Nyhet

EU-dom kan upphäva skattebefrielse för biogas och biogasol

Nyhet

Tribunalen vid EU-domstolen ogiltigförklarade den 21 december EU-kommissionens beslut från i juni 2020 om att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol för uppvärmning respektive motorfordon till och med 2030. Det skapar osäkerhet kring de framtida förutsättningarna för skattebefrielsen.

Det är det tyska biogasföretaget Landwärme som sommaren 2020 överklagade EU-kommissionens beslut att godkänna energi- och koldioxidskattebefrielse för biogas och biogasol. Landwärme ansåg att stödet kan leda till överkompensation genom att stöd ackumuleras från flera olika medlemsstater. Det kan enligt Landwärme skapa pristryck på de priser som tillämpas av de biogasproducenter som inte får stöd.

EU-domstolen ansåg att EU-kommissionen inte hade utrett detta tillräckligt noga . EU-kommissionen hade yrkat på att Landwärmes talan skulle ogillas, och även den svenska regeringen intervenerade till stöd för kommissionens linje. EU-domstolen menar att kommissionen borde gjort en fördjupad granskning av att skattebefrielserna var proportionerliga genom att undersöka om det skulle kunna uppstå överkompensation som skulle få allvarliga svårigheter för andra aktörer på biogasmarknaden.

EU-domstolens dom innebär därmed att EU-kommissionens beslut om skattebefrielserna för icke livsmedelsbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motorfordon ogiltigförklaras. Det finns en möjlighet för parterna att överklaga domen inom två månader.

-       Det här är mycket oroande, inte minst för de åkerier som satsat på biogas och svensk kollektivtrafik, säger Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen och tillägger att Transportföretagen följer frågan noga.

I ett skriftligt svar på en fråga från den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johan Löfstrand svarar finansminister Elisabeth Svantesson att Tribunalen inte gjort en bedömning huruvida skattebefrielserna är förenliga med statsstödsregelverket. Domen handlar främst om kommissionens handläggning och ”huruvida en djupare granskning av stödordningarnas förenlighet var nödvändig för att kunna fatta besluten”. Tribunalen anser att kommissionen borde gjort en sådan fördjupad granskning. Elisabeth Svantesson skriver att det kommer att göras av EU-kommissionen oavsett om tribunalens dom överklagas.

Hon skriver att regeringen är angelägen om att så ”snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt”. Regeringen analyserar för närvarande för- och nackdelar med att överklaga givet läget.