Nyhet

Flygplatsutredningen – en bra början för att stärka den svenska flyginfrastrukturen

Nyhet

I maj 2022 tillsatte regeringen Peter Norman som särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser. Rapporten överlämnades 15 februari 2023 till bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson vid en direktsänd presskonferens och skickades sedan ut på remiss. Nu har både Transportföretagens och Svenska Flygbranschen skickat in sina remissvar till regeringen.

- Vi välkomnar Peter Normans utredning som utgör en viktig del av en större helhet för flyget i Sverige framöver. Det är positivt att flyginfrastrukturens betydelse för landets tillgänglighet, totalförsvar och beredskap belyses med denna utredning och Transportföretagen uppskattar den övergripande inriktningen om ett ökat statligt ansvarstagande för den svenska flyginfrastrukturen, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Transportföretagens remissvar hänvisar i allt väsentligt till Svenska Flygbranschens svar men understryker också betydelsen av goda kollektivtrafikförbindelser till våra flygplatser och lyfter särskilt fram behovet av kapacitetsstärkande åtgärder och prioritering av kollektivtrafik när det gäller väginfrastrukturen till och från Arlanda flygplats, där Transportföretagen vill se busskörfält hela vägen till såväl Stockholm som Uppsala – i båda riktningarna.

Svenska Flygbranschen detaljerar sina synpunkter på sju sidor i sitt remissvar. Huvudbudskapet är ett välkomnande av utredningens inriktning för att stärka det svenska flygplatssystemet, tillgängligheten och aktivt stötta flygets fossilfria omställning.

- Vi anser att det offentligas ansvar bör omfatta hela flygplatssystemet, precis som för annan infrastruktur, särskilt med tanke på behovet av det samhällsviktiga flyget och stärkt beredskap. Där har inte utredningen riktigt landat rätt anser vi, säger Fredrik Kämpfe.

Svenska Flygbranschen identifierar i sitt remissvar flera viktiga områden där åtgärder behövs för att säkerställa en hållbar och livskraftig flygindustri i Sverige. Nedan sammanfattar vi våra synpunkter:

  • Bra med ökat statligt ansvar för flygplatssystemet och ökade anslag till icke statliga flygplatser för att undvika nedstängningar.
  • Utveckla tydliga kriterier för utpekande av beredskapsflygplatser och allmän trafikplikt.
  • Bra med ökat stöd för regionalt upphandlad trafik, men ta bort föreslagna begränsningar.
  • Bra med initiativ för svensk produktion av fossilfritt flygbränsle.
  • Utför en noggrannare utredning av konsekvenserna av förändrat basutbud och finansiering innan några beslut tas om Swedavias flygplatser.
  • Bra med ökad tillgänglighet genom ansluten kollektivtrafik och intermodalitet vid flygplatser.
  • Saknas: strategi för drönare och vertikalstartande flyg.

Fredrik Kämpfe i en avslutande kommentar.

- Nu vill vi se en snabb implementering av flera av de föreslagna förändringarna för att undvika handlingsvakuum som hämmar affärsverksamheten och deras viktiga roll i samhället. Svenska Flygbranschen ser fram emot en hållbar och konkurrenskraftig framtid för den svenska flygsektorn med ett robust, välfinansierat och hållbart flygplatssystem där tillgänglighet och kostnadseffektivitet och konkurrens råder.

Läs Svenska Flygbranschens remissvar här.

Läs Transportföretagens remissvar här.