Sustainable Flow

Genom sju pilothamnar i centrala Östersjöområdet bidrar Sustainable Flow-projektet till att minska CO2-utsläppen. Projektet ska inte bara öka kunskapen om vad individer och organisationer kan göra utan också utveckla öppna verktyg som kan användas av andra organisationer efter projektet.

Projektet Sustainable Flow erbjuder en solid grund för att utveckla intermodala/multimodala transportsystem. Som ett resultat minskar CO2-utsläppen i hamnverksamheten i Central Baltic-regionen – och utanför. Vid slutet av projektet 2026 kommer pilothamnarna ha förmågan och kapaciteten att vara smartare, grönare, mer kostnadseffektiva, interoperabla, hållbara, tillgängliga och säkrare.

Projektmål

  • Utveckling av konkreta lösningar och ett digitalt verktyg som stödjer CO2-minskning och energibesparingsåtgärder i transportsystemet
  • Ett koncept för energibesparingar och produktion av förnybar energi i hamnar

In English

Through seven pilot ports in the central Baltic Sea area, the Sustainable Flow project contributes to reducing CO2 emissions. The project aims not only to increase awareness of what individuals and organizations can do but also to develop open tools that can be utilized by other organizations beyond the project.

The Sustainable Flow project provides a solid foundation for the development of intermodal/multimodal transport systems. As a result, CO2 emissions in port activities in the Central Baltic region decrease, both within and beyond the region. By the end of the project in 2026, the pilot ports will have the capability and capacity to be smarter, greener, more cost-effective, interoperable, sustainable, accessible, and safer.

Project objective

  • Development of concrete solutions and a digital tool supporting CO2 reduction and energy-saving measures in the transport system.
  • A concept for energy savings and the production of renewable energy in ports.

Sustainable Flow presentation

Vad är Sustainable Flow?