Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportstyrelsen höjer bara en avgift mot bakgrund av pandemin

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin har Transportstyrelsen beslutat om en restriktiv hållning när det gäller avgiftshöjningar för 2021. 

Transportstyrelsen geomför varje år en översyn av avgiftsnivåerna. Mot bakgrund av den pågående pandemin blir det däremot bara en avgift som nu höjs. 

– För att underlätta för alla som verkar i en mycket utsatt bransch väljer vi att frysa våra avgiftsnivåer och låta dem ligga kvar på 2020-års nivå, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

– Vi välkomnar Transportstyrelsens beslut att inte höja avgifterna, men vi vill också poängtera att vi ser det som nödvändigt att de ser över sina avgiftsnivåer generellt så att inte branschens återhämtningskraft påverkas negativt, kommenterar Fredrik Kämpfe, branschef flyg, Transportföretagen. 

Två förändringar till 2021

Transportstyrelsen bedömer att två avgiftsförändringar behöver göras.

  • Vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret föreslås höjas från 65 kronor till 75 kronor. Höjningen behöver göras för att säkerställa en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Höjningen bedöms inte få någon större påverkan på företagens ekonomi.
  • Avgifterna för lotsdispenser inom sjöfartsområdet behöver anpassas på grund av ändrade regler. Men bedömningen är att det totala avgiftsuttaget inom området inte kommer att ändras.

Transportstyrelsens förslag om avgiftsjusteringar inom dessa områden kommer att remitteras i vanlig ordning men processen inleds efter sommaren i stället för som brukligt i juni.

Läs informationen i sin helhet här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.