Transportfakta

Konjunktur och Index

En effektiv och funktionell transportbransch, vare sig det handlar om transportslag i luften, på vattnet eller på land, är en förutsättning för att människors vardag ska fungera eller att ekonomin växa via export eller import. Transporter och ekonomisk utveckling är tätt sammankopplade och branschen är konjunkturberoende. För att belysa hur transportbranschen mår gör Transportföretagen regelbundna mätningar som presenteras nedan

Transportindex för december 2022 landar på 26,7 vilket innebär att åkerinäringen upplever att konjunkturläget i branschen försämrats något ytterligare jämfört med föregående månad. Från september till december har index fallit kraftigt. Decembersiffran är det lägsta värdet sedan våren 2020.

Transportindex består av tre delindex - branschens syn på godsvolym, på sysselsättning och på orderingång.  

I december uppvisar delindex olika utveckling. Medan orderingång och godsvolym minskat har sysselsättning ökat något. 

Sysselsättning landar på 31,8 (+3 indexenheter från november), godvolym på 23,2 (-3,5) och orderingång på 24,9 (-1,9).  

Siffror och grafer finns i underlagsrapporten som du kan hämta här.

Transportindex december 2021 – december 2022

Ett indexvärde över 50 innebär att merparten i åkerbranschen upplever ett förbättrat konjunkturläge jämfört med föregående månad. Ett indexvärde under 50 innebär motsatsen.

Frågor och synpunkter? Kontakta mig

Mårten Bergman

Transportekonom

Mer information kommer att puliceras under första kvartalet 2023