Hållbarhet

Transportsektorn ställer om

Att minska transportsektorns klimatpåverkan för att bidra till att Sverige senast år 2045 blir klimatneutralt är transportsektorns enskilt viktigaste fråga. Och det är möjligt.

Trots ökat transportarbete har utsläppen minskat från trafiken sedan 1990-talet. Det har främst skett tack vare effektivare motorer med lägre bränsleförbrukning och ökad användning av biodrivmedel.  

Det politiska systemet har satt ambitiösa mål för hur Sverige ska minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Det är bra med ambitiösa mål och våra medlemsföretag arbetar varje dag, året runt för att dra sitt strå till stacken. Men transportsektorn klarar inte omställningen på egen hand. Det kommer krävas betydande statliga investeringar och en betalningsvilja från transportköparna.  

Riksdag och regering måste skapa trygghet i omställningen. Transportsektorn måste veta att det finns el när den behövs och laddinfrastruktur för att ladda fordonen.  

Mer än varannan ny personbil som säljs är laddbar. Utvecklingen går snabbt. Även på bussidan sker det en snabb utveckling mot elektrifierade bussar i stadstrafiken, men för turistbussar finns ett behov av bättre laddinfrastruktur. För den tunga lastbilstrafiken går utvecklingen av förklarliga skäl lite långsammare. 

Godstransportsektorn är utsatt för hård internationell konkurrens, består av en mångfald av aktörer verksamma inom hela samhället och kunder återfinns inom hela samhället, stora och små, med vitt skilda ekonomiska resurser. Vill vi skynda på elektrifieringen av de tunga transporterna behöver staten gripa in och skapa bättre förutsättningar. En eldriven tung lastbil är i dag 3-4 gånger så dyr som en med förbränningsmotor.

Transportföretagens klimathandlingsplan

I slutet av detta år är det dags för regeringen att lämna sin klimathandlingsplan till riksdagen. På den här sidan kan du läsa vad Transportföretagen vill se i klimathandlingsplanen.

Transportföretagens principer

  • Klimatfrågorna är globala, utsläppen känner inga nationsgränser. Vi behöver därför se över och justera de nationella klimatmålen för att tydligare anknyta till och bidra till EU:s klimatpolitik. Sverige bör i högre utsträckning än idag samordna oss med övriga EU.
  • De betydande investeringar som kommer krävas för omställningen kan inte bekostas enbart av branschen. Omställningen kommer inte vara möjlig utan massiva investeringsstöd av staten.

Även om framtiden är elektrisk, behöver vi också biodrivmedel under överskådlig framtid. Det behövs bättre förutsättningar för ökad produktion av biodrivmedel. 

Vi vänder oss emot de senaste årens skambeläggande av flyget. Utnyttja Sveriges position som flygnation för att utveckla flyget i en hållbar riktning i stället för att avveckla det. Sverige har alla förutsättningar att ta täten i omställningen av flyget. 

EU har väsentligt skärpt sina klimatambitioner de senaste åren. Liksom att transportföretag och transportköpare måste samverka, måste vi samverka över nationsgränser för att minska koldioxidutsläppen. De känner inga gränser. Vi anser att Sverige i högre grad måste anpassa vår klimatpolitik till EU:s. Det finns tillfällen då det kan vara bra att gå före, men det finns också tillfällen då vi skjuter oss själva i foten när vi går före utan att klimatet har vunnit något på det. För det är som det gamla talesättet säger: den som vill gå snabbt fram, den går ensam. Den som vill gå långt, den går tillsammans med andra.

Vi har en världsledande fordonsindustri i landet, vi har stolta anor när det gäller flyg, vi har en effektiv åkerinäring, en i princip fossilfri kollektivtrafik och en sjöfartsnäring med stora hållbarhetsambitioner. Sverige har alla förutsättningar att bli världsledande när det gäller omställningen av transportsektorn, men det förutsätter en politik som tror på att innovation och teknikutveckling och inte regleringar och förbud.

Våra exempel på åtgärder

Det behöver genomföras många åtgärder för att underlätta för företagens omställning, här är några.

Underlätta omställningen

Det krävs mer kraftfulla satsningar från staten för att elektrifiera transportsektorn. Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen för såväl lätt som tung trafik, införa investeringsstöd till elektriska lastbilar liknande det i Tyskland och förlänga premien till elbussar.

Fossilfritt flyg

En storsatsning på svenskt fossilfritt flyg. Den svenska flygindustrin vill gå före och flyga mer fossilfritt. Med rätt politik skapar vi en livskraftig svensk flygindustri som inte bara blir fossilfri och stärker tillgängligheten utan även hjälper andra länder att sänka sina utsläpp

Längre lastbilar

Prioritera introduktionen av 34,5 meters lastbilar och öka takten i utbyggnaden av BK4 vägar. För ökad trafiksäkerhet och produktivitet samt lägre klimatpåverkan.

Fakta

Fakta om hållbarhet
  • Cirka 95 000 eldrivna personbilar registrerades i Sverige under 2022.
  • Förnybara drivmedel uppgick till 24 procent av den totala energianvändningen inom vägtransportsektorn.
  • Sveriges växthusgasutsläpp har minskat med 35 procent mellan 1990 och 2020.

Kontaktpersoner

Mohammed Al Kamil

Näringspolitisk expert