Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya miljömål gör fossilfritt flyg möjligt

Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe

Efter COP26 blickar nog många framåt mot nästa klimatkonferens. För oss inom transportnäringen är dock klimatfrågan högst levande. Den miljömålsberedning som regeringen tillsatt ska i början av 2022 presentera ett betänkande med nya miljömål. Vi vill därför redan nu ta nästa steg och bidra till tydliga miljömål för flyget. Låt oss fortsätta klimatarbetet nu när möjligheten finns.

Texten har publicerats i Expressen 3/1 2022 och finns att läsa här.

Miljömålsberedningen kan föreslå etappmål för att minska flygets klimatpåverkan. Flygbranschen har under lång tid arbetat med att minska sina utsläpp och nu vill vi, den samlade svenska flygbranschen som konstruktiv kraft, bidra med förslag för att möjliggöra ett helt fossilfritt inrikesflyg.

Utsläpp från flyget i Sverige minskar redan och kommer enligt Transportstyrelens prognoser att fortsatt bli allt lägre. Flygbranschens färdplan för fossilfrihet pekar ut riktningen till fossilfritt flyg och har redan presenterat flera skarpa åtgärdsförslag.

För att snabba på flygets omställning utan att förlora viktig tillgänglighet för Sverige har Transportföretagen sammanställt fem bärande principer som bör beaktas i alla offentliga initiativ (nationella eller inom EU) som beslutas för att minska flygets klimatpåverkan.

Fossilfrihet: Miljömål och andra offentliga initiativ för att minska flygets klimatpåverkan ska möjliggöra en omställning till fossilfrihet. Därför motsätter vi oss ensidiga konsumtionshämmande mål för flygresor som inte bidrar till flygets omställning.

Konkurrensneutralitet: Medel som flyget betalar för sin klimatpåverkan ska återinvesteras i åtgärder som ytterligare bidrar till att snabba på flygets omställning och inte finansiera andra(s) verksamheter. Vi anser också att samtliga trafikslag bör betala för sin klimatpåverkan.

Ansvarsgemenskap: Flera olika aktörer måste bidra för att möjliggöra flygets omställning. Ett flygbolag kan till exempel inte avkrävas hög inblandning av hållbara flygbränslen om inte bränslet produceras och levereras till ett konkurrenskraftigt pris.
Internationellt perspektiv: Flyget är globalt och främst reglerat regionalt i EU och globalt genom ett särskilt FN-organ ICAO. Prissättning av flygets koldioxidutsläpp sker till exempel genom EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) sedan 2012. Även om ambitionsnivån för svenska åtgärder ska vara fortsatt hög måste nationella regler balanseras bättre ur ett internationellt perspektiv för att det svenska flyget inte ska få sämre omställnings- och konkurrensvillkor än sina utländska konkurrenter.

Genomförbarhet och mätbarhet: Mål ska vara genomförbara och mätbara. Därmed bör mål undvikas där det är uppenbart att det råder betydande metodproblematik avseende bland annat gränsdragningar, rådighet och uppföljning.

Vi välkomnar mål och åtgärder som uppfyller principerna ovan. Det handlar om både upphandlingsmål, forskningsmål, infrastrukturmål och om effektiviseringsmål med mera. Här är det viktigt att regeringen i samverkan med flygbranschens aktörer utvecklar långsiktiga och samordnade satsningar som syftar till att öka produktionen av hållbara flygbränslen i Sverige.
Politiskt beslutade mål måste vara realistiska och leda till minskade utsläpp, inte minskat resande. Landar man i miljömål som begränsar tillgängligheten i landet leder det högst troligen till en samhällsekonomisk och social förlust.

Näringslivet bär ett stort ansvar för omställningen och våra flygföretag har åtagit sig att leverera hållbara transporter givet rätt förutsättningar. Men det finns även sådant som politiken och myndigheterna tagit på sig att lösa. Energiförsörjning, infrastruktur och ett gott företagsklimat är politikens ansvar.
Bollen är hos er.

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen
Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.