Motorman

Motormän utför reparationer av teknisk utrustning och underhåll av huvud- och hjälpmaskineriet ombord på fartyg.

Motormän utför reparationer och underhåll inom den tekniska avdelningen ombord på fartyget. De arbetar också med maskinernas skötsel och passning samt utför underhålls- och rengöringsarbeten. Även underhåll av huvud- och hjälpmaskineriet och annan teknisk utrustning ingår i deras arbetsuppgifter. I arbetet används olika handverktyg och maskiner.

Motormän är anställda på rederier och arbetar till sjöss. De jobbar oftast dagtid i pass på mellan åtta och tio timmar och det kan också förekomma jourtjänstgöring och arbete nattetid. Arbetsperioderna är uppdelade, där en period av arbete ombord på fartygen följs av en lika lång period av ledighet.

Utbildning

Motormän utbildas inom gymnasieskolans riksrekryterande sjöfartsutbildningar, vilka finns på sju orter i Sverige:

Under de tre åren på gymnasiet varvas teoretiska studier och praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena som alla elever i Sverige läser, ligger fokus på fartygskurser som handlar om säkerhets, drifts- och underhållsarbete ombord.

Eftersom en sjöfartsutbildning är en praktisk utbildning ingår även 75 dagars arbetsplatspraktik (APL). Dessa görs på fartyg i handelsflottan t.ex. på passagerarfartyg eller isbrytare. Efter examen är behörigheten vaktgående maskinpersonal och efter en viss tid till sjöss erhålls en motormansbehörighet.

Karriärvägar

När du har arbetat några år som motorman och om du har högskolebehörighet kan du välja att studera vidare på universitet till t.ex. sjökapten, sjöingenjör eller drift- och underhållstekniker. Dessa utbildningar finns på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg eller på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om motorman: