Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Senaste nytt om turistbussresor inom och utanför Sverige under Corona

Sveriges Bussföretag får just nu många frågor om covid-19 och dess påverkan på bussbranschen, särskilt kring paketresor.

Utrikesdepartementet uppdaterar sin avrådan var fjortonde dag. För aktuell lista över vilka länder som UD avråder från resor till, besök Sweden Abroad

Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet. I första hand hänvisas till avrådan från UD, men en dom i ARN har också tydliggjort att om en resenär kan bevisa att det inte är tillrådligt så kan den få avboka kostnadsfritt. Eftersom avrådan från UD kan komma att förändras, så rekommenderar Sveriges Bussföretag att man som arrangör fortsatt tillåter kostnadsfri avbokning under de sista 14 dagarna före avresa för resmål som ligger utanför EU/EES/Schengen. Vid avbokning som sker innan dess bör ordinarie avbokningsvillkor tillämpas.

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, har kommit med ett antal vägledande domar gällande resor och evenemang. Vi har sammanfattat dessa. Läs mer här

Sveriges Bussföretag publicerade under sommaren ett material kring ansvarsfullt resande i turistbuss. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här

Vi har också publicerat tips på åtgärder för ett säkert bussresande. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här 

Gränsövergångar

Just nu förändras läget snabbt vad gäller länder som inför gränskontroller. Vi har samlat all information på sidan Vad gäller vid gränskontroller?

I dagsläget förändras inresereglerna till olika länder på daglig basis. En sammanställning av vilka regler som är dagsaktuella hittas enklast på hemsidan för Sveriges ambassader och konsulat, Sweden Abroad

Resor inom Sverige

Idag finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att vid kollektivt resande välja ett färdsätt där det går att boka plats, men att fortsätta hålla social distansering.

Sveriges Bussföretags tolkning är att en rekommendation från en myndighet endast är en rekommendation, och att det krävs mer än så för kostnadsfri avbokning. Detta gäller förutsatt att ni som arrangör kan hävda att ni kommer genomföra resan som planerat och inga väsentliga förändringar sker. Se information längre ner om ändringar av innehållet i ett arrangemang eller paketresa.

Resor till utlandet 

Det är omöjligt att säga hur länge nuvarande situation kommer att pågå och situationen påverkas av många olika beslut från svenska och utländska myndigheter och regeringar. Resenärer som har resor bokade till länder som UD avråder från resor till har rätt att avboka dessa under de perioder som avrådan gäller.

I princip samtliga länder i Europa har infört krav på munskydd i exempelvis butiker och kollektivtrafik. Resenärerna behöver medföra detta vid resor. Sveriges Bussföretag uppmanar att kontrollera vad som gäller i respektive land och situation men att utgå från att det är nödvändigt att ha munskydd.

Eftersom vi i dagsläget inte vet hur UD kommer att besluta kring avrådan framöver och vilken omfattning en avrådan skulle kunna ha, går det inte säkert att säga något kring resor som är planerade efter de nuvarande slutdatumen. Riktlinjen som vi ger är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Tyskland

Från och med 17 oktober så övergår Tyskland till att kategorisera Sverige länsvis istället för landet som helhet. Detta medför att boende i vissa svenska regioner numera nekas inresa.
Tyska Robert Koch-institutet har en sammanställning över samtliga länder och regioner här (på engelska och tyska): 

Från och med 2 november och åtminstone en månad framåt så stängs bland annat restauranger i Tyskland. Hotell är inte heller tillåtna att ta emot fritidsresande. Beslutet gäller hela Tyskland och innebär i princip stopp för bussresor från Sverige till Tyskland. Läs beslutet här (endast tyska)


Tyskland har krav på munskydd i butiker och kollektivtrafik, vilket också inkluderar turistbussar – såväl resenärer som förare. Toaletterna skall hållas stängda och fordonen skall desinficeras efter varje resa.
De tyska delstaterna har också egna regelverk kring turistbussresor och rutiner. Tyska Turistbyrån har gjort en sammanställning av vad som gäller i respektive delstat. På deras hemsida finns också en sammanställning av vad som är öppet och inte.
Sammanställning av delstaternas regler Coach Travels during Corona in Germany.pdf
Allmän reseinformation till Tyskland (engelska) Overall Corona Information Germany.pdf

Tyska Turistbyråns information kring resor till Tyskland:  

Sveriges Bussföretag rekommenderar att se över följande/ta med följande dokumentation (se sammanställning för respektive delstat för särskilda regler):

• Bekräftelser på hotellbokningar och restaurangbesök
• Passagerarlista med namn, fullständig adress och telefonnummer
• Tydligt uppsatta skyltar i bussen med förhållningssätt kring hygien
• Dokumentation kring vart resenärerna är folkbokförda
• Rutiner för av- och påstigning
• Läkarintyg för resenärer som kommer från riskområden

Danmark

Danska myndigheter uppdaterar löpande sin karta över vilka regioner som får resa in över gränsen. Besluten bygger på vilka regioner som har haft mindre än 20 nya smittade i covid-19 per 100 000 invånare. Från och med 10 oktober återgår Danmark till att kategorisera svenska regioner var för sig och stoppar boende från vissa regioner vid inresa.


Vad gäller transit genom Danmark och dokumentationskrav så är våra rekommendationer följande:
• Från öppna län: Både dagsresor och flerdagarsresor kan genomföras. Ta med så mycket dokumentation som möjligt kring planerade besök, hotellbekräftelser och liknande beroende på typ av resa. Vi rekommenderar också dokumentation kring vart resenärerna är folkbokförda, så att det går att se att de kommer från öppna regioner, utöver pass.
• Från ej öppna län: Flerdagarsresor, men inte endagarsresor, kan genomföras. Ta med så mycket dokumentation som möjligt vid flerdagarsresor kring planerade besök, hotellbekräftelser och liknande. Vi rekommenderar också dokumentation kring vart resenärerna är folkbokförda, utöver pass.
• Hemresa genom Danmark: Om ni genomför resan så att endast hemresan går genom Danmark så behövs ingen särskild dokumentation.

Läs mer om transit här

Danmark har infört krav på munskydd i kollektivtrafiken. Detta gäller samtliga trafikslag – buss, färjor, tåg och taxi och innefattar även chauffören. Kravet gäller till 31 oktober och kan komma att förändras så det även innefattar butiker och liknande, men i dagsläget gäller det endast kollektivtrafik.

Sveriges Bussföretags danska systerorganisation har tagit fram frågor och svar kring munskydd (på danska). Läs mer här

På danska Politis hemsida finns en dagsaktuell sammanställning över samtliga länder och regioner och om huruvida de är öppna eller inte, läs mer här.

Norge

Norska myndigheter tar löpande ställning till vilka regioner som får resa in och ut ur Norge och detta har förändrats efter hand.

Det finns en rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken i de fall där det inte går att hålla avstånd.

På norska Folkhelseinstituttets hemsida finns sammanställning över länder och regioner, läs mer här.

Finland

Finland återinför den 28 september inreserestriktionerna gentemot Sverige efter att ha haft lättnader under ett tiotal dagar.
Läs mer i pressmeddelandet från finska Inrikesministeriet.

Resor som är planerade i närtid

Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som omfattas av en avrådan från UD har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet.

Resor som är planerade längre fram

För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa. En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan. En riktlinje är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Om resenärer befinner sig på resmål som UD avråder från resor till

Resenärer som befinner sig på ett resmål när UD gör en avrådan har inte rätt att avboka resten av resan, och om de väljer att avbryta resan så har de inte rätt till återbetalning av de delar som inte nyttjas. Researrangören har dock en skyldighet att hjälpa resenärer som avbryter en resa med att hitta ett sätt att ta sig hem. Däremot så är det resenären som står för den kostnaden eftersom de har valt att avbryta resan.

Ändringar av innehåll i ett arrangemang eller paketresa

Regeringen har infört förbud mot sammankomster med mer än 50 deltagare. Detta har påverkat större evenemang. Detta kommer att påverka större evenemang som i dagsläget ingår i paketresor. Som arrangör är ni skyldiga att informera om ändringar som sker i paketresorna. Om det i dagsläget är osäkert om det blir ändringar kan man gå ut med en allmän information om att det kan ske ändringar på grund av myndighetsbeslut, men att ni inte vet mer i dagsläget.

Om ni som arrangör får reda på att en programpunkt under resan, exempelvis ett arrangemang, ska detta meddelas och kunden ska i första hand, om det är möjligt, erbjudas ett ersättningsarrangemang. Om ändringarna är väsentliga, exempelvis om ett evenemang var huvudsyftet med resan, får kunden avboka resan kostnadsfritt. Vad som är väsentligt bedöms från fall till fall, men om en resa består av exempelvis flera museibesök och alla muséer är stängda, är det en väsentlig ändring. Om det går att göra mer än hälften av besöken och de som inte går att genomföra ersätts med andra aktiviteter, anser vi att arrangören kan hänvisa till att det inte är väsentligt.

Information till bussföretag och resenärer som genomför resor

För er som genomför resor rekommenderar vi att ni uppmanar resenärerna om att agera som vid en influensa – det vill säga att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta och nysa i armvecket och undvika att röra ögon och ansikte med otvättade händer. Sveriges Bussföretag har tillsammans med Svenska Turistbussföretagen tagit fram ett förslag på informationsblad till resenärer och en vägledning för hur man som bussföretag kan agera vid resor för att minska smittspridning.

Ta del av Information till bussföretag som färdas hem från riskområden i Europa.pdf
Ta del av Information till resenärer.pdf

Vad gäller gällande resegarantier i nuvarande läge?

Som arrangör av paketresor har ni ställt säkerhet till Kammarkollegiet genom banker eller försäkringsbolag. Resegarantin täcker endast återbetalningar till resenärer vars resor ställs in på grund av att arrangören blir insolvent eller går i konkurs. Resenärer som väntar på återbetalningar för redan inställda resor vid konkurstillfället har inte rätt till ersättning via resegarantin utan är att betrakta som en fordringsägare gentemot konkursboet. Det gäller oavsett av vilken anledning resorna ställdes i.

Bussföretagens roll som arbetsgivare

När det gäller frågor rörande bussföretagens roll som arbetsgivare i denna situation hänvisar vi till Transportföretagens jour i frågan. 

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om covid-19
Frågor och svar kring din roll som arbetsgivare

Frågor?

Kontakta Oscar Sundås, Erik Risberg eller Transportföretagens jour.

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75
Erik Risberg

Kontakt

Erik Risberg Branschutvecklare Telefonikon 08 762 71 76

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.