Behov av bättre infrastruktur för laddning av bussar i kommersiell trafik

De internationella organisationerna IRU och ACEA uppmanar i ett gemensamt brev EU:s ledare att skynda på implementeringen av infrastruktur för alternativa drivmedel. Organisationerna hänvisar till EU-kommissionens förslag AFIR (Alternative Fuel Infrastructure regulation), publicerad i juli 2021.

Säkerställ infrastruktur för alternativa drivmedel

ACEA, den europeiska fordonsindustrins branschorganisation och IRU, den internationella vägtransportorganisationen har både tidigare kritiserat AFIR för att vara för lamt. ACEA och IRU menar att EU-kommissionen måste ställa högre krav på sina medlemsländer att tillgodose en tillräcklig infrastruktur för alternativa drivmedel även utanför det s k TEN-T nätet av vägar inom EU, dvs säkerställa att en infrastruktur för alternativa drivmedel också finns tillgänglig för vägtransporter i städer, på regionala vägnät etc. Det menar man är viktigt både för gods- och persontransporter.

Elbussar i Sverige

I Sverige har bland annat företrädare för den kommersiella busstrafiken, företag som kör exempelvis expressbussar och turistbussar, pekat på svårigheten att på sikt kunna ladda elbussar i sådan trafik då en sådan infrastruktur ännu inte är på plats. De försök som nu genomförs i Sverige, bl a på initiativ av Trafikverket, är intressanta men ännu enbart på teststadiet där bland exemplen finns projektet ”Smartroad Gotland”.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt vice ordförande i IRUs passagerarkommitté välkomnar initiativet:

- Vid förra veckans studieresa med Sveriges Bussföretags styrelses branschutskott till Bryssel lyftes den här frågan i flera samtal på plats. Den upphandlade busstrafiken har kommit mycket längre i dessa diskussioner jämfört med den kommersiella busstrafiken. I flera regioner körs ju nu elbussar i kommersiell drift, elbussar som i dagsläget främst depåladdas. När vi berör exempelvis elektrifieringen finns det ju också i dagsläget främst elbussar för stadstrafik att tillgå, även om även bussar för regiontrafik nu också börjar köras i kollektivtrafiken i Sverige, bl a i Skåne. Men med tanke på den starka utvecklingen de senaste åren och förväntningar för en fortsatt stark utveckling i framtiden är det här en fråga som behöver belysas bättre, därför är det mycket positivt att ACEA och IRU nu gör gemensam sak i frågan.

Läs hela brevet om implementeringen av infrastruktur för alternativa drivmedel till EU

De båda organisationerna IRU och ACEA har skrivit brev till EU-kommissionen om att de tydligare behöver driva på medlemsländerna inom EU i arbetet med implementeringen av infrastruktur för alternativa drivmedel. Anna Grönlund som är vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté välkomnar initiativet.