Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Många frågor att reda ut kring genomförandet av Tillgänglighetsdirektivet

Karin Atthoff arbetar till vardags som näringspolitisk expert för Sveriges Bussföretag, Transportföretagen. Nu kommer hon också att medverka som expert i utredningen kring genomförandet på nationell nivå av det så kallade Tillgänglighetsdirektivet. 
–  Direktivet kommer med all sannolikhet att innebära en del förändringar för Transportföretagens medlemmar som behöver tillgänglighetsanpassa till exempel hur information om transporttjänster tillhandahålls.

Bakgrunden till direktivet återfinns i FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EU-kommissionen ansåg att tillämpningen av konventionen kunde innebära skillnader på den inre marknaden. Därför ville de skapa en EU-gemensam lagstiftning med syfte att undvika sådana skillnader vid tillämpning av konventionen.

 - En stor utmaning vid genomförandet av lagstiftningen är att göra det på ett tydligt sätt så att företag som ska följa den får klarhet i vilka krav som faktiskt ställs och hur de praktiskt ska göra för att efterleva dem. Om det blir alltför otydligt finns det en risk att målsättningen inte heller uppnås. Direktivet är formulerat på ett sätt som innebär stort utrymme för tolkningar och det försvårar efterlevnaden. Det måste vara så lätt som möjligt att göra rätt, säger Karin Atthoff.

Exempel på produkter och tjänster som ska tillgänglighetsanpassas är elektroniska kommunikationstjänster, audiovisuella medier, hemsidor och webbplatser, mobila applikationer och produkter där det ingår självbetjäningsterminaler – exempelvis vid biljettförsäljning eller incheckning.

Karin Atthoff har arbetat med direktivet sedan det presenterades av EU-kommissionen och är nominerad till utredningen av Svenskt Näringsliv. Hon kommer således att företräda flera branscher som berörs av den nya lagstiftningen.  

Utredningen kommer att ha ett första möte i slutet av juni och ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2021. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.