Nyhet

Transportföretagen ser fram emot snabb implementering av försöksverksamhet med 4,25

Nyhet

Transportföretagen välkomnar Transportstyrelsens förslag till försöksverksamhet som möjliggör för förare med B-körkort att framföra lastbilar upp till 4,25 ton förutsatt att dessa drivs av el eller gas. 

Det är en fråga som Transportföretagen drivit länge och tillsammans med Mobility Sweden, Energigas Sverige och Agenda 2030-sekretariet begärde vi av dåvarande regeringen att Sverige skulle utnyttja undantaget i EU:s körkortslagstiftning som skulle möjliggöra att förare med b-körkort får köra lite tyngre lastbilar för att kompensera för förlorad lastkapacitet på grund av framdrivningstekniken. 

Det blev ingenting då men förra sommaren gav nuvarande regering istället i uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram en försöksverksamhet. Uppdraget till Transportstyrelsen gick inte att missförstås: försöksverksamheten ska vara enkelt utformad, inte begränsas till ett visst antal aktörer och ska påbörjas senast den 1 juli 2024. 

I mars i år kom Transportstyrelsens förslag som nu har varit ute på remiss. Transportstyrelsen föreslår att för att få delta i  försöksverksamheten, som de föreslår ska pågå i sex år, ska företag söka tillstånd hos Transportstyrelsen.Det kommer att vara avgiftsbelagt, omkring 5000 kr. En förare som arbetar på företaget som sökt och beviljats tillstånd ska få framföra en lastbil upp till 4,25 ton om föraren har haft B-behörighet i minst två år, lastbilen helt eller delvis drivs med alternativa bränslen, inte väger mer än 4,25 ton och relevanta handlingar medförs i fordonet och kan uppvisas vid kontroll.

Transportstyrelsen menar att tillstånd bör även kunna ges där förarna inte är direkt anställda av tillståndshavaren. Kopia på besluten om deltagande i försöksverksamheten(tillståndet) samt en kopia på förarens anställningsbevis eller motsvarande ska medföras vid färd. Tjänstekort från företaget eller någon form av företagslegitimation är exempel på handlingar som skulle kunna betraktas som motsvarande skriver Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen föreslår att det införs ett undantag i den svenska förordningen om kör- och vilotider som medger att fordon som drivs av alternativa bränslen undantas från kör- och vilotidsreglerna och färdskrivare om de används inom en radie av 100 km från den plats där företaget är beläget. Detta undantag kommer att gälla samtliga el- eller gasdrivna lastbilar upp till 7,5 ton föreslår Transportstyrelsen.

-Det är viktigt att när man pratar om var företaget är beläget också utgår ifrån terminaler och depåer med mera, inte endast företagets juridiska säte, poängterar Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Transportföretagen skriver i sitt yttrande att de är positiva till stora delar av förslaget och ser fram emot en snabb implementering.

-Det underlättar omställningen. Inte minst batterierna stjäl lastkapacitet och utan den här förändringen krävs det fler lätta lastbilar för att transportera samma mängd gods som idag. Det råder också stor brist på förare med C-behörighet och därför är tyngre lastbilar sällan en lösning för den huvudsakliga typ av transporter som de här lastbilarna utför.

Du kan läsa Transportföretagens yttrande i sin helhet här