Om förbundet

Sveriges Bussföretag ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Vidare hjälper vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, biträde i förhandling, avtalstolkning och är ombud i arbetsrättsliga ärenden. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig flygnäring.

I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Med Sveriges Bussföretag avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Bussföretag Service AB.

Om Förbundet:

Sveriges Bussföretag verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Sveriges Bussföretag Service AB finansieras genom serviceavgiften och erbjuder våra medlemmar service som exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar och informationsmaterial.