Tillgång till kompetens

Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad

Tillgången till kompetens är en av näringslivets största utmaningar i nuläget och har stor betydelse för konkurrenskraft och tillväxt. Utmaningen gäller även företag i transportsektorn.

Det mesta pekar på att efterfrågan på transporttjänster fortsätter växa över tid. Såväl transportköpare som omvärlden i stort förväntar sig minskade utsläpp parallellt med hög tillgänglighet och en robusthet i transportsystemet. Ett arbete pågår med en omställning till ett mer digitalt baserat och automatiserat transportsystem. 

Det offentligt finansierade utbildningssystemet tillfredsställer inte transportbranschens efterfrågan på kompetens. Transportföretagen ser samtidigt inte att den tekniska utvecklingen – närmast elektrifieringen, automatisering och självkörande fordon – kan ersätta behovet av kompetenta medarbetare i transportsektorn. Faktum är att transportbranschen år 2035 förväntas anställa 25 000 fler medarbetare än vad som är fallet idag.  Samtidigt uppskattas transportsektorns löpande rekryteringsbehov, till följd av personalomsättning och pensionsavgångar, till cirka 10 000 medarbetare per år. 

Det är inte bara numerären som utvecklas. Parallellt förändras även kompetensefterfrågan. Den tekniska utvecklingen går snabbt och ställer krav på nya kunskaper och färdigheter. Kunskaper inom logistik, elektrifiering och automatisering efterfrågas i allt större omfattning. Detsamma gäller även förmågan att hantera branschens miljöutmaningar liksom krav på en utvecklad förståelse för kundbehov och hur dessa kan tillfredsställas.  

Enkelt uttryckt kan sägas att utbildningssystemets omställningsförmåga blir helt avgörande för transportsektorns möjligheter att tillfredsställa branschens framtida kompetensbehov – sett såväl till den numerära efterfrågan som efterfrågade kunskaper och förmågor.

Transportföretagens principer

  • Elevplatserna i det offentliga utbildningssystemet ska kvalitativt och kvantitativt tillfredsställa branschens behov.
  • Antalet kvinnor som jobbar i transportsektorn måste öka.

Våra exempel på åtgärder

Fler utbildningsplatser

Antalet platser såväl inom gymnasieskolan som vuxenutbildningen måste öka och företag och branscher måste få ett mycket större inflytande över yrkesutbildningarna.

Arbetsmarknadsutbildningar

Upphandlingssystemet för arbetsmarknadsutbildningar måste anpassas för att bättre möta överprövningar. Det kan uppnås genom att dela upp upphandlingarna – dels i mindre geografiska delar, dels i fler upphandlingar – istället för en stor upphandling över hela Sverige.

Modernisera utbildningssystemet

Utbildningssystemet måste bli mer flexibelt och förändringsbenäget för att bättre möte de faktiska behov som finns ute hos företagen idag, och i framtiden.

Körkort

Körkortstagande måste stimuleras – inte minst införandet av möjligheten till CSN-lån för körkortstagande kopplat till behörigheterna C och D, dvs lastbil och buss.

Yrkesutbildningar

Intresset för yrkesutbildningar är inte tillräckligt stort i Sverige. Det behövs en attitydförändring till yrkesutbildningar i samhället och här måste branscher och politiken långsiktigt och tillsammans bidra.

Fakta

Faktaruta
  • Transportnäringen sysselsätter omkring 320 000 personer.
  • Transportnäringen behöver rekrytera 150 000 till år 2035.

Kontakt

Foto på Caj Luoma

Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning