Aktuella domar

AD 2023 nr 11: Tvist om provocerad uppsägning 

En butikssäljare i en klädbutik sa upp sig själv, eftersom hon upplevde sig mobbad och trakasserad. Målet handlade om ifall uppsägningen berodde på ageranden av cheferna i butiken och om uppsägningen därför skulle ses som en uppsägning från bolagets sida, en så kallad provocerad uppsägning. Arbetsdomstolen kom fram till att det inte hade bevisats att bolaget före uppsägningen handlat i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden och därmed föranlett arbetstagarens uppsägning. Arbetsgivarsidan vann därmed målet. 

Läs hela domen på Arbetsdomstolens hemsida

AD 2023 nr 2: Avsked utan saklig grund

En butikssäljare vid en livsmedelsbutik har avskedats utan saklig grund. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet och förpliktar arbetsgivaren att betala lön och skadestånd. Arbetsdomstolen har funnit att arbetsinkomster från en annan arbetsgivare i tiden efter avskedandet ska avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Läs hela domen på Arbetsdomstolens hemsida

AD 2023 nr 20: Svenska Hamnarbetareförbundet / Sveriges Hamnar och Yilport Gävle AB

Huvudtvistefråga: om Yilport brutit mot 11 § MBL genom att inte förhandla med HF inför beslutet att under perioden 19 april–10 juni 2021, för hantering av större volymer än vanligt från det intilliggande pappersbruket, visstidsanställa tre arbetstagare och att schemalägga dem på eftermiddagar under vardagar.

Huvudinvändning: Besluten innebar ingen viktigare förändring av vare sig bolagets verksamhet eller arbetsförhållandena för någon arbetstagare. Det var fråga om samma arbetsuppgifter och bolaget utökade inte driften och inrättade inte heller något nytt eftermiddagsskift. Bolaget var därför inte förhandlingsskyldigt enligt 11 § MBL och är inte skadeståndsskyldigt.

AD 2023 nr 25: Svenska Hamnarbetareförbundet ./. Sveriges Hamnar och Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Huvudtvistefråga: om bolaget genom att överskrida det maximala månatliga respektive årliga övertidsuttaget enligt Hamn- och stuveriavtalet i förhållande till ett antal medlemmar i Hamnarbetarförbundet därigenom också brutit mot den likalydande regleringen om övertidsuttag i Kajavtalet.

Huvudinvändning: övertidsreglerna i Kajavtalet avser anställningsvillkor som konkurrerar med förstahandsavtalet och AD:s senoritetsprincip befriar därmed bolaget från att tillämpa bestämmelsen.

AD 2023 nr 26: Svenska Hamnarbetareförbundet / Sveriges Hamnar och Karlshamns Hamn AB

Huvudtvistefråga: om bolaget bröt mot 11 § MBL dels genom att inte vid eller inför förhandlingen lämna förbundet tillräcklig information och inte ange sin egen ståndpunkt i fråga hur ett nytt arbetstidsschema borde utformas, dels genom att därefter genomföra ändringen av schemat på ett sätt som delvis skilde sig från de schemautkast som förbundet hade fått av bolaget.

Huvudinvändning: bolaget lämnade all information man hade och denna var tillräcklig för att uppfylla kraven enligt MBL, Hamnarbetareförbundet bildade sig en uppfattning i förhandlingsfrågan och argumenterade för den, och schemat som avtalades med Transport låg nära det som förhandlats.

AD 2023 nr 29: Svenska Kommunalarbetareförbundet / Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB

Huvudtvistefråga: om bolaget bröt mot uppsägningsförbudet i 7 § 3 st. LAS genom att det vid uppsägningstillfällena i november och december 2021, med beaktande av sådana förhållanden som vid ett praktiskt bedömande med säkerhet kan överblickas, stod klart för Nobina att en övergång av Nobinas verksamhet i Region Uppsala skulle äga rum i samband med att Keolis den 13 juni 2022 tog över driften av all busslinjetrafik i Region Uppsala.

Huvudinvändningar: (1) Uppsägningarna berodde på arbetsbrist. (2) Nobinas bussverksamhet i Uppsala utgjorde ingen ekonomisk enhet. (3) Nobina kunde inte veta om det skulle bli en verksamhetsövergång eller ej.