Nyhet

Regeringen tar första steget för att införa utsläpphandelssystem för transporter

Nyhet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att införa EU:s nya utsläppshandelssystem, ETS 2, i svensk lag. ETS 2 har som mål att minska utsläppen i främst vägtransporter, byggnader och mindre industrier med 42 procent till 2030 jämfört med 2005. För att öka klimatambitionen kommer Sverige tillämpa systemet så brett och så fort som möjligt skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I regeringens klimathandlingsplan som kom strax före jul 2023 aviserade regeringen att den avser att inkludera fler sektorer i utsläppshandelssystemet än vad som är obligatoriskt i EU:s direktiv. Det gäller till exempel arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket samt spårbunden trafik. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att ”Sverige kommer därför tillämpa systemet på det mest ambitiösa sättet som är möjligt enligt direktivet”.

Regeringen skrev också i klimathandlingsplanen att den avser att återkomma med förslag som syftar till att konsumenter och verksamheter fullt ut kompenseras för effekterna på drivmedelspriser på ETS 2. Dessa kommer att ingå i direktivet för styrmedelsutredningen som tillsätts under våren.

– EU:s utsläppshandelssystem är världens bästa styrmedel för att minska utsläppen. Nu ligger Sverige i framkant och inför fler sektorer i systemet. Det behövs så att Sveriges utsläpp kan fasas ut hela vägen ner till nettonoll på ett konkurrenskraftigt sätt. Det skapar förutsättningar för att nå klimatneutralitet både i EU och i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Propositionen presenteras för riksdagen i maj och redan nästa år kommer de verksamheter som omfattas av systemet att behöva övervaka och rapportera sina utsläpp. Från 2027 inleds handeln med utsläppsrätter. Antalet nya utsläppsrätter i systemet kommer minska årligen i en takt som ska resultera i att de berörda sektorerna i EU minskar sina utsläpp med 42 procent till år 2030 jämfört med 2005.

Förslaget till nytt utsläppshandelssystem var en del av 55-procentspaketet, även kallat Fit for 55-paketet, som EU-kommissionen presenterade under sommaren 2021. Sverige var i förhandlingen pådrivande för att systemet skulle komma på plats.

Läs mer här