Nyhet

Världen kom till Sverige med målet att minska antalet trafikdödade

Nyhet

Under förra veckan hölls i Stockholm en global ministerkonferens om trafiksäkerhet. Totalt samlades 1 700 deltagare från cirka 140 länder för att sätta nya mål för att minska antalet, nära 1,4 miljoner människor, som varje år omkommer i trafiken.

Totalt dör nära 1,4 miljoner människor årligen i trafiken, eller nära 3700 människor om dagen. Trafikolyckor är den nionde största dödsorsaken i världen och om utvecklingen inte vänds beräknas det år 2030 vara den femte största dödsorsaken. Med anledning av de dystra siffrorna hölls under förra veckan en global ministerkonferens i Sverige som siktar på att förbättra arbetet, bland annat med koppling till FN:s globala mål.

–        Under konferensen förankrade man ett niopunktsprogram som tagits fram av en expertgrupp. Det är en deklaration som ska vara inriktningen för det globala trafiksäkerhetsarbetet fram till 2030. För världen är detta ett stort steg där man går från att tänka på trafiksäkerhet som en fråga om just trafiksäkerhet till att lyfta det som en folkhälsofråga. Exempel på åtgärder är infrastruktur som utgår från nollvisionstanken, att fortkörning inte ska accepteras och hastighetsbegränsningar i tätorter, säger Erik Risberg, branschutvecklare med inriktning trafiksäkerhet, Transportföretagen.

Du planerar, du genomför, du kontrollerar, du justerar

Allra störst nyhet är just att systemtänket kommer att genomsyra arbetet:

–        På samma sätt som företag i dag arbetar med en hållbarhetsredovisning och tar ansvar för hela sin process ur ett miljöperspektiv ska man också göra det när det gäller transporter och trafiksäkerhet. Om du tillverkar tändstickor ska du ta ansvar för och redovisa hur du som företagare arbetar med trafiksäkerhetsfrågan – inte bara i din del utan i hela värdekedjan.

Han fortsätter:

–        Det här tror jag är något som vi kommer att höra talas om även i Sverige, denna nya inriktning. Det är bra för hela samhället och näringslivet att vi sätter ett värde på detta. Vi ska hålla hastigheter, kör- och vilotider och andra regler. Det bidrar till färre olyckor och en förbättrad livsmiljö för den enskilda individen. 

En revolution i globalt perspektiv 

Samtidigt, menar Erik Risberg, är detta en större revolution i ett globalt perspektiv än vad det är i Sverige där vi sedan 1997 arbetar med en nollvision.

–        Det handlar om ett helhetsgrepp om en samhällsfråga och att applicera ett systematiskt förhållningssätt för att kontinuerligt förbättra förutsättningarna i trafiken. Du planerar, du genomför, du kontrollerar, du justerar. Det görs redan nu inom ramarna för nollvisionen. Det synsättet tror jag dock kommer att vara det stora nytänkandet globalt.

Även i Sverige kommer trafiksäkerhetsarbetet att vässas ytterligare kommande år. Innan konferensen presenterade regeringen att vi ska halvera antalet förolyckade i trafiken fram till 2030

–        Det är inte ett orimligt mål. Om alla höll hastigheten, körde nyktra och använde bälte skulle vi kunna nå det redan i dag.

Samtidigt kommer vi att behöva fortsätta att investera i vägnätet, vilket i delar av landet är eftersatt, och även underhåll som exempelvis vinterväghållning.

–        Det får inte bli så att vi bara arbetar med ett enda verktyg i verktygslådan – sänkta hastigheter. Vi måste vara villiga att satsa pengar på att förbättra vägnätet. Att enbart sänka hastigheterna, som i och för sig är en åtgärd som har effekt, är lite som att backa in i framtiden. Vi måste jobba på flera områden parallellt för att nå nollvisionsmålet, avslutar Erik Risberg.

Fakta:

Nära 1,4 miljoner människor dör årligen i trafikolyckor.

20-50 miljoner människor skadas eller får bestående men.

Trafikolyckor är den nionde största dödsorsaken och står för över 2 procent av dödsfallen i världen.

Över 90 procent av dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomstländer.