Nyhet

Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning

Nyhet

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som ska göra det möjligt att stänga av den som försöker fuska vid prov på transportområdet hos Trafikverket.

– Fusk vid till exempel förarprov är ett hot mot trafiksäkerheten och det ska vara kännbart för den som på olika sätt försöker vilseleda vid provet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De nya reglerna innebär att Trafikverket ska stänga av den som försöker vilseleda vid prov genom att till exempel använda otillåtna hjälpmedel. Den som blir avstängd får inte skriva prov på ett eller två år.

Trafikverket ska särskilt beakta hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter.

För att motverka fusk har regeringen också beslutat om förordningsändringar som ger Transportstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om elektronisk ansökan om taxiförarlegitimation. Om fotografi och namnteckning lämnas i samband med första provtillfället blir det lättare att säkerställa att det är samma person som utför proven och som sedan får taxiförarlegitimationen.

I de beslutade regeländringarna ingår också att utbildningsanordnaren ska rapportera varje delkurs i en fortbildning för yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen. Regeländringen gör att uppgifter om genomförda delkurser finns registrerat hos Transportstyrelsen så att sista utbildningsanordnaren kan kontrollera att föraren har genomgått samtliga delkurser. Det minskar risken för att eleven lämnar förfalskade intyg från andra utbildningsanordnare inför slutrapporteringen.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 förutom ändringarna kring delrapportering som träder i kraft den 1 juni 2023.

Den 1 januari 2023 införs också en sanktionsavgift om 10 000 kronor om tillståndshavaren inte har underrättat Transportstyrelsen om vem eller vilka som har utsetts till trafikansvariga. Tillståndshavaren ska också anmäla till Transportstyrelsen om en VD eller annan i prövokretsen har bytts ut. Detsamma gäller om sådan person tillkommer.