Nyhet

Transportföretagen välkomnar nytt drönaruppdrag till Transportstyrelsen

Nyhet

Regeringen har idag gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Uppdraget ska ske i samverkan med Luftfartsverket och Boverket och samråd ska även ske med ett stort antal övriga aktörer. Transportföretagen välkomnar uppdraget som är nödvändigt för att Sverige inte ska halka efter andra länder.

Användning av drönare i samhället ökar snabbt. Prognoserna tyder på en fortsatt snabb tillväxt av drönarrelaterad verksamhet, framför allt när ett antal regulatoriska och tekniska lösningar för luftrumshanteringen är på plats. Samtidigt spänner drönarverksamhet över ett stort antal branscher. Det handlar om samhällsnyttiga funktioner inom polisväsende, räddningstjänst och sjukvård, men även om övervakning, filmning och besiktning samt leveranser av gods till företag och privatpersoner – inte minst där infrastrukturen på marken är begränsad.

Transportföretagen har i flera möten med regeringen lyft fram ett antal förslag på aktiviteter och åtgärder som regeringen bör vidta för att införandet och användningen av drönare i Sverige ska kunna ske på ett snabbt, säkert och ordnat sätt där alla luftrumsanvändares intressen respekteras.

- Det är välkommet att regeringen nu tar nästa steg för att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige. Drönare har en stor potential att effektivisera transportsystemet på ett hållbart sätt och Transportföretagen har genom drönarnätverket tagit viktiga steg för att formera den nya drönarbranschen. Nu ser vi fram emot bidra till Transportstyrelsens arbete, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Syftet med regeringsuppdraget är förutom att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig drönarbransch även att främja en säker, hållbar och effektiv användning av drönare, som tar hänsyn till nationella förutsättningar och eventuella allmänna och enskilda motstående intressen. 

Transportstyrelsen ska bland annat utreda hur ett genomförande av U-space och integration av drönare i luftrummet kan bidra till de transportpolitiska målen och klimathandlingsplanen. Transportstyrelsen ska även belysa frågor om myndigheters, kommuners och regioners roll och ansvarsfördelning. I uppdraget ingår också att genomföra en omvärldsanalys för att dra lärdomar av hur andra länder arbetar med dessa frågor.

- Jag tycker det är särskilt viktigt att regeringsuppdraget pekar på både flygsäkerheten och att användningen av drönare ska ta hänsyn till eventuella allmänna och enskilda motstående intressen. Vi har redan sett att inrättandet av restriktionsområden för att testa drönartrafik innebär utmaningar för andra luftrumsanvändare, till exempel nyligen i Värmdö för ambulanshelikoptern där, och vi ser fram emot att bidra med erfarenheter och tips från våra medlemsföretag under genomförandet av uppdraget. Alla ska kunna samsas och utföra sina respektive verksamheter i luftrummet på ett säkert och effektivt sätt, säger Fredrik Kämpfe i en avslutande kommentar.

I december 2022 startade Transportföretagen ett drönarnätverk för företag och organisationer i drönarbranschen som vill engagera sig och arbeta tillsammans för att förbättra villkoren och snabba på implementeringen av drönare i samhället. Nätverket har varit framgångsrikt med ca 150 intresserade och har träffats fyra gånger med bland annat Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson., LFV och Transportstyrelsen som gäster.

Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2024. Läs regeringens pressmeddelande här.