Osäkert omvärldsläge sätter ramarna

Osäkerheten i förutsättningarna för den svenska ekonomin och företagen i transportnäringen är större än på mycket länge. Efter pandemins tuffa år har Europa ställts inför den ryska aggressionen och kriget i Ukraina. Detta har inneburit en situation där både arbetstagare och arbetsgivare ställts inför eskalerande kostnadsökningar. Därtill kommer en osäkerhet när det gäller brister i vissa logistikkedjor som utmanat företag både nationellt och internationellt. Svenska företag behöver nu långsiktigt anpassa sig till nya förhållanden för att säkra ekonomi, logistik och möjlighet att leverera varor och tjänster.

Osäkerheten framåt är stor. Därför krävs en ansvarsfullt genomförd avtalsrörelse. 

Sveriges ekonomi är till stor del fortfarande beroende av export och den internationellt konkurrensutsatta verksamheten måste därför få sätta märket. Industrins förutsättningar påverkar också både på kort och lång sikt transportnäringens möjligheter att växa. Denna förutsättning påverkar löneutrymmet i avtalsrörelsen och gör det särskilt viktigt att företagen kan bibehålla sin konkurrenskraft.

Parallellt med osäkerheten på det ekonomiska planet fortsätter konkurrenstrycket och förändringstakten att öka. Faktorer såsom digitalisering, politiska beslut i klimatfrågor samt den tekniska utvecklingen sätter företagen i våra branscher under ett hårt tryck att ständigt utvärdera och förändra sina arbetsmetoder och affärsmodeller.

Då vinstmarginalerna under en femårsperiod har varierat kraftigt ser vi ännu inga tecken på att företagen står säkra från besparingar och nedskärningar. Tvärtom har företagens lönsamhet mattats av och vi står inför en lågkonjunktur.

Företagen kan inte ta på sig kostnader eller underkasta sig regleringar som gör det svårare att anpassa verksamheten till framtiden. Tvärtom ser vi att trycket på att ställa om till nya teknik- och leveransmodeller snarare har ökat.

Kollektivavtalen måste i dagsläget utvecklas för att ge företagen möjlighet att växa och förändras på sätt som vi inte alltid kan förutse – det är detta som skapar såväl ökad produktivitet som fler arbetstillfällen. Därför är det viktigt att vi nu gemensamt finner en fungerande väg för att öka företagens flexibilitet. Klarar vi den utmaningen kommer vi att säkra både dagens och morgondagens jobbtillfällen.