Gemensamma EU-regler är nyckeln

Flyget, precis som andra verksamheter, omfattas i dag av flera EU-gemensamma regelverk som syftar till att minska utsläppen. Att ha en egen, nationell flygskatt ovanpå det blir med andra ord som en skatt ovanpå en annan skatt. I det här fallet innebär det färre resurser att investera i sådant som gör skillnad på riktigt – exempelvis ny teknik.

Handel med utsläppsrätter

Inom EU finns idag ett system för handel med utsläppsrätter. Man skulle enkelt kunna säga att ett utsläppshandelssystem leder till en säker och fastställd utsläppsminskning men ett osäkert pris, medan en skatt leder till ett säkert pris men en osäker påverkan på utsläppen.

Om vi vill åt en minskning av utsläpp är handel med utsläppsrätter därför ett bättre system. EU ETS innebär att det sätts ett tak för flygets utsläpp inom EU och att flygbolagen får handla med utsläppsrätter inom ramen för detta system.

Vad innebär ReFuelEU Aviation?

ReFuelEU Aviation innebär en ambitiös lagstiftning för att flyget ska bidra till att nå det utsläppsmål som fastställts i Parisfördraget och i EU:s hållbarhetsmål. ReFuelEU Aviation tvingar EU:s flygplatser och bränsleleverantörer att se till att från och med 2025 kommer minst 2 procent av flygbränslet att vara hållbart. Denna andel ökar sedan vart femte år och stiger successivt till 35 procent år 2050.

Enligt de nya reglerna kommer begreppet hållbara flygbränslen att omfatta syntetiska bränslen, vissa biobränslen framställda av jord- eller skogsbruksrester, alger, bioavfall, använd matolja eller vissa animaliska fetter. Dessutom har man säkerställt att foder- och livsmedelsgrödor och bränslen som härrör från palm- och sojamaterial inte kommer att klassas som hållbara eftersom de inte uppfyller hållbarhetskriterierna.

 Dessutom inkluderas även förnybart väte som en del av en hållbar bränslemix. Det är en lovande teknik som successivt kan bidra till att minska koldioxidutsläppen inom luftfarten.