Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Utredning om säkerhetshöjande åtgärder på och vid väg

Transportstyrelsen presenterade den 13 augusti en slutrapport med förslag till åtgärder för att öka säkerheten för personal som arbetar vid eller i anslutning till väg. Rapporten överlämnades till infrastrukturdepartementet. Studien visar att det finns en utbredd upplevd otrygghet bland personal i samband med arbete på och vid väg.

Rapporten som överlämnades till infrastrukturdepartementet visar att upplevs osäkert att arbeta på och vid väg, att trafikanter inte visar tillräcklig hänsyn och att det relativt ofta inträffar olika former av tillbud.

-          En säker och trygg arbetsmiljö för alla yrkesverksamma är ett absolut krav, så även för de som arbetar på och vid väg, säger Alf Berglund, arbetsmiljöexpert vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen i en kommentar. Samtidigt är det en ynkedom att trafikanterna inte tar sitt ansvar genom att sänka hastigheten och visa den hänsyn som borde vara en självklarhet.

Det är också viktigt att beakta att det finns verksamheter där de föreslagna åtgärderna inte är lika lätta att implementera då framförhållningen är timmar och inte dagar. Här är en trafikomledning, hastighetssänkning, utplacering av trafikvakter eller liknande inte praktiskt genomförbart. En yrkesgrupp som möter dessa förutsättningar är servicearbetare på väg som till exempel bärgningsföretag, service- och däckföretag eller liknade.

-          Att hålla rätt hastighet på våra vägar är en av de viktigaste åtgärderna som bidrar till en ökad trafiksäkerhet, säger Erik Risberg, branschutvecklare vid Transportföretagen. I det här perspektivet kan vi alla bidra till att skapa trygga arbetsplatsförhållanden för de som jobbar för att vi alla ska få säkrare vägar och en bättre trafiksäkerhet.

Många regler

Utredarna konstaterar att de som arbetar på och vid väg har många regler att förhålla sig till. Olika aktörer ska förhålla sig till bland annat trafikregler, olika bemyndiganden, bestämmelser gällande utmärkning och arbetsmiljöregler. Det ligger därför ett stort ansvar på väghållaren för att skapa en säker arbetsplats i samband med att arbeten utförs.

Vidare säger utredarna att de regelverk som krävs för att kunna åstadkomma en god arbetsmiljö för personer som arbetar på och vid väg i stor utsträckning redan finns på plats. Därför föreslås ett förtydligande i trafikförordningen med innebörden att trafikanter är skyldiga att hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när de passerar en plats för bärgning, sjukdomsfall eller liknande arbete.

De flesta olyckor med personer som arbetat på och vid väg har inträffat under den fas när arbetet utförts. Därför menar utredarna att trafikanterna måste bidra till att minska olycksrisken men också att arbetsplatserna måste utformas så att man inte ska kunna överstiga den vid arbetsplatsen rådande hastighetsgränsen.

I tillägg till detta säger utredarna att det också måste bli en skärpning när det gäller regelefterlevnaden för hur en vägarbetsplats ska utformas. Som exempel lyfts Arbetsmiljöverkets föreskrifter som säger att trafik i första hand ska ledas om så att den inte passerar ett vägarbete. Detta sker inte i den omfattning som det borde ske, varför det finns möjligheter för förbättringar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.