Nyhet

Transportföretagen och Sveriges Bussföretag lämnar in gemensam konsekvensanalys rörande miljözon i Stockholm stad

Nyhet

I slutet av år 2024 planerar den politiska majoriteten i Stockholm stad att införa miljözon klass 3 i en del av Stockholm city. Nu visar en konsekvensanalys framtagen av flera branschorganisationer att planerna har en för snäv tidsram och kommer att få stora negativa konsekvenser för näringslivet. Bland annat hotas 200 000 bussresor och möjligheten till varuleveranser.

Förra veckan lämnade Transportföretagen, Sveriges Bussföretag, Fastighetsägarna Stockholm, Företagarna, Svensk Handel och Visita in en gemensam konsekvensanalys rörande miljözon i Stockholm stad till politikerna i stadshuset. Näringslivet ställer sig positivt till en omställning som leder till en mer hållbar stad men ser utmaningar som vi berörda aktörer, tillsammans med Stockholm Stad, behöver lösa innan beslutet genomförs. Den politiska majoritetens beslut om miljözon 3 fattades utan en ordentlig konsekvensanalys. Därför har branschorganisationerna själva gjort denna för att visa hur det slår mot näringslivet och Stockholm citys attraktionskraft.

Stor risk för brist på transporter

I dag är endast 3,8 procent av Stockholms lätta lastbilar el-drivna. Även fast andelen skulle öka så skulle miljözonen leda till dyrare transporter då elektriska lastbilar är betydligt dyrare än dieseldrivna. Innan det blir realistiskt att kunna genomföra miljözon 3 behöver Stockholms stad stärka incitamenten för att investera i ellastbilar genom att se till så att effekten i näten stärks och tillgången på laddinfrastruktur ökar.

När det gäller turistbussar finns det i princip inga som uppfyller kraven för miljözonen i dagsläget.  Av 1745 turistbussar i Sverige är det idag en (1) som är eldriven. Det fåtal bussar som finns till salu och går på el är dessutom tillverkade under villkor som många regioner i Sverige inte accepterar, då de levereras av kinesiska företag. Turist- och beställningsbusstrafiken genererar årligen tusentals resor till Stockholm som ger intäkter till besöksnäringen.

Den snäva tidshorisonten för miljözonen ställer även till bekymmer för taxinäringen. Långa leveranstider på elektriska fordon och otillräcklig utbyggnad av publik laddinfrastruktur försvårar. Den befintliga fordonsflottan uppfyller till stor del inte kraven för miljözonen, vilket kommer att skapa problem för alla typer av resor som taxiföretagen erbjuder, privata-, företags- och omsorgsresor.

Konsekvensanalysen belyser i övrigt bland annat

- att det krävs en omställningsperiod med en rimlig tidplan
- att det råder brist på fordon som uppfyller kraven
- att nödvändig infrastruktur saknas
- att city riskerar att förlora i attraktionskraft
- att det finns risk för snedvriden konkurrens och förlorade arbetstillfällen
- att det även finns andra potentiella insatser som kan leda till bättre luftkvalitet

Transportföretagen och Sveriges Bussföretag kommer fortsätta arbetet med att påverka implementeringen och utformningen av miljözon 3, med fokus på ett införande som särskilt tar hänsyns till transportsektorns behov och är baserat på relevant fakta.

Läs konsekvensanalysen här.

Läs pressmeddelandet "Gemensam konsekvensanalys rörande miljözon i Stockholm stad"

För mer information eller frågor kontakta gärna: