Osund konkurrens och cabotage

Turistbussar på Kungliga Djurgården

Konkurrens på lika villkor är grundläggande för företagande, en väl fungerande marknadsekonomi och EU:s inre marknad. I de delar av Sverige som har stor turism från utlandet har svenska bussföretag under ett antal år noterat en närvaro på marknaden från ett stort antal bussföretag från andra medlemsstater i EU. Dessa kör i stor utsträckning turist- och beställningstrafik med stöd i den så kallade ”bussförordningen” (EU:s förordning (EG) 1073/2009).

Det finns anledning att tro att dessa företag som kör tillfälliga internationella persontransporter eller cabotage i Sverige bryter mot de lagar och regelverk som finns för den här typen av transporter och därmed utsätter svenska bussföretag för osund konkurrens.

Vilka frågor arbetar Sveriges Bussföretag med?

Frågan om cabotage och osund konkurrens inom persontransportsektorn är i dagsläget inte särskilt väl utredd i Sverige. Problematiken med osund konkurrens har fått betydligt större uppmärksamhet på godstransportområdet, där också flera initiativ har tagits på EU-nivå för att komma tillrätta med problemen. Det saknas motsvarande information om hur utbrett problemet är på persontransportsidan. Frågan har fått betydligt större uppmärksamhet på såväl politisk- som förvaltningsnivå i Norge, Danmark och Finland och Sveriges Bussföretag följer utvecklingen genom våra nordiska systerorganisationer.

Sveriges Bussföretags ståndpunkter

  • Problemen med osund konkurrens på persontransportsidan behöver uppmärksammas på politisk nivå
  • Skrivningen kring ”tillfällig trafik” i nu gällande förordning (1073/2009) är för vag och utrymmet för tolkning är för stort
  • Det bör införas en gemensam definition inom EU av hur många cabotageoperationer med buss som ska vara tillåtna under en viss tidsperiod
  • Myndigheternas tillsyn av nu gällande regelverk behöver ökas då den idag är bristfällig och få företag kontrolleras, vilket gör att risken att drabbas av sanktioner är minimal
  • Initiativ bör tas på EU-nivå för att komma tillrätta med problemen likt så som skett på godstransportområdet

Kartläggning av busscabotage och utländska bussföretags närvaro i Sverige

Under de närmsta åren kommer Sveriges Bussföretag genomföra ett projekt, finansierat av Svenska Bussbranschens Riksförbund, med syfte att utreda och tydliggöra situationen för svenska bussföretag som upplever att de utsätts för osund konkurrens. Målbilden är att ta fram ett robust faktaunderlag som kan användas som grund för ett kommande påverkansarbete.

Projektet bedrivs av Sveriges Bussföretag tillsammans med de regionala avdelningarna i Norrbotten och Stockholms län. En central del av projektet är en kartläggning av närvaron från utländska bussföretag på den svenska marknaden, inspirerat av liknande initiativ i Danmark och Norge. För att genomföra projektet så behövs engagemang från chaufförer hos bussföretag över hela Sverige.

Inrapportering sker genom en webbaserad app som hittas på busscabotage.se.

Ta del av informationen om hur kartläggningen kommer att gå till nedan och ta gärna kontakt med förbundet om ni är intresserade av att veta mer!

Oscar Sundås

Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik