Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Miljöfrågor

Att åka kollektivt ger oftast mindre miljöpåverkan än att åka bil. Sveriges Bussföretag arbetar därför för att en allt större del av persontransporterna ska ske med buss. Miljöfrågorna är också en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för bussbranschen. Genom att minimera busstrafikens miljöbelastning kan branschen locka fler resenärer och fortsätta att stärka bussens ställning inom svensk kollektivtrafik.

Miljöarbetet i bussbranschen har kommit långt och bussen är ett miljövänligt färdmedel. Man ställer höga miljökrav i upphandlingarna. Man kör många bussar på förnybara drivmedel idag som har låg drivmedelsförbrukning. De flesta bussbolag utbildar också sina chaufförer i miljövänligt körande, så kallad sparsam körning.

Avgasrening miljözoner och upphandlingskrav

Tanken med miljözoner är att skapa hållbara stadsmiljöer. Detta tycker vi är bra och vi stödjer det. För att klara kraven i miljözoner eller krav i olika trafikupphandlingar är det i dag fullt möjligt att med hjälp av eftermonterad avgasrening klara utsläppskraven motsvarande Euro VI. Detta kan man bland annat göra på bussar av Euro IV eller Euro V klasserna. På detta sätt klarar de högt ställda krav på avgasrening på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Det kommer att framgå av registreringsbeviset att en sådan buss har utsläppsklass motsvarande Euro VI.

Nuläge

I dagsläget kör drygt 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel. Det är HVO, RME, Etanol, biogas samt eldrivna bussar. Sveriges bussar är därmed den fordonsflotta som ligger absolut längst fram när det gäller att ha lämnat de fossila drivmedlen bakom sig. 

Det som styrt denna förändring är framför allt det arbete på miljöområdet som Partnersamverkan gjort genom sitt branschgemensamma miljöprogram med tillhörande miljökravsbilagor. En av styrkorna i det branschgemensamma programmet med dess kravbilagor är att kraven är formulerade som funktionskrav och inte detaljkrav. Det möjliggör att man kan ta tillvara teknikutveckling på ett hållbart sätt. 

Skatter och avgifter

För att kunna fortsätta denna positiva utveckling behöver branschen ett mer långsiktigt regelverk. Detta gäller dels för skatter på förnybara drivmedel och dels för fordon som kör på räls och är befriade från elskatt, som trådbuss. Därför borde även eldrivna fordon som och kör på vanlig väg också vara befriade från elskatt. Vi anser att detta är helt orimligt och direkt missgynnar en energieffektiv, klimatsmart och tyst teknik som nu gör sitt intåg över hela världen. 

Vi vill

  • Ha en långsiktig lagstiftning för förnyelsebara drivmedel som bygger på ett reduktionspliktsystem och fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biodrivmedel.
  • Att offentliga upphandlingar följer branschens samlade rekommendation i Partnersamverkans avtalsprocess vad gäller miljö- och drivmedelskrav och sätter funktion före särkrav.
  • Att elskatten för buss blir likvärdig elskatten för andra transportslag inom kollektivtrafiken, såsom spårburen trafik.

 

Kontakt

Lars Annerberg
Lars Annerberg Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet Telefonikon 08 762 71 57

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.