Hållbarhet

Transportsektorn bidrar till en hållbar utveckling

Resor och transporter är avgörande för såväl ekonomisk tillväxt och välfärd som möjligheten för hela Sverige att leva och utvecklas. För att ställa om transportsektorn behöver vi tillväxt för att ha tillräckliga resurser för att hantera utmaningarna framför oss. En effektiv och funktionell transportnäring är en förutsättning för att samhället och vardagen ska fungera, vare sig det handlar om transportbärare i luften, på vattnet eller på land, för export eller import.

Transportsektorn ställer om

Våra medlemsföretag arbetar för att bidra till de globala hållbarhetsmålen och skapa en hållbar utveckling för människan, miljön och ekonomin. Transportnäringens bidrag till en hållbar utveckling är mångfacetterad och har en direkt och indirekt påverkan på hållbarhetens alla dimensioner.

Transporter kommer inte att minska utan öka. Det är positivt för Sverige att människor rör på sig och att vi har en välutbyggd infrastruktur för att förflytta gods inom och utanför landet. Fokus för att minimera negativa miljöeffekter och skapa en hållbar utveckling måste först och främst ligga på effektivisering och en övergång till fossilfria drivmedel. Här är elektrifiering en viktig byggsten. Elektrifiering kan bli aktuell inom samtliga transportslag, men förutsättningarna ser olika ut. Inom vägtransporterna har personbilar och lätta lastbilar kommit längre än den tunga sidan med lastbilar och bussar. Medan luft- och sjöfartens elektrifiering ligger längre fram i framtiden. Oavsett så råder det generellt positiva tongångar gällande inställningen till eldrivna fordon bland medlemmarna. 

Förutom fokus på grön omställning arbetar branschen med att integrera jämställdhetsperspektivet för att skapa en socialt hållbar transportnäring. Dessutom står branschen i förfogande till att bistå en växande befolkning i Sverige med arbetstillfällen. Transportnäringen behöver rekrytera 150 000 till år 2035 för att vi ska få en fungerande samhällsutveckling. Med andra ord står transportnäringen redo att sysselsätta människor och på det sättet bidra till att man kommer in i arbetsmarknaden. 

Klimatpusslet

Det är många pusselbitar som måste falla på plats för att omställningen ska ske. Utsläppen från transportsektorn har minskat med hela 30 procent sedan 2010, samtidigt som transporterna ökat och fordonen blivit fler. Effektivare förbränningsmotorer med kontinuerligt lägre bränsleförbrukning, ökad användning av hållbara biodrivmedel och elektrifiering är hittills de främsta förklaringarna till minskningarna. Men utsläppen behöver fortsätta minska. I rapporten Klimatpusslet presenterar vi några av pusselbitarna som behövs för att omställningen av transportsektorn ska ske med bibehållen konkurrenskraft, fortsatt lönsamhet och ekonomisk tillväxt.

Klicka här för att hämta rapport: Klimatpusslet

Fair Transport

Ett konkret sätt som ramar in branschens arbete med hållbarutveckling är genom hållbarhetscertifieringen Fair Transport som är en hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Transparens är viktigt och de certifierade företagen redovisar öppet sitt arbete och redogör sin utveckling inom dessa områden. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier.

Läs mer på Fair Transports hemsida

Våra exempel på åtgärder

Det behöver genomföras många åtgärder för att underlätta för företagens omställning, här är några.

Längre lastbilar

Prioritera introduktionen av 34,5 meters lastbilar och öka takten i utbyggnaden av BK4 vägar. För ökad trafiksäkerhet och produktivitet samt lägre klimatpåverkan.

Fossilfritt flyg

En storsatsning på svenskt fossilfritt flyg. Den svenska flygindustrin vill gå före och flyga mer fossilfritt. Med rätt politik skapar vi en livskraftig svensk flygindustri som inte bara blir fossilfri och stärker tillgängligheten utan även hjälper andra länder att sänka sina utsläpp

Upphandla hållbara transporter

Landets regioner och kommuner har ett stort ansvar för hållbarhetens utveckling. Offentliga sektorn är normgivande när det kommer till hela samhällets hållbarhetsarbete och detta bör framgå mer konkret inom dess verksamheter. Här behöver det ställas starkare hållbarhetskrav i upphandlingar av transporttjänster.

Underlätta omställningen

Det krävs mer kraftfulla satsningar från staten för att elektrifiera transportsektorn. Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen för såväl lätt som tung trafik, införa investeringsstöd till elektriska lastbilar liknande det i Tyskland och förlänga premien till elbussar.