Om förbundet

Sveriges Bussföretag ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Vidare hjälper vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, biträde i förhandling, avtalstolkning och är ombud i arbetsrättsliga ärenden. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Som branschförbund tillvaratar vi branschens intressen. Vi agerar remissinstans och driver debatten i syfte att skapa förutsättningar för en livskraftig flygnäring.

I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Med Sveriges Bussföretag avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Bussföretag Service AB.

Om Förbundet:

Sveriges Bussföretag verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Sveriges Bussföretag Service AB finansieras genom serviceavgiften och erbjuder våra medlemmar service som exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar och informationsmaterial.

Kontakt

Anna Grönlund
Anna Grönlund Branschchef Sveriges Bussföretag Telefonikon 08 762 71 74

Kontakt

Linn Siden
Linn Siden Förhandlingschef Buss Telefonikon 08 762 71 79