Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sverige havererar utan transportsektorn

Om vi inte värnar om vår infrastruktur och fortsätter att utveckla den, då kommer Sverige att haverera om krisen kommer. I samband med rikskonferensen Folk och försvar vill vi därför uppmana till fortsatta satsningar på vår inhemska transportsektor.

 

Sommaren 2018 rådde missväxt i Sverige. Det har historiskt sett inte varit speciellt ovanligt i ett land där svälten ofta stått för dörren. Trots det kunde du under hösten köpa grönsaker, potatis och färskt bröd i butiken. I dag kan vi med transporternas hjälp omfördela resurser dit de behövs. Med lastbilar, fartyg, flygplan och tåg har samhällets motståndskraft vid kris ökat betydligt.

Samtidigt vet vi att delar av transportsystemet bortprioriteras. De politiska kastvindarna för ofta med sig kortsiktiga beslut – ett transportslag eller drivmedel gynnas under en tid, för att nästa mandatperiod ersättas av andra prioriteringar. Vi behöver se alla transportslag som del av samma nätverk, av samma motståndskraft, om Sverige ska vara tåligt vid kris eller konflikt. Vi behöver långsiktiga spelregler och vi behöver prioritera transportsektorn. Om vi inte investerar i att utveckla vår infrastruktur kan det annars få förödande konsekvenser.

Med lastbilar, fartyg, flygplan och tåg har samhällets motståndskraft vid kris ökat betydligt.

Samtidigt som omvärldssituationen har förändrats har också det svenska vägunderhållet lämnat mycket att önska. Det gäller inte minst för det finmaskiga nät av vägar som binder samman städerna och landsbygden. Detta vägnät är avgörande för att räddningspersonal, transporter eller försvar ska kunna ta sig fram dit de behövs eller för att vi ska kunna evakuera människor vid behov. Genom att vi ökar investeringarna i Sveriges vägnät ökar vi också vår motståndskraft vid samhällsstörningar.

Ytterligare en fråga vid kris och konflikt är att Sverige i dag är beroende av importerade drivmedel. Våra krislager skulle snabbt sina vid en längre konflikt. Ett sätt att minska känsligheten och att även i kris kunna förse både försvar och civilsamhälle med livsviktigt bränsle, och att därigenom få transporterna att fortsätta rulla, är att vi satsar på en storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige. Vi har redan tillgång till råvaror, men vi behöver ge stöd så att produktionskapaciteten kan byggas upp.

Vid kris och konflikt får svenska flygplatser en avgörande betydelse, inte minst de regionala. De innebär att vi snabbt kan transportera material som exempelvis livsmedel, sjukvårdsutrustning eller medicin över långa sträckor. Lika viktigt som att vi behöver flytta materiella ting är att flyget låter oss förflytta kompetens över stora avstånd. Vi måste kunna garantera en fungerande infrastruktur. Det inkluderar bibehållen trafikledning och att vi har livskraftiga bolag som kan utföra flygningarna.

Vi får inte heller glömma bort att Sverige, liksom resten av världen, är del av de globala leveranskedjorna. Utan komponenter och reservdelar från andra delar av världen skulle svensk industri snabbt stanna upp. Flyget och sjöfarten kommer vid kris eller konflikt att vara våra livlinor ut i världen när det gäller att förse oss med de resurser som vi inte kan producera i landet. Den hårda prispressen på transporter har dessvärre lett till att det i dag inte finns någon större redundans i systemet, det vill säga överskjutande kapacitet som kan utnyttjas. Vi behöver värna om våra bolags konkurrenskraft och om en sund internationell konkurrens så att god kapacitet i transportsystemet kan bibehållas på hemmaplan.

Vad behöver då sammanfattningsvis göras?

Först och främst behöver vi fortsätta att investera i våra transportsystem. Hamnar, flygplatser, järnvägar och vägnät i hela landet måste hållas i gott skick. Vi behöver långsiktiga spelregler och en förståelse för att transportsystemet existerar som en helhet där de olika transportslagen kompletterar varandra.

Transportnäringen befinner sig just nu i en omvälvande tid. Ny teknik, mål om ökad hållbarhet och digitala lösningar stöper sakta men säkert branschen i en ny form. I den resan skapas möjligheter och vi får inte glömma bort att transportnäringen är Sveriges livlina, vårt blodomlopp, om det värsta skulle inträffa. Då krävs det också att vi fortsätter att utveckla infrastrukturen så att vi även fortsatt är motståndskraftiga vid störningar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.