Vår verksamhet

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver alla former av yrkes­mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor.

Arbetsgivarfrågor
En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Dessutom bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen.

Branschfrågor
Sveriges Bussföretag företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, uppvaktningar, skrivelser och framställningar, remissarbete samt övrig intressebevakning som ryms inom begreppet lobbying. Vi ser också till att löpande förse både medlemmar och andra externa intressenter och media med aktuell, intressant och relevant information via olika kanaler, såsom nyhetsbrev, pressmeddelanden och mässor.

Sveriges Bussföretags organisationsschema

Stadgar för Sveriges Bussföretag

Antagna vid konstituerande stämma den 11 maj 1998, med ändring beslutad vid stämma den 10 maj 2000, gjorda konsekvensändringar den 29 mars 2001 till följd av tillkomsten av Föreningen Svenskt Näringsliv, med ändring beslutad vid stämma den 19 maj 2005 (Bussarbetsgivarna)

Antagna med ändringar beslutade vid stämma den 29 oktober 2013, den 18 juni 2014, den 12 oktober 2015, den 22 oktober 2018, den 27 maj 2020.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

Etiska riktlinjer

Sveriges Bussföretags Etiska riktlinjer syftar till att ge alla medlemmar en vägledning om de värden vi står för, men dokumenten visar också vår omvärld var vi som förbund med seriösa företagare arbetar efter.

Det är en viktig signal, inte minst för de många köpare av busstjänster som normalt inte har kontinuerlig kontakt med vår bransch såsom till exempel upphandlande offentliga myndigheter. Dessa ”sällankunder” kan till exempel vara föreningar, enskilda företag och privatpersoner som arrangerar olika typer av resor. Vi vet att många av våra medlemsföretag inom turist- och beställningstrafiken får frågor om olika typer av policys och kundlöften från dessa sina kunder. De uppdaterade Etiska riktlinjerna är ett stöd till dem, men även till övriga medlemsföretag i kontakterna med resenärer och/eller kunder.   

Läs Sveriges Bussföretags Etiska riktlinjer här

Styrelse

Tomas Byberg
Byberg & Nordins Busstrafik AB, ordförande
epost: tomas.byberg@bybergnordin.se

Martin Pagrotsky
Nobina Sverige AB

Helen Bergh
MK Bussresor AB

Per Thorsell
Bergkvara Buss

Robert Nyberg
Vy Buss AB

Jonas Kempe
Connect Bus

Johan Oscarsson
VR Group 

Frida Mattsson
Håbo Buss Mats Mattsson AB

Christer Pettersson
Buss i Väst Aktiebolag

Pär Åkerberg
P-O Åkerbergs Trafik AB

Mikael Wågberg
Keolis Sverige AB

Niclas Blomqvist
Transdev Sverige AB

Arbetsgivarutskottet

Arbetsgivarutskottets uppgift är att bereda arbetsgivarfrågor inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottet ska hantera förbundets kortsiktiga och långsiktiga mål samt strategier avseende kollektivavtal och löneförhandlingar samt även avseende övriga arbetsgivarfrågor av speciell betydelse för bussbranschen.

Ordförande för arbetsgivarutskottet:

Tomas Byberg Byberg & Nordins Busstrafik AB, Nordingrå

Branschutskottet

Branschutskottets uppgift är att bereda branschfrågor inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottet ska även lämna synpunkter till styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund över förslag till särskilda branschprojekt som förbundets kapital, de sk bilprovningspengarna, föreslås användas till.

Ordförande för branschutskottet:

Christian Plyhm, Connect Bus
epost: christian.plyhm@connectbus.se

Regionutskott

Regionutskottets uppgift är att bereda branschfrågor av regional karaktär inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottets ledamöter, som var och en representerar en av förbundets avdelningar för regional branschverksamhet, beslutar och fördelar förbundets budgeterade medel för regional branschverksamhet.

Regionala avdelningar för medlemsföretag

Ordförande för branschutskottet:

Christer Petterson, VD BIVAB och regional representant Västra Sverige
epost: christer.pettersson@bivab.se

 

 

Svensk bussbransch på en internationell arena

Sverige, Norden, EU, världen – i en global värld är de nära nätverken viktigare än någonsin. Huvuddelen av all lagstiftning inom transportområdet härrör idag från EU. En god bevakning och möjlighet att tidigt påverka rätt personer i olika europeiska processer och företrädare på plats i Bryssel, är därför nödvändigt för att vi inom svensk bussbransch ska nå framgång i våra viktiga frågor.

Euroepiskt samarbete

IRU och UITP är de internationella transportorganisationer där Sveriges Bussföretag är medlem. Båda organisationerna har egna kanslier i Bryssel. Dessutom samverkar Sveriges Bussföretag med flera andra svenska eller nordiska organisationer kring gemensamma frågor. 

 

IRU logga.jpg

IRU

IRU (International Road Transport Union) är en internationell service- och lobbyorganisation med målet att säkerställa ekonomisk tillväxt och välstånd för företag inom transportsektorn, både person- och godstransporter. IRU har säte i Geneve men har ett växande kontor i Bryssel. Medlemmar i IRU är företrädesvis bransch- och arbetsgivarorganisationer inom person- och godstransportsektorn. IRU arbetar med både arbetsgivar- och branschfrågor framförallt med frågor med bäring på yrkestrafikregler, fordon och frågor med inriktning på turist- och beställningstrafik samt kommersiell linjetrafik.

Passenger Committé: Sveriges Bussföretag har en ordinarie ledamot i IRUs Passenger Committé som planerar och antar förbundets verksamhetsplan inom bussektionen.

Social Committé/Sociala dialogen: Sveriges Bussföretag är ledamot i IRU:s Sociala kommitté, som är ett forum där europeiska arbetsgivarorganisationer diskuterar och beslutar om arbetsgivarfrågor på EU-nivå. Sveriges Bussföretag är också ledamot i den sociala dialogen där arbetsgivarorganisationer och fackliga motparter sektorsvis möts i arbetsgivarfrågor på EU nivå två gånger per år. Många av frågorna handlar om kör- och vilotider och färdskrivare. Möten inom ramen för den sociala dialogen äger rum tre gånger per år.

 

uitplogo.png

UITP

UITP (International Association of Public Transport) är en internationell kollektivtrafikorganisation med nationella förbund, enskilda företag och offentliga organ som medlemmar. Organisationen arbetar huvudsakligen med upphandlad eller linjetrafik i egen regi, d.v.s. regional kollektivtrafik.  

Nordiskt samarbete

Sveriges Bussföretag deltar i det nordiska samarbetet i branschfrågor med våra systerorganisationer i Norge, Danmark, Finland, Island och Estland. För att samla kunskap, goda exempel och kreativa idéer samlas därför företrädare för de nordiska bussbranschorganisationerna en till två gånger per år. I arbetsgivarfrågor anordnas en gång per år en nordisk arbetsgivarkonferens med våra systerorganisationer i Finland, Danmark och Norge.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.