eller på framställning av revisorerna eller minst 1/10 av antalet förbundsmedlemmar.

Till extra stämma ska kallelse ske skriftligen senast 30 dagar före stämman. I kallelsen till extra stämma ska angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte.

23 § Röstning m m vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma har medlemmarna rösträtt. De röstberättigade ska efter stämmans öppnande justera röstlängd, besluta om kallelse skett på föreskrivet sätt, välja ordförande för stämman, protokollförare och justeringsmän. I övriga ärenden på stämman fördelas antalet röster efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100.000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlem ska dock tillgodoräknas minst en röst. Medlem som ej erlagt till Sveriges Bussföretag förfallna avgifter äger ej rösträtt.

Med årslönesumma avses den lönesumma som medlemmen under föregående kalenderår utbetalat i rörelse som omfattas av medlemskapet. I lönesumman ingår ej ersättning till verkställande direktör och andra företagsledare.

Medlems rösträtt vid förbundsstämma fullgörs av den person som getts fullmakt att vara medlemmens representant.

All röstning sker öppet om ej omröstning med slutna sedlar (sluten votering) begärs.

Vid förbundsstämma må ingen rösta för mer än 1/20 av det vid stämman före-trädda röstetalet.

Representant för medlem får även vara ombud för andra medlemmar vid stäm-man. Fullmakt ska ha utfärdats om detta. Inget ombud får dock företräda och rösta för mer än 1/20 av det vid stämman företrädda röstetalet.

Fullmakter ska lämnas till Sveriges Bussföretags kansli senast två veckor före föreningsstämma. Styrelsen kan dock godkänna senare inlämnad fullmakt om särskilda skäl föreligger.

Där ej annat är föreskrivet avgörs stämmans beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträds av flertalet röstande.

Vid stadgeändring och i händelse av upplösning av Sveriges Bussföretag förfars enligt 29 § respektive 30 §.

24 § Strejk

Om strejk eller annan stridsåtgärd av arbetstagare utbryter eller hotar utbryta hos medlem, förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs.

25 § Lockout

Vill medlem begära lockout, ska denne anmäla detta hos Sveriges Bussföretags styrelse med angivande av skälet därtill och omfånget därav, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar.

Finner styrelsen att skäl föreligger för en mer omfattande lockout, äger styrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till förbundsstämma, som äger att hos Svenskt Näringsliv förorda lockout, om beslut därom biträds av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

26 § Konfliktersättning

Medlem är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Närings-livs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

27 § Skadestånd

Har medlem uppsåtligen överträtt eller kringgått bestämmelserna i 8 §, kan styrelsen ålägga medlemmen att utgiva skadestånd till Sveriges Bussföretag. Skadeståndet må högst bestämmas till tre procent av årslönesumman. För med-lem vars årslönesumma understiger 1.000.000 kronor må skadeståndet högst bestämmas till 30.000 kr.

Med årslönesumma avses vad som stadgas om årslönesumma i 23 §.

28 § Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av förbundsstyrelsen eller medlem. Förslag av förbundsstyrelsen ska finnas tillgäng-ligt för medlemmar och stämmodeltagare senast 30 dagar före den förbunds-stämma som ska behandla förslaget och förslag av medlem eller regional före-ning ska lämnas skriftligt till förbundets kansli senast 60 dagar före den för-bundsstämma som ska behandla förslaget.
För beslut om att ändra stadgarna krävs att förslaget biträtts av minst tre fjärde-delar av de vid stämman avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

29 § Upplösning av förbundet

Förslag om upplösning av Sveriges Bussföretag kan väckas av förbundsstyrelsen senast 90 dagar före den förbundsstämma, som första gången ska behandla förslaget. För beslut om upplösning av Sveriges Bussföretag krävs att förslaget biträtts av minst tre fjärdedelar av de vid stämman avgivna rösterna vid vardera av två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en ordinarie.

I händelse av Sveriges Bussföretags upplösning ska förbundets behållna för-mögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den sista förbunds-stämman.

30 § Föreningen Svenskt Näringslivs stadgars tillämplighet

Utöver vad som ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan Sveriges Bussföretag och dess medlemmar.

31 § Tvist mellan Sveriges Bussföretag och medlem eller särskild branschintressent

Tvist mellan Sveriges Bussföretag å ena sidan och medlem eller särskild bransch-intressent å andra sidan ska, om parterna inte kan nå enighet, avgöras av skiljeman enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Etiska riktlinjer

Sveriges Bussföretags Etiska riktlinjer syftar till att ge alla medlemmar en vägledning om de värden vi står för, men dokumenten visar också vår omvärld var vi som förbund med seriösa företagare arbetar efter.

Det är en viktig signal, inte minst för de många köpare av busstjänster som normalt inte har kontinuerlig kontakt med vår bransch såsom till exempel upphandlande offentliga myndigheter. Dessa ”sällankunder” kan till exempel vara föreningar, enskilda företag och privatpersoner som arrangerar olika typer av resor. Vi vet att många av våra medlemsföretag inom turist- och beställningstrafiken får frågor om olika typer av policys och kundlöften från dessa sina kunder. De uppdaterade Etiska riktlinjerna är ett stöd till dem, men även till övriga medlemsföretag i kontakterna med resenärer och/eller kunder.   

Läs Sveriges Bussföretags Etiska riktlinjer här

Styrelse

Tomas Byberg
Byberg & Nordins Busstrafik AB, ordförande
epost: tomas.byberg@bybergnordin.se

Martin Pagrotsky
Nobina Sverige AB

Helen Bergh
MK Bussresor AB

Per Thorsell
Bergkvara Buss

Robert Nyberg
Vy Buss AB

Jonas Kempe
Connect Bus

Johan Oscarsson
VR Group 

Anna Höjer
Transdev Sverige AB

Frida Mattsson
Håbo Buss Mats Mattsson AB

Christer Pettersson
Buss i Väst Aktiebolag

Pär Åkerberg
P-O Åkerbergs Trafik AB

Mikael Wågberg
Keolis Sverige AB, Adjungerad

Arbetsgivarutskottet

Arbetsgivarutskottets uppgift är att bereda arbetsgivarfrågor inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottet ska hantera förbundets kortsiktiga och långsiktiga mål samt strategier avseende kollektivavtal och löneförhandlingar samt även avseende övriga arbetsgivarfrågor av speciell betydelse för bussbranschen.

Ordförande för arbetsgivarutskottet:

Tomas Byberg Byberg & Nordins Busstrafik AB, Nordingrå

Branschutskottet

Branschutskottets uppgift är att bereda branschfrågor inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottet ska även lämna synpunkter till styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund över förslag till särskilda branschprojekt som förbundets kapital, de sk bilprovningspengarna, föreslås användas till.

Ordförande för branschutskottet:

Christian Plyhm, Connect Bus
epost: christian.plyhm@connectbus.se

Regionutskott

Regionutskottets uppgift är att bereda branschfrågor av regional karaktär inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottets ledamöter, som var och en representerar en av förbundets avdelningar för regional branschverksamhet, beslutar och fördelar förbundets budgeterade medel för regional branschverksamhet.

Regionala avdelningar för medlemsföretag

Ordförande för branschutskottet:

Christer Petterson, VD BIVAB och regional representant Västra Sverige
epost: christer.pettersson@bivab.se

 

 

Svensk bussbransch på en internationell arena

Sverige, Norden, EU, världen – i en global värld är de nära nätverken viktigare än någonsin. Huvuddelen av all lagstiftning inom transportområdet härrör idag från EU. En god bevakning och möjlighet att tidigt påverka rätt personer i olika europeiska processer och företrädare på plats i Bryssel, är därför nödvändigt för att vi inom svensk bussbransch ska nå framgång i våra viktiga frågor.

Euroepiskt samarbete

IRU och UITP är de internationella transportorganisationer där Sveriges Bussföretag är medlem. Båda organisationerna har egna kanslier i Bryssel. Dessutom samverkar Sveriges Bussföretag med flera andra svenska eller nordiska organisationer kring gemensamma frågor. 

 

IRU logga.jpg

IRU

IRU (International Road Transport Union) är en internationell service- och lobbyorganisation med målet att säkerställa ekonomisk tillväxt och välstånd för företag inom transportsektorn, både person- och godstransporter. IRU har säte i Geneve men har ett växande kontor i Bryssel. Medlemmar i IRU är företrädesvis bransch- och arbetsgivarorganisationer inom person- och godstransportsektorn. IRU arbetar med både arbetsgivar- och branschfrågor framförallt med frågor med bäring på yrkestrafikregler, fordon och frågor med inriktning på turist- och beställningstrafik samt kommersiell linjetrafik.

Passenger Committé: Sveriges Bussföretag har en ordinarie ledamot i IRUs Passenger Committé som planerar och antar förbundets verksamhetsplan inom bussektionen.

Social Committé/Sociala dialogen: Sveriges Bussföretag är ledamot i IRU:s Sociala kommitté, som är ett forum där europeiska arbetsgivarorganisationer diskuterar och beslutar om arbetsgivarfrågor på EU-nivå. Sveriges Bussföretag är också ledamot i den sociala dialogen där arbetsgivarorganisationer och fackliga motparter sektorsvis möts i arbetsgivarfrågor på EU nivå två gånger per år. Många av frågorna handlar om kör- och vilotider och färdskrivare. Möten inom ramen för den sociala dialogen äger rum tre gånger per år.

 

uitplogo.png

UITP

UITP (International Association of Public Transport) är en internationell kollektivtrafikorganisation med nationella förbund, enskilda företag och offentliga organ som medlemmar. Organisationen arbetar huvudsakligen med upphandlad eller linjetrafik i egen regi, d.v.s. regional kollektivtrafik.  

Nordiskt samarbete

Sveriges Bussföretag deltar i det nordiska samarbetet i branschfrågor med våra systerorganisationer i Norge, Danmark, Finland, Island och Estland. För att samla kunskap, goda exempel och kreativa idéer samlas därför företrädare för de nordiska bussbranschorganisationerna en till två gånger per år. I arbetsgivarfrågor anordnas en gång per år en nordisk arbetsgivarkonferens med våra systerorganisationer i Finland, Danmark och Norge.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.