Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Utredning om utfasning av fossila drivmedel pekar på utmaningar och möjligheter

I dag överlämnade regeringens särskilda utredare Sven Hunhammar utredningen om utfasning av fossila drivmedel till 2040. Den pekar på enorma utmaningar när transportsektorn ska ställas om och många frågor behöver besvaras kring hur Sveriges konkurrenskraft ska kunna upprätthållas.

I dag överlämnade regeringens särskilda utredare Sven Hunhammar utredningen om utfasning av fossila drivmedel, där man utgått från flera olika scenarier och bland annat undersökt förutsättningarna för att förbjuda försäljningen av nytillverkade fossildrivna fordon med start 2030.

Utredningen överlämnades till miljö- och klimatminister Per Bolund, som kommenterade att utsläppen kan och måste minska mer framöver.

Det kommer att krävas omfattande statliga och ökade investeringar i laddinfrastruktur för att elektrifiera transportsektorn

Elektrifieringen avgörande

För att klara utmaningen med klimatmålen och för att kunna närma sig målen i utredningen pekade Sven Hunhammar på att elektrifieringen är oerhört viktgt kommande år och att elektrifieringen ökat i betydelse inom i stort sett alla segment av vägtrafik – såväl den tunga trafiken som på personbilssidan. Samtidigt finns flera frågetecken kring hur den fortsatta elektrifieringen ska se ut. Sverige brottas som bekant med problem gällande elförsörjningen och än så länge är tillgången på laddinfrastruktur för elfordon begränsad.

”Svensk vägtransportsektor arbetar intensivt för att dra sitt strå till stacken med att Sverige ska nå målet om ett klimatneutralt samhälle 2045 men klarar det inte på egen hand. Det kommer att krävas omfattande statliga och ökade investeringar i laddinfrastruktur för att elektrifiera transportsektorn. När det gäller de tunga transporterna ställs det hårdare krav på effekt i elnäten och utbyggnaden av laddinfrastrukturen släpar efter, här brådskar det ännu mer än på personbilssidan. Omställningen vi har framför oss är enorm men med gemensamma krafter klarar vi det”, säger Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef hos Transportföretagen.

Biodrivmedel nödvändigt

Ytterligare ett viktigt ben som pekades ur är tillgången till biodrivmedel. I dag sker inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen enligt ett kvotsystem, den så kallade reduktionsplikten, som skiljer sig åt mellan diesel och bensin. Här föreslås istället ett gemensamt system samtidigt som innovationer måste understödjas för att hitta nya tekniska lösningar, i synnerhet när det gäller bio-bensin.

Det positiva är att utredningen har ett globalt perspektiv

Det finns också flera frågetecken som behöver redas ut även på detta område. Tillgången till biodrivmedel är begränsad och här krävs tydliga incitament för fortsatt och storskalig produktion, något som inte minst är viktigt för övriga transportslag, exempelvis flyget. Kostnaden måste också hållas på en rimlig nivå så att Sveriges konkurrenskraft och näringsliv inte skadas i omställningen.

”Det positiva är att utredningen har ett globalt perspektiv. Klimatfrågan är global och fordonsindustrins marknad är global. Vi måste gå i takt med andra länder”, säger Tina Thorsell.

Vidare konstaterar Transportföretagen att vi behöver biodrivmedel för en lång tid framöver och för att få ökad tillgång till hållbara biodrivmedel behöver produktionen öka. För att produktionen ska öka behövs det långsiktiga spelregler för att företag ska våga investera. Sett ur det perspektivet är diskussionerna om nollutsläppsfordon till 2030 olyckliga. Det torde snarare minska incitamenten att investera i biodrivmedel än öka dem.

Transportsmart och transporttät

Sist men inte minst noterar vi att man i utredningen pratar om att minska trafiken. Transportföretagens ingång är som alltid att framtiden kommer att vara transportsmart men fortsatt transporttät. Alla trender pekar i den riktningen – hur vi handlar, reser, arbetar och bor är helt beroende av välfungerande transporter och detta kommer inte att förändras. Snarare har dessa trender förstärkts i och med pandemin. Precis som övriga sektorer ska transportsektorn ta sitt ansvar för att minska utsläppen men det får inte ske på bekostnad av tillgängligheten.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.