Vår verksamhet

Transportföretagen Motor hjälper dig som är arbetsgivare. Kontakta oss när du vill diskutera frågor som rör dina anställda, vad som står i kollektivavtalet och arbetsmiljö.

Stöd vid förhandlingar och i arbetsrättsliga frågor

Vi ger våra medlemsföretag stöd i alla frågor som rör relationen till de anställda. Vi ger den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt lag och kollektivavtal. Vi lämnar råd inom hela arbetsrättens område, inklusive avseende arbetsmiljö, och vi biträder medlemmarna i domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskapen av arbetsgivare.

Rådgivning nära ditt företag

En av våra viktigaste funktioner är att finnas nära till hands för ditt företag. Genom våra regionkontor får du som medlem en kontaktperson som känner såväl branschen som förhållandena i ditt område.

Transportföretagen Motor ska vara det självklara valet för företag inom branschen

Processhjälp

Juristerna på avdelningen för juridik och processer företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga processer i tingsrätt och i Arbetsdomstolen.

Vi hjälper även medlemsföretagen med att överklaga ärenden inom arbetsmiljöområdet. Det ingår i medlemsavgiften att få rättshjälp i arbetsrättsliga tvister samt arbetsmiljöärenden.

Våra jurister bevakar och informerar om förändringar i lagstiftning, påverkar ny lagstiftning som remissinstans samt ger råd och stöd till våra medlemsföretag i arbetsrättsliga frågor.

Våra jurister medverkar också regelbundet vid Transportföretagens kurser för att informera om ny lagstiftning och aktuella rättsfall.

Sluter kollektivavtal

Vi tecknar kollektivavtal med IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Svenska Målareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet och Unionen.

Utbildning för ditt företag

Vi bedriver branschnära kompetensutveckling som passar både mindre och större medlemsföretag. Du kan fördjupa dina kunskaper inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration. Vi har ett fast utbildningsprogram, men anordnar också skräddarsydda utbildningar på begäran.

Arbetar aktivt med kompetensförsörjning

En av motorbranschens viktigaste frågor är att säkerställa kompetensförsörjningen – såväl avseende kompetens som numerär. Vi lägger därför mycket tid på att få myndigheter att satsa resurser på åtgärder inom utbildnings- respektive arbetsmarknadsområdena. Parallellt jobbar vi aktivt med att påverka både ungdomar och vuxna att söka utbildningar som leder till jobb i motorbranschens företag genom många olika projekt med kompetensförsörjningsinriktning.

Vi har även det operativa ansvaret för verksamheterna inom yrkesnämnden LYN. Detta i kombination med vårt djupa engagemang i TYA och Motorbranschcollege, MBC, gör att vi har täta kontakter med IF Metall, Målarna, Svenska Transportarbetareförbundet och Kommunal. Även på myndighetssidan är kontakterna fler – de mest frekventa är med Skolverket, Transportstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

En löpande dialog förs med skolor och andra utbildningsarrangörer liksom med företag i våra olika delbranscher. Av stor betydelse är också vårt regionala arbete inom kompetensförsörjning då en mängd beslut inom området fattas på regional och kommunal nivå.

Transportföretagen och Svenskt Näringsliv

Transportföretagen Motor ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Transportföretagen ingår i sin tur i Svenskt Näringsliv, som arbetar med allmänpolitiska frågor för att förbättra företagandet i stort.

Mål och Vision

Vi ska vara det självklara valet för företag inom branschen. Vi ska sluta kollektivavtal för motorbranschen, som ger medlemmarna arbetsfred samt gynnar utveckling, konkurrenskraft, samarbete och arbetsglädje!

Vi ska vara en kompetent fullserviceorganisation som står till medlemmarnas förfogande i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Verksamheten ska bedrivas så att den tillgodoser medlemsföretagens krav på och behov av service i arbetsgivarfrågor. Detta innebär att Transportföretagen Motor genom biträde, rådgivning, information och utbildning ska bistå medlem­marna i frågor rörande kollek­tivavtal, lönebildning, förhand­lingsfrågor och andra frågor som berör medlemmarna i deras egenskap av arbetsgivare.

Vi ska aktivt medverka till att regelver­ket och lönebildningen på arbets­marknaden utformas så att de gyn­nar medlemsföretagens utveckling och medverkar till att stärka deras konkurrenskraft. Slutna kollektivavtal ska vara konkurrensneutrala och underlätta långsiktig plane­ring i företagen. Vi ska också aktivt medverka till att utbildnings- och rekryteringsförutsättningarna är sådana att branschens behov av kompetent personal tillgodoses. 

Styrelse

Sven-Olof Gudmundsson
Sannarps Bensin o Butik AB, ordförande

Thomas Nilsson
Castrol Sweden AB, vice ordförande

Martin Persson
Bilbolaget Invest Sundsvall AB, ledamot

Tomas Sköldulf
Circle K Detaljist AB

Lennart Börjesson
Börjesson Bil i Ängelholm, ledamot

Claes Jerveland
Volkswagen Group Sverige AB, ledamot

Håkan Svensson
Vianor AB, ledamot

Anna Liljedahl
Finnvedens Lastvagnar AB, ledamot

Mikael Olsson
Mercedes-Benz Försäljnings AB, ledamot

Elin Delvert
Bilia AB, ledamot

Robert Dimmlich
Organisationen Sveriges Servicestationer, ledamot

Anna Svenstig
Svenstigs Bil AB, ledamot

Stadgar

MAFs stadgar med giltighet från den 25 september 2003.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

§ 1 Omfattning

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), som är ett förbund inom Föreningen Svenskt Näringsliv, utgör en sammanslutning mellan företag inom motorbranschen, såsom bil-, traktor- och entreprenad- maskinhandlare, bil-, traktor- och entreprenadmaskinverkstäder, däckhandlare och däckreparationsverkstäder, bil- och industrilackeringsverkstäder, bensinstationer, garage- samt bärgningsföretag med syfte som här nedan anges.

§ 2 Ändamål

Förbundet har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I sådant syfte har förbundet särskilt

 • Att handlägga frågor angående kollektivavtal,
 • Att bistå medlemmar vid uppkommande tvister mellan dem och arbetstagare,
 • Att bereda sina medlemmar Svenskt Näringslivs stöd och gottgörelse vid strejker eller lockouter i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar,
 • Att insamla och bearbeta det statistiska material och det erfarenhetsmaterial, som kan befinnas erforderligt för främjande av förbundets och Svenskt Näringslivs syften,
 • Att handlägga frågor som genom lag eller särskilda avtal berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,
 • Att i egenskap av part på arbetsmarknaden tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör utbildning av arbetstagare samt i frågor som rör rationalisering av verksamheten vid medlemsföretagen.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i förbundet och därmed följande delägarskap i Svenskt Näringsliv kan efter prövning av förbundets styrelse beviljas arbetsgivare, som i Sverige utövar yrkesmässig rörelse inom motorbranschen eller därtill angränsande verksamhet.

Arbetsgivares medlemskap i förbundet omfattar, om styrelsen och Svenskt Näringsliv ej annat medgivit, samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamhet för vilken anslutning till förbundet skett.

På begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv är arbetsgivare, som sökt eller erhållit medlemskap i förbundet för viss verksamhet, skyldig att lämna uppgift huruvida och i vilken omfattning han bedriver annan rörelse, som står utanför Svenskt Näringsliv. Om styrelsen så påfordrar, är arbetsgivaren jämväl med avseende på sådan rörelse skyldig att söka inträde i förbundet för verksamhet som i § 1 sägs.

§ 4 Inträde

Ansökan om inträde skall inges till förbundet enligt fastställt formulär, som tillhandahålles av förbundet eller Svenskt Näringsliv. Arbetsgivare, som beviljas inträde i förbundet, är skyldig att ställa sig till efterrättelse förbundets och Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal, som träffas mellan föreningen och förbundet.

§ 5 Avgifter

Förutom de avgifter som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utge till Svenskt Näringsliv skall han till MAF och annan juridisk person, i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsmöte.

§ 6 Förvaltning

a) Styrelse

Ledningen av förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

b) Styrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen består av det antal ledamöter, som på varje ordinarie förbundsmöte beslutas, dock minst sju.

Förbundsstyrelsens ledamöter väljs på förbundets ordinarie förbundsmöte för tiden t. o. m. nästföljande ordinarie förbundsmöte, varvid där så är möjligt, tillses att förekommande särskilda intressegrupper och olika delar av landet erhåller rimlig representation i styrelsen.

Styrelsens ordförande utses av förbundsmötet.

Avgående ledamot kan återväljas.

Styrelsen utser för varje år inom sig vice ordförande. Är både ordföranden och vice ordföranden hindrade att komma till något sammanträde, utses ordförande för tillfället.

c) Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Vid lika röstetal gäller den mening, ordföranden biträder.

§ 7 Verkställande direktör

Verkställande direktören handhar i enlighet med för honom utfärdad instruktion ledningen av förbundets verksamhet.

§ 8 Styrelsens åligganden

Styrelsen äger besluta på förbundets vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestäms i dessa stadgar eller på förbundsmöte.

Styrelsen åligger särskilt:

 • Att tillse att dessa stadgar noga efterlevs,
 • Att i den ordning här nedan föreskrivs fatta beslut i frågor angående åtgärder med anledning av strejk, blockad eller lockout,
 • Att verkställa på allmänt förbundsmöte fattat beslut,
 • Att då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleder, sammankalla förbundet till allmänt förbundsmöte på ort, som med hänsyn till föreliggande frågor anses lämplig,
 • Att behandla frågor rörande brott mot gällande stadgar och avtal,
 • Att anta och entlediga verkställande direktör och övrig erforderlig personal och fastställa avlöning för densamma,
 • Att sörja för att MAF har en tillfredsställande organisation och om så befinns ändamålsenligt, förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person,
 • Att låta föra noggranna räkenskaper över förbundets inkomster och utgifter samt under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar,
 • Att årligen fastställa budget för förbundet för nästpåföljande kalenderår,
 • Att till förbundsmöte avge förvaltningsberättelse,
 • Att i förhållande till Svenskt Näringsliv företräda förbundet, där ej annorlunda i Svenskt Näringslivs stadgar föreskrivs, samt i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar och träffade avtal upprätthålla samarbetet mellan de båda organisationerna,
 • Att företräda förbundet i förhållande till myndigheter och utomstående,
 • Att övervaka lokalavdelningarnas verksamhet
 • Att utgöra stämma i förbundets servicebolag.

§ 9 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då ordföranden finner sådant erforderligt eller sammanträde påfordras av minst fem ledamöter i styrelsen eller av verkställande direktören eller av lokalstyrelse.

§ 10 Firmateckning

Förbundets firma tecknas förutom av verkställande direktören av den eller de personer, som styrelsen därtill utser.

§ 11 Revision

Granskning av förbundets räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställes årligen av minst två av förbundets ordinarie förbundsmöte valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar.

Senast den 31 maj skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

§ 12 Förbundsmöte

Kallelse till förbundsmöte, som innehåller uppgift om vad därvid skall förekomma, skall ske minst åtta dagar före mötet.

Förbundet sammanträder varje år före den 31 oktober till ordinarie förbundsmöte.

På ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Val av ordförande för mötet.

2) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

3) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

4) Styrelsens förvaltningsberättelse.

5) Revisorernas berättelse.

6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7) Bestämmande av reseersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna.

8) Val av styrelsens ordförande samt minst sex andra ledamöter av styrelsen.

9) Val av två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter för dem, av vilka en skall vara auktoriserad.

10) Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämmor.

11) Val av valberedning.

12) Bestämmande av årsavgiftens storlek.

13) Framställningar från styrelsen.

14) Framställningar från enskild medlem eller från lokalstyrelse, vilka ingetts till styrelsen före mars månads utgång.

Hålls ordinarie förbundsmöte under oktober månad skall de framställningar behandlas, vilka ingetts till styrelsen före augusti månads utgång.

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid mötet om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

Styrelsens förvaltningsberättelse revisionsberättelsen samt de framställningar, vilka skall förekomma till behandling, på förbundsmöte, skall minst åtta dagar före mötet delges förbundsmedlemmarna genom att hållas tillgängliga antingen på förbundets hemsida eller genom att de kan beställas från förbundets kansli.

Extra förbundsmöte hålls på tid och ort, som styrelsen bestämmer, om styrelsen anser dylikt möte erforderligt eller Svenskt Näringslivs styrelse eller minst fem förbundsmedlemmar skriftligen påkallar sådant för uppgivet ändamål.

Till extra förbundsmöte utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie förbundsmöte. I kallelsen till extra förbundsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte.

§ 13 Rösträtt

På förbundsmöte har varje medlem en röst och därutöver en för varje tiotal hos honom anställda arbetstagare enligt senast lämnad uppgift.

Ej får någon på förbundsmöte som ombud rösta för mer än ett annat medlemsföretag än det eller de företag vederbörande representerar såsom egen företagare., ställföreträdare eller dyl.

Vid alla röstningar gäller, att ingen medlem får för sig eller sina filialer rösta med mer än en femtedel av avgivna sammanlagda röstetalet.

För beslut på förbundsmöte erfordras, där annat i dessa stadgar ej är föreskrivet, enkel majoritet.

Vid lika röstetal på förbundsmöte skall den mening anses som beslut, vilken biträds av flertalet röstande. Är även deras antal lika på ömse sidor, har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Jäv

Ledamot av styrelse äger ej rätt att delta i avgörande av fråga, vari hans eller hans företrädda verks enskilda rätt är mot förbundets stridande.

§ 15 Omröstning

Val

Val skall förrättas med slutna sedlar om någon det yrkar. All annan omröstning verkställs öppet.

§ 16 Instruktioner

Verkställande direktörens och övriga tjänstemäns instruktioner fastställs av styrelsen.

§ 17 Protokoll

Vid styrelsesammanträden och möten förs protokoll, som justeras av tjänsteförrättande ordföranden och två andra deltagare i sammanträdet.

§ 18 Utträde ur förbundet

Medlemskap i MAF och delägarskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må styrelsen dock medge medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda ur förbundet vid löpande halvårs slut. Sådant medgivande förutsätter Svenskt Näringslivs godkännande.

Att medlem i vissa fall kan med omedelbar verkan uppsägas följer av Svenskt Näringslivs stadgar.

Vid avgång ur förbundet äger avgående medlem ej rätt att återfå de avgifter eller bidrag som han inbetalt till förbundet.

Uppsägning av medlemskap skall av styrelsen omedelbart anmälas hos Svenskt Näringsliv. Den, som upphör att vara medlem av Motorbranschens Arbetsgivareförbund, anses samtidigt ha upphört att vara delägare i Svenskt Näringsliv dock med skyldighet för honom att fullgöra de förpliktelser, för vilka han på grund av Svenskt Näringslivs stadgar kan vara ansvarig.

§ 19 Överlåtelse av medlemskap

Övergår rörelse, vilken drivs av medlem i förbundet, till annan innehavare och önskar denne överta med medlemskapet, skall han till styrelsen inge anmälan därom samt bifoga såväl den förre innehavarens medgivande som sin egen förbindelse att ansvara för dennes alla skyldigheter på grund av medlemskapet i förbundet. Denna förbindelse bör vara avfattad enligt formulär, som tillhandahålls av förbundet. Om övertagandet medges av styrelsen och Svenskt Näringsliv, anses den nye innehavaren ha inträtt jämväl i den förres alla rättigheter mot förbundet och föreningen.

Om den nye innehavaren inte önskar överta medlemskapet, har den förutvarande innehavaren att uppsäga sitt medlemskap i enlighet med bestämmelserna i § 18. Förbundets styrelse äger dock medge den förutvarande innehavaren rätt att utträda vid löpande halvårs slut, även om uppsägningen inte skett i föreskriven tid.

§ 20 Avtal

Ej må förbundsmedlem ingå avtal med arbetstagareorganisation utan att avtalet blivit på förhand prövat och godkänt av förbundets och Svenskt Näringslivs styrelser.

Förslag till dylikt avtal skall inlämnas till förbundet.

Medlem är skyldig att ställa sig inom förbundet träffat avtal till ovillkorlig efterrättelse.

Förbundsstyrelsen äger också rätt lämna föreskrifter om kollektivavtals tillämpning eller om arbetsvillkor, vilka inte är reglerade i sådant avtal, samt i arbetsgivarefrågor, som styrelsen finner vara av större vikt.

§ 21 Anmälan om tvist

Det åligger förbundsmedlem att vid uppkommande tvist med arbetstagare ofördröjligen göra anmälan därom till förbundets verkställande direktör.

§ 22 Strejk

Hotar strejk att utbryta hos medlem, skall denne ofördröjligen göra anmälan därom hos förbundet. Det åligger förbundets styrelse att vidta åtgärder för strejkens avvärjande.

Utbryter strejk hos medlem, skall denne ofördröjligen därom meddela förbundet. Dessutom skall han till förbundet insända skriftligt meddelande om förhållandet med uppgift om arbetsstället, där strejken pågår, anledningen till densamma, de åtgärder, som vidtagits för att förhindra strejken samt övriga omständigheter, som har samband med strejken. Medlem skall dessutom meddela förbundet alla de övriga upplysningar angående strejken, som av förbundet begärs eller eljest finns vara av vikt. Det åligger förbundet att lämna medlemmen allt det biträde, som kan tjäna till biläggande av den uppkomna strejken.

Anmälan om att strejk hotar att utbryta eller utbrutit skall av förbundet snarast möjligt göras hos Svenskt Näringslivs styrelse, som har att samarbeta med förbundets styrelse för tvistens biläggande.

§ 23 Enskild lockout

Utan förbundets godkännande äger medlem inte förklara lockout.

Godkänner förbundets styrelse sådan lockout, har styrelsen att under förordande av lockouten anmäla densamma för godkännande hos Svenskt Näringslivs styrelse.

§ 24 Utvidgad lockout

Anser styrelsen skäl föreligga för mera omfattande, må styrelsen, om den är enig, fatta beslut om att lockout hos Svenskt Näringsliv förorda sådan lockout.

Där styrelsens beslut ej är enhälligt, skall ärendet hänskjutas till extra stämma med förbundet, vars beslut att hos Svenskt Näringsliv tillstyrka lockouten är giltigt, om det fattas med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna samt, där lockouten ej skall omfatta hela förbundet, om det biträdes av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna från förbundets medlemmar inom den lokalavdelning lockouten skall gälla.

§ 25 Förbud att understödja strejkande m fl

Medlem är förbjuden att under pågående strejk eller lockout i strid mot styrelsens eller Svenskt Näringslivs beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängd eller eljest av konflikten berörd arbetstagare.

§ 26 Förteckning över strejkande eller utestängda arbetstagare

Vid inträffande strejk eller beslutad lockout skall vederbörande förbundsmedlemmar ofördröjligen upprätta och till styrelsen insända förteckning över strejkande och utestängda arbetstagare.

§ 27 Ersättning vid konflikt

Förbundsmedlem är under de villkor och i den omfattning, som föreskrivs i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning.

§ 28 Förpliktelser

Förbundsmedlem, som uppsåtligen bryter mot dessa stadgar eller inom lokalavdelningen eller förbundet träffad överenskommelse i fråga, som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, kan, utöver det skadestånd, han kan bli skyldig utge till Svenskt Näringsliv, av förbundets styrelse åläggas skadestånd.

§ 29 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987: 1262), gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsmöte ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och förbundsmöte åter hålles,

att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsmöte samt.

Att de personer som genom förbundsmötesbeslut senast utsetts till:

 • Styrelseledamöter
 • Revisorer och suppleanter
 • Ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
 • Ledamöter i valberedning

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.

§ 30 Ändring av stadgarna och upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs, att detsamma vid förbundsmöte biträds av minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet, dock att ändring av andra stycket av denna paragraf skall ske i den ordning, som däri föreskrivs. För giltighet av beslut om stadgeändring erfordras godkännande av Svenskt Näringsliv.

Beslut om förbundets upplösning vare ej giltigt med mindre detsamma biträds av minst tre fjärdedelar av förbundets hela röstetal. Beslutas förbundets upplösning, åligger det styrelsen att ofördröjligen uppsäga förbundets medlemskap hos Svenskt Näringsliv.

§ 31 Fördelning av till gångarna vid upplösning

Skulle förbundet upplösas, fördelas dess tillgångar bland dess dåvarande medlemmar efter antalet hos de olika medlemmarna anställda arbetstagarna enligt vid senaste årsskiftet före upplösningsbeslutet lämnade uppgifter.

§ 32 Skiljenämnd

Tvist mellan medlem å ena sidan och förbundet å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän, dock att, om enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte kan uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall, om den inte beslutar annat, sammanträda i Stockholm.

§ 33 Lokalavdelningar

Inom förbundet kan lokalavdelningar bildas enligt förbundsstyrelsens beslut.

Lokalstyrelse

Under förbundsstyrelsen kan, där lokalavdelningar finns, särskilda lokalstyrelser upprättas, med säte inom lokalavdelningens område på plats, som bestämmes av respektive lokalstyrelse.

Lokalstyrelsens sammansättning

Lokalstyrelse skall bestå av minst tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande.

Lokal styrelsens åligganden

Lokalstyrelse, som sammanträder på kallelse av sin ordförande, åligger:

 • Att inom avdelningen verka för tillslutning till förbundet
 • Att vid strejk, blockad eller lockout på anhållan av förbundsmedlem söka verka för att förbundsmedlemmar bistår varandra med arbetets utförande
 • Att anordna lokalavdelningsmöten för överläggningar i ärenden rörande förbundets angelägenheter samt verkställa avdelningsmötenas beslut
 • Att förbereda alla ärenden för avdelningsmötena och för behandling av förbundsstyrelsen
 • Att till förbundsstyrelsen insända avskrift av hos lokalstyrelsen förda protokoll
 • Att i övrigt arbeta för befrämjande av förbundets syfte.

Möte med lokalavdelningsmedlemmarna hålls årligen före den 30 september på tid och ort, som lokalstyrelsen bestämmer, samt däremellan extra möte, så ofta lokalstyrelsen anser nödigt.

Kallelse till lokalavdelningsmöte, innefattande uppgift om vad där skall förekomma, sker genom brev med allmänna posten minst tre dagar före mötet.

Rösträtt

Inom lokalstyrelserna har varje ledamot en röst.

På lokalavdelningsmöte gäller samma regler för rösträtt och beslut som i § 13 angivits för rösträtt och beslut på förbundsmöten.

För lokalavdelning gäller i övrigt förbundets stadgar i tillämpliga delar.

§ 34 Kompletteringsstadgande

Utöver vad här ovan är stadgat, gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar mellan förbundet och medlemmarna.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.