Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Senaste nytt om turistbussresor inom och utanför Sverige under Corona

Sveriges Bussföretag får just nu många frågor om covid-19 och dess påverkan på bussbranschen, särskilt kring paketresor och resor till utlandet.

Utrikesdepartementet uppdaterar sin avrådan med jämna mellanrum. För aktuell lista över vilka länder som UD avråder från resor till, besök Sweden Abroad

Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet. I första hand hänvisas till avrådan från UD, men en dom i ARN har också tydliggjort att om en resenär kan bevisa att det inte är tillrådligt så kan den få avboka kostnadsfritt. Eftersom avrådan från UD kan komma att förändras, så rekommenderar Sveriges Bussföretag att man som arrangör fortsatt tillåter kostnadsfri avbokning under de sista 14 dagarna före avresa för resmål som ligger utanför EU/EES/Schengen. Vid avbokning som sker innan dess bör ordinarie avbokningsvillkor tillämpas.

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, har kommit med ett antal vägledande domar gällande resor och evenemang. Vi har sammanfattat dessa. Läs mer här

Sveriges Bussföretag publicerade under sommaren ett material kring ansvarsfullt resande i turistbuss. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här

Vi har också publicerat tips på åtgärder för ett säkert bussresande. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här 

Resor inom Sverige

Idag finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att vid kollektivt resande välja ett färdsätt där det går att boka plats, men att fortsätta hålla social distansering.

Sveriges Bussföretags tolkning är att en rekommendation från en myndighet endast är en rekommendation, och att det krävs mer än så för kostnadsfri avbokning. Detta gäller förutsatt att ni som arrangör kan hävda att ni kommer genomföra resan som planerat och inga väsentliga förändringar sker. Se information längre ner om ändringar av innehållet i ett arrangemang eller paketresa.


Tillfälligt inreseförbud till Sverige

Sedan den 6 februari gäller tillfälliga regler för utländska medborgare som reser in till Sverige från utlandet. Alla utländska medborgare över 18 år måste uppvisa ett giltigt intyg på ett negativt covid-19-test som maximalt får vara 48 timmar gammalt. De tillfälliga reglerna gäller i dagsläget till och med 31 mars. Polismyndigheten kommer inte att utfärda varken intyg eller förhandsbesked kring inresa till Sverige utan det är gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.

För Norge, Danmark och Storbritannien gäller ytterligare regler.

För dagsaktuell information, besök Polismyndighetens eller Regeringskansliets webbplatser (de uppdateras kontinuerligt):

Polismyndigheten – Allmän information  
Polismyndigheten – Frågor och svar 
Regeringskansliet – Frågor och svar 

Resor till utlandet 

I dagsläget förändras inresereglerna till olika länder på daglig basis. En sammanställning av vilka regler som är dagsaktuella hittas enklast på hemsidan för Sveriges ambassader och konsulat, Sweden Abroad. 

Det är omöjligt att säga hur länge nuvarande situation kommer att pågå och situationen påverkas av många olika beslut från svenska och utländska myndigheter och regeringar. Resenärer som har resor bokade till länder som UD avråder från resor till har rätt att avboka dessa under de perioder som avrådan gäller.

I princip samtliga länder i Europa har infört krav på munskydd i exempelvis butiker och kollektivtrafik. Resenärerna behöver medföra detta vid resor. Sveriges Bussföretag uppmanar att kontrollera vad som gäller i respektive land och situation men att utgå från att det är nödvändigt att ha munskydd.

Eftersom vi i dagsläget inte vet hur UD kommer att besluta kring avrådan framöver och vilken omfattning en avrådan skulle kunna ha, går det inte säkert att säga något kring resor som är planerade efter de nuvarande slutdatumen. Riktlinjen som vi ger är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Vi kommer att presentera information för våra närliggande länder när läget ändrar sig så pass mycket att resor kommer att kunna genomföras.

Resor som är planerade i närtid

Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som omfattas av en avrådan från UD har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet.

Resor som är planerade längre fram

För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa. En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan. En riktlinje är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Om resenärer befinner sig på resmål som UD avråder från resor till

Resenärer som befinner sig på ett resmål när UD gör en avrådan har inte rätt att avboka resten av resan, och om de väljer att avbryta resan så har de inte rätt till återbetalning av de delar som inte nyttjas. Researrangören har dock en skyldighet att hjälpa resenärer som avbryter en resa med att hitta ett sätt att ta sig hem. Däremot så är det resenären som står för den kostnaden eftersom de har valt att avbryta resan.

Ändringar av innehåll i ett arrangemang eller paketresa

Regeringen har i olika steg begränsat antalet deltagare vid sammankomster. Detta har och kommer att påverka större evenemang som i dagsläget ingår i paketresor. Som arrangör är ni skyldiga att informera om ändringar som sker i paketresorna. Om det i dagsläget är osäkert om det blir ändringar kan man gå ut med en allmän information om att det kan ske ändringar på grund av myndighetsbeslut, men att ni inte vet mer i dagsläget.

Om ni som arrangör får reda på att en programpunkt under resan, exempelvis ett arrangemang, ska detta meddelas och kunden ska i första hand, om det är möjligt, erbjudas ett ersättningsarrangemang. Om ändringarna är väsentliga, exempelvis om ett evenemang var huvudsyftet med resan, får kunden avboka resan kostnadsfritt. Vad som är väsentligt bedöms från fall till fall, men om en resa består av exempelvis flera museibesök och alla muséer är stängda, är det en väsentlig ändring. Om det går att göra mer än hälften av besöken och de som inte går att genomföra ersätts med andra aktiviteter, anser vi att arrangören kan hänvisa till att det inte är väsentligt.

Vad gäller gällande resegarantier i nuvarande läge?

Som arrangör av paketresor har ni ställt säkerhet till Kammarkollegiet genom banker eller försäkringsbolag. Resegarantin täcker endast återbetalningar till resenärer vars resor ställs in på grund av att arrangören blir insolvent eller går i konkurs. Resenärer som väntar på återbetalningar för redan inställda resor vid konkurstillfället har inte rätt till ersättning via resegarantin utan är att betrakta som en fordringsägare gentemot konkursboet. Det gäller oavsett av vilken anledning resorna ställdes i.

Bussföretagens roll som arbetsgivare

När det gäller frågor rörande bussföretagens roll som arbetsgivare i denna situation hänvisar vi till Transportföretagens jour i frågan. 

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om covid-19
Frågor och svar kring din roll som arbetsgivare

Frågor?

Kontakta Oscar Sundås, Erik Risberg eller Transportföretagens jour.

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75
Erik Risberg

Kontakt

Erik Risberg Branschutvecklare Telefonikon 08 762 71 76

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.