Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Senaste nytt om turistbussresor inom och utanför Sverige under Corona

På denna sida uppdaterar vi kontinuerligt informationen kring förutsättningarna för gränsöverskridande busstrafik samt allmänna frågeställningar kring paketresor och turistbussresor. Tänk på att informationen snabbt kan ändras med anledning av pandemins utveckling.

Utrikesdepartementet uppdaterar sin avrådan med jämna mellanrum. För aktuell lista över vilka länder som UD avråder från resor till, besök Sweden Abroad

Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet. I första hand hänvisas till avrådan från UD, men en dom i ARN har också tydliggjort att om en resenär kan bevisa att det inte är tillrådligt så kan den få avboka kostnadsfritt. Eftersom avrådan från UD kan komma att förändras, så rekommenderar Sveriges Bussföretag att man som arrangör fortsatt tillåter kostnadsfri avbokning under de sista 14 dagarna före avresa för resmål som ligger utanför EU/EES/Schengen. Vid avbokning som sker innan dess bör ordinarie avbokningsvillkor tillämpas.

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, har kommit med ett antal vägledande domar gällande resor och evenemang. Vi har sammanfattat dessa. Läs mer här

Sveriges Bussföretag publicerade under 2020 ett material kring ansvarsfullt resande i turistbuss. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här

Vi har också publicerat tips på åtgärder för ett säkert bussresande. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här 

Resor inom Sverige

Idag finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att vid kollektivt resande välja ett färdsätt där det går att boka plats, men att fortsätta hålla social distansering.

Sveriges Bussföretags tolkning är att en rekommendation från en myndighet endast är en rekommendation, och att det krävs mer än så för kostnadsfri avbokning. Detta gäller förutsatt att ni som arrangör kan hävda att ni kommer genomföra resan som planerat och inga väsentliga förändringar sker. Se information längre ner om ändringar av innehållet i ett arrangemang eller paketresa.

Tänk på att lokala rekommendationer kan gälla i respektive län.


Tillfälligt inreseförbud till Sverige

Sedan den 6 februari gäller tillfälliga regler för utländska medborgare som reser in till Sverige från utlandet. Alla utländska medborgare över 18 år måste uppvisa ett giltigt intyg på ett negativt covid-19-test som maximalt får vara 48 timmar gammalt. Kommer du från ett EU/EES-land räcker det med intyget. Kommer du från ett land utanför EU/EES, inklusive Storbritannien, skall du också omfattas av minst ett undantag från det generella reseförbudet. De tillfälliga reglerna gäller i dagsläget till och med 31 maj. Polismyndigheten kommer inte att utfärda varken intyg eller förhandsbesked kring inresa till Sverige utan det är gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.

För dagsaktuell information, besök Polismyndighetens eller Regeringskansliets webbplatser (de uppdateras kontinuerligt):

Polismyndigheten – Allmän information  
Polismyndigheten – Frågor och svar 
Regeringskansliet – Frågor och svar 

Resor till utlandet 

I dagsläget förändras inresereglerna till olika länder på daglig basis. En sammanställning av vilka regler som är dagsaktuella hittas enklast på hemsidan för Sveriges ambassader och konsulat, Sweden Abroad. 

Det är omöjligt att säga hur länge nuvarande situation kommer att pågå och situationen påverkas av många olika beslut från svenska och utländska myndigheter och regeringar. Resenärer som har resor bokade till länder som UD avråder från resor till har rätt att avboka dessa under de perioder som avrådan gäller.

I princip samtliga länder i Europa har infört krav på munskydd i exempelvis butiker och kollektivtrafik. Resenärerna behöver medföra detta vid resor. Sveriges Bussföretag uppmanar att kontrollera vad som gäller i respektive land och situation men att utgå från att det är nödvändigt att ha munskydd.

Eftersom vi i dagsläget inte vet hur UD kommer att besluta kring avrådan framöver och vilken omfattning en avrådan skulle kunna ha, går det inte säkert att säga något kring resor som är planerade efter de nuvarande slutdatumen. Riktlinjen som vi ger är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Nedan finns en sammanställning av vad som gäller i våra närmaste grannländer.

Danmark

Det är möjligt att resa till eller genom Danmark utan krav på isolering om du är färdigvaccinerad sedan minst två veckor eller kan uppvisa ett negativt covid-19-test som inte får vara äldre än 48 timmar. Du måste ha dokumentation med dig.

Läs mer om inresereglerna, dokumentationskrav och vad som krävs för att betraktas som ”färdigvaccinerad”.

Danska ambassadens reseinformation hittar du här

Tyskland

Från och med den 14 maj behöver man inte sitta i karantän om man kommer från ett riskområde eller högriskområde (vilket Sverige i dagsläget är) om man är vaccinerad eller tillfrisknad.

Man räknas som vaccinerad om man är fullständigt vaccinerad minst 2 veckor innan inresan. Som tillfrisknad räknas man om man kan uppvisa ett positivt PCR-test som är minst 28 dagar och maximalt 6 månader gammalt. Testet bevisar alltså att man har haft covid-19. Intyget för båda kan vara i pappersform eller digitalt och accepteras på tyska, engelska, franska, italienska eller spanska.

Om du inte är vaccinerad måste du uppvisa ett negativt covid-19-test som inte får vara äldre än 48 timmar före inresan. I de flesta förbundsländerna gäller karantänsbestämmelser efter inresa. Det förekommer också lokala bestämmelser kring om det är tillåtet att bo på hotell eller inte, vilka är beroende av hur smittspridningen ser ut. I dagsläget kommer flera regioner öppna för turism under slutet av maj. Kontrollera vad som gäller i respektive delstat.

Alla resande som kommer från riskområden ska också anmäla sig digitalt före inresan i Tyskland. Detta är inte nödvändigt vid direkta transitresor eller om du är i Tyskland högst 24 timmar.

Läs mer på Tyska Turistbyråns hemsida här

Digital reseanmälan

Tyska ambassadens reseinformation hittar du här

Norge

Inresereglerna är för tillfället fortfarande mycket restriktiva.
Norska ambassadens reseinformation hittar du här

Finland

Inresereglerna är för tillfället fortfarande mycket restriktiva.
Finska ambassadens reseinformation hittar du här

Resor som är planerade i närtid

Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som omfattas av en avrådan från UD har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet.

Resor som är planerade längre fram

För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa. En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan. En riktlinje är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Ändringar av innehåll i ett arrangemang eller paketresa

Regeringen har i olika steg begränsat antalet deltagare vid sammankomster. Detta har och kommer att påverka större evenemang som i dagsläget ingår i paketresor. Som arrangör är ni skyldiga att informera om ändringar som sker i paketresorna. Om det i dagsläget är osäkert om det blir ändringar kan man gå ut med en allmän information om att det kan ske ändringar på grund av myndighetsbeslut, men att ni inte vet mer i dagsläget.

Om ni som arrangör får reda på att en programpunkt under resan, exempelvis ett arrangemang, ska detta meddelas och kunden ska i första hand, om det är möjligt, erbjudas ett ersättningsarrangemang. Om ändringarna är väsentliga, exempelvis om ett evenemang var huvudsyftet med resan, får kunden avboka resan kostnadsfritt. Vad som är väsentligt bedöms från fall till fall, men om en resa består av exempelvis flera museibesök och alla muséer är stängda, är det en väsentlig ändring. Om det går att göra mer än hälften av besöken och de som inte går att genomföra ersätts med andra aktiviteter, anser vi att arrangören kan hänvisa till att det inte är väsentligt.

Vad gäller gällande resegarantier i nuvarande läge?

Som arrangör av paketresor har ni ställt säkerhet till Kammarkollegiet genom banker eller försäkringsbolag. Resegarantin täcker endast återbetalningar till resenärer vars resor ställs in på grund av att arrangören blir insolvent eller går i konkurs. Resenärer som väntar på återbetalningar för redan inställda resor vid konkurstillfället har inte rätt till ersättning via resegarantin utan är att betrakta som en fordringsägare gentemot konkursboet. Det gäller oavsett av vilken anledning resorna ställdes i.

Bussföretagens roll som arbetsgivare

När det gäller frågor rörande bussföretagens roll som arbetsgivare i denna situation hänvisar vi till Transportföretagens jour i frågan. 

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om covid-19
Frågor och svar kring din roll som arbetsgivare

Frågor?

Kontakta Oscar Sundås eller Transportföretagens jour.

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.