Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Återgång till arbetsplatsen för de som arbetat hemifrån

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att arbeta hemifrån upphör att gälla från och med den 29 september. Det står då arbetsgivare fritt att planera för återgång till arbetsplatserna för de arbetstagare som arbetat hemifrån.

Som arbetsgivare har du att följa det arbetsrättsliga regelverket. Om du som arbetsgivare i samband med återgången till kontoret också planerar viktigare förändringar av verksamheten eller av de anställdas arbets- eller anställningsförhållanden behöver du kalla till MBL-förhandling inför återgången.

Det är precis som tidigare under pandemin viktigt att se över förhållanden kopplat till arbetsmiljön och Covid-19. Under rubriken "Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen" kan du läsa mer om vad arbetsgivaren behöver tänka på i samband med Covid-19, klicka här för att ta dig till den sidan. Transportföretagen vill understryka att arbetsgivare inte har ett större ansvar avseende effekterna av pandemin än övriga samhällsaktörer och från och med den 29 september upphör de flesta restriktionerna att gälla i samhället. Utan information om annat bör arbetsgivarens utgångspunkt vara att från och med den 29 september återgår verksamheten till ett normalläge.

Det kommer dock finnas anledning att vara fortsatt uppmärksam på besked från myndigheter och andra aktörer i samhället samt även på hur kunder och leverantörer förhåller sig. Beroende på vad som sker kan rutiner och intern kommunikation behöva ändras och uppdateras. Det gäller även riskbedömningar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Ändringar avseende karensavdrag och sjukintyg mm

Under pandemin har särskilda regler gällt för ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper. Dessa särskilda regler gäller till och med den 30 september och kommer sedan att avslutas enligt besked från regeringen.

Från den 1 oktober 2021 ska arbetstagare därmed alltid styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg om sjukfrånvaron pågår längre än sju dagar. Från den 1 oktober 2021 är det även åter möjligt att med tillämpning av regler i gällande kollektivavtal begära så kallade förstadagsintyg.

Fram till utgången av januari 2022 kommer arbetstagare som är föräldrar kunna få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

Transportföretagen följer utvecklingen och den information som kommer från regering, riksdag och myndigheter när det gäller pandemin och covid-19. Vi uppdaterar vår hemsidan kontinuerligt när ny information blir tillgänglig.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.