Miljösmart resande

Bussen leder utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta. Men fortsatt utveckling kräver rätt prioriteringar och en miljö- och klimatsmart skattemodell – till exempel slopad elskatt för bussar. Det måste ses som orimligt att elbussar inte behandlas på samma sätt som övrig eldriven kollektivtrafik. Vikten av fortsatt skattebefrielse för de höginblandade förnybara drivmedlen kan inte nog understrykas. 

Nuläge

Drygt 85 procent av bussarna i Sverige går idag på förnybara drivmedel. Utvecklingen fortsätter framåt och vi ser nu att utsläppsfria elbussar kommer snabbt in i stadstrafik runt om hela landet, och världen runt om.

Vägen framåt

Skatter och avgifter

För att fortsätta den positiva utvecklingen av förnybara drivmedel i busstrafiken är en fortsatt skattefrihet för höginblandade biodrivmedel ett måste. Nu gäller detta för de flytande biodrivmedlen endast år 2022. Regeringen har gjort ny ansökan om fortsatt skattebefrielse för de flytande biodrivmedlen för 2023-2033. Energiskatt på elbussar är en helt orimlig skatt då annan eldriven kollektivtrafik är befriad från denna skatt.

Utsläpp och partiklar

Vid upphandling av busstrafik är det viktigt att följa branschens rekommendationer. Det är inte drivmedlet som ska avgöra utan det är utsläpp som ska göra det. Läs mer i det branschgemensamma miljöprogrammet. 

Utmaningar

Före utgången av 2022 behöver vi finna en ny modell för beskattning av fossilfria drivmedel som inte strider mot EU:s regelverk men ändå driver på omställningen för en fossilfri fordonsflotta. Vi behöver få regeringen att lägga fram förslag om lika elskatt för alla kollektivtrafikens transportslag. Vi behöver få fler politiker och tjänstemän att använda bussen som ett sätt att minska stadens buller. 

För att nå dit måste alla berörda beslutsfattare inse potentialen med tyst busstrafik, vilket ställer krav på fakta och argument från Sveriges Bussföretag. Om fler följer branschens rekommendationer i Partnersamverkans Avtalsprocess får vi en standardisering som minimerar bussarnas miljö- och klimatpåverkan. Utmaningen är att få alla att inse att minsta avsteg och ändring kan ge negativa konsekvenser.

Vi vill:

  • Ha en långsiktig lagstiftning för förnybara drivmedel som bygger på ett reduktionspliktsystem och fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biodrivmedel.
  • Att offentliga upphandlingar följer branschens samlade rekommendation i Partnersamverkans avtalsprocess vad gäller miljö- och drivmedelskrav och sätter funktion före detaljkrav.
  • Att elskatten för buss blir likvärdig elskatten för andra transportslag inom kollektivtrafiken, såsom spårburen trafik.
  • Arbeta för ökade volymer av hållbart producerade biodrivmedel tillsammans med andra aktörer.