Pressmeddelande

Ny rapport – stort behov av bussförare

Pressmeddelande

Rekryteringsbehovet inom bussbranschen är fortsatt högt. Under kommande tre år behöver branschen rekrytera 8 100 bussförare. Om företagen inte lyckas rekrytera kommer det få samhällskonsekvenser. Det visar Transportföretagens nya rapport, Tempen på bussbranschen.

- Transportsektorn befinner sig mitt inne i den gröna omställningen och här är bussbranschen viktig för klimatsmarta förbindelser mellan städer och landsbygd. Men bussbranschen stora rekryteringsbehov kan bli ett hinder för att kunna möta samhällets och resenärernas förväntningar och behov, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen visar på ett totalt rekryteringsbehov på 8 600 personer. Merparten av rekryteringsbehovet, 8 100 personer, utgörs av bussförare medan 500 utgörs av bussmekaniker. Siffrorna visar en stor ökning av rekryteringsbehovet jämfört med motsvarande rapport från 2021, då behovet låg på 4 500 personer. Ökning beror till stor del på  pandemin som hade stor påverkan på bussbranschen .

Bussförarbristen kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser

Nio av tio företag inom bussbranschen uppger att de kommer behöva rekrytera bussförare under den kommande treårsperioden. Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft. Det här kan enligt Caj Luoma leda till stora samhällsekonomiska konsekvenser. 

- Svårigheter att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser då turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det också svårare för lokala företag att anställa och försvårar för föreningsverksamhet. Samtidigt kan det leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande, med högre miljöpåverkan som följd, säger Caj Luoma.

Därför är det svårt att rekrytera bussförare:

  • 75 procent uppger att det svårt att hitta personer med tillräckliga språkkunskaper.
  • 75 procent har svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet.
  • 70 procent har haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

Åtgärder skapar möjligheter

Sedan tidigare har regeringen aviserat en satsning på vuxenutbildningar, något som Transportföretagen välkomnar.

- Utbildning leder till jobb. Historiskt har satsningar på vuxenutbildningen i stor utsträckning riktats mot den offentliga sektorn. Vår förhoppning är att regeringens satsning i vårbudgeten även kommer innebära utbildningsplatser riktade till transportsektorn. Nu är det viktigt att regeringen fortsätter ha en dialog med näringslivet så att de nya utbildningsplatserna riktas mot kompetensbristen och där jobben finns, säger Caj Luoma.

För att stävja problemen med svårigheterna att rekrytera föreslår Transportföretagen ytterligare åtgärder. Det handlar bland annat om att slopa den så kallade 50-km gränsen för unga bussförare. Vidare vill Transportföretagen se en fortsatt offentlig stöttning, utveckling och implementering av valideringssystem, integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan, samt en möjlighet till CSN-lån för att ta körkort kopplat till behörigheterna C och D.

- Vi behöver locka fler unga till bussföraryrket. I dag får de köra linjetrafik som är kortare än 50 kilometer, men om sträckan skulle vara 51 km så får de inte köra. Det är både ologiskt och gör att det är svårt att få unga att välja yrket. Det här måste politiken ändra, annars kommer vi inte kunna möta förarbristen, säger Luoma i en avslutande kommentar.

Läs hela rapporten "Tempen på bussbranschen 2023" här.